Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"MICHAŁ KARCH"

O możliwości stałociśnieniowej regulacji wydajności pompy wirowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań oddziaływania na kształt pola prędkości zasysanej strugi cieczy, które zapewniałoby zmianę wydajności pompy wirowej przy niezmiennej wysokości podnoszenia. Wykazano, że odpowiednie przekierowanie niewielkiej części strumienia tłocznego do przestrzeni ssawnej daje efekt w postaci obniżenia wydajności, oraz że proces ten powoduje znacznie mniejsze straty niż w wypadku stosowania regulacji dławieniowej. Monotonicznie opadająca krzywa dławienia wirowej pompy promieniowej zapewnia wprawdzie stateczność parametrów opisujących dowolny punkt pracy, ale - jeżeli zajdzie konieczność przeprowadzenia regulacji Rys. 1. Porównanie efektów regulacji pompy wirowej: poprzez dławienie, za pomocą zmiany liczby obrotów Rys. 2. Uproszczony schemat stanowiska badawc[...]

Głowica prerotacyjna do kształtowania pola prędkości cieczy w obszarze ssawnym pompy wirowej


  W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody.Stosowane algorytmy projektowania oraz techniki wytwarzania pomp wirowych są zaawansowane w stopniu zapewniającym stosunkowo wysoką sprawność przekazywania energii strudze cieczy w optymalnym punkcie pracy. Odrębne zagadnienie sta- MARIAN MIKOŚ Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Systemów Energetycznych i Urządzeń Ochrony Środowiska MICHAŁ KARCH Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Katedra Górnictwa Podziemnego W artykule przedstawiono etapy budowy głowicy prerotacyjnej skonstruowanej na potrzeby badania nowej metody stałociśnieniowej regulacji wydajności pomp wirowych. Metoda ta opiera się na kształtowaniu pola prędkości cieczy w obszarze przedwirnikowym pompy. Przedstawione zostały również rezultaty pomiarów uzyskane na zbudowanym stanowisku badawczym wskazujące na celowość dalszego rozwoju proponowanej metody. nowi natomiast możliwość rozszerzania obszaru energooszczędnej pracy pompy, czyli uzyskiwanie wysokich sprawności również w jak najszerszym [...]

Badania modelowe przepływu powietrza w tunelu z wentylacją lutniową - walidacja kodów CFD


  Przedstawiono porównanie wyników badania przepływu powietrza przez laboratoryjny model wyrobiska ślepego, przewietrzanego tłoczącą wentylacją lutniową. Wyniki te otrzymano dwoma sposobami: na podstawie badań eksperymentalnych i w wyniku modelowania numerycznego. Badania prowadzono na przeskalowanym geometrycznie oraz zawierającym uproszczenia modelu obiektu rzeczywistego. W zbudowanym modelu ściany są gładkie, przekrój kanału (wyrobiska) jest prostokątny, nie uwzględniono również maszyn i innych urządzeń stanowiących wyposażenie przodka. W badaniach eksperymentalnych zastosowano metodę cyfrowej anemometrii obrazowej (PIV) umożliwiającą pomiar składowych wektora prędkości. W analizach numerycznych rozpatrywano dwa modele turbulencji: standardowy model k- ε oraz model naprężeń Reynoldsa (RSM).1.Wstęp Do przewietrzania drążonych wyrobisk korytarzowych w kopalniach oraz tuneli i innych konstrukcji podziemnych stosowany jest system wentylacji lutniowej. W literaturze [5] opisano modele matematyczne służące do obliczania strumienia objętości i temperatury powietrza w wyrobisku i lutniociągu. Opracowano również programy komputerowe wspomagające proces projektowania wentylacji lutniowej [4], [2]. Cechą wspólną tych modeli jest założenie, że przepływ powietrza jest jednowymiarowy (geometrycznie), a zmiany poszukiwanych wielkości prędkości, temperatury lub stężenia gazów szkodliwych w strefie roboczej (od wylotu z lutniociągu do czoła przodka) wyznacza się z zależności empirycznych. Wykorzystywanie jedynie zależności empirycznych wynika z faktu, że dla tego typu zagadnienia brak jest zadowalającego opisu teoretycznego, umożliwiającego dokładne modelowanie przepływu. W strefie przodkowej, pole prędkości wytwarzane przez nawiewną strugę powietrza jest trójwymiarowe, zaś przepływ powietrza ma charakter turbulentny. Do wyznaczenia parametrów charakteryzujących trójwymiarowy przepływ powietrza wykorzystuje się obecn[...]

Eksperymentalne badania przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną DOI:10.15199/9.2016.11.6

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono wyniki pomiarów przepływu powietrza przez skrzynkę rozprężną. W pomiarach wykorzystano metodę anemometrii obrazowej. Metoda ta pozwala na bezinwazyjny pomiar wektorowych pól prędkości przepływającego płynu. Wyniki pomiarowe uzyskane na stanowisku pozwalają jakościowo i ilościowo ocenić rozpływ powietrza w skrzynce rozprężnej, a przez to pomogą w próbie poprawienia kształtu strugi napływającej na element nawiewny.1. Wprowadzenie W pomieszczeniu jedynym widocznym elementem instalacji wentylacyjnej lub klimatyzacyjnej są elementy napływu i wypływu powietrza z pomieszczenia, nazywane nawiewnikami i wywiewnikami powietrza. Nawiewnik powietrza zgodnie z definicją zamieszczoną w normie [PN-EN 12792, 2006] to uzbrojony otwór, przez który powietrze dopływa do obsługiwanego pomieszczenia. Jego konstrukcja ma zapewnić utrzymanie określonych warunków komfortu w zakresie temperatury, prędkości, wilgotności powietrza i poziomu dźwięku w strefie przebywania ludzi. Wyróżniono następujące rodzaje nawiewników [PN-EN 12792, 2006]: ● indukcyjny, ● liniowy z oprawą oświetleniową, ● o niskiej prędkości nawiewu, ● sufitowy, ● sufitowy liniowy, ● sufitowy o regulowanym profilu wypływu powietrza, ● sufitowy z pełną regulacją. Zadaniem nawiewnika jest formowanie czy też kierowanie strumienia powietrza do pomieszczenia. W związku z tym, składową częścią budowy nawiewnika są elementy lub łopatki kierujące proste lub pierścieniowe, które mogą być również wykonane w postaci dysz, talerzy, płyt perforowanych i innych rozwiązań [9]. Poza prawidłowym określeniem strumienia powietrza nawiewanego i jego zasięgu uznaje się, że nawiewnik jest dobrany poprawnie, jeżeli [12, 14]: - prędkość zamierania nie przekracza dopuszczalnej prędkości w strefie przebywania ludzi, - różnica temperatury pomiędzy powietrzem w strumieniu w odległości równej zasięgowi a powietrzem w strefie przebywania lud[...]

 Strona 1