Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"GeorGiJ"

Analiza kinematyki procesów krojenia papieru i tektury wibracyjnymi nożami krążkowymi


  W ostatnich latach w literaturze technicznej odnotowuje się wzrost zainteresowania badaniem procesów krojenia z wykorzystaniem wibracyjnych ruchów narzędzi tnących. Wyniki przeprowadzonych badań wykazują znaczne zmniejszenie siły cięcia, zwiększenie jakości i wydajności obróbki różnych materiałów.Obróbka wibracyjna krojeniem - to rodzaj obróbki, w którym narzędziu tnącemu lub obrabianemu przedmiotowi nadawane są wymuszone drgania o określonej amplitudzie i częstotliwości. Duży wpływ na efektywność zastosowania procesu krojenia wibracyjnego wykazuje prawidłowy dobór parametrów oraz kierunku nadawanych drgań. Rozróżnia się trzy główne schematy nadawania drgań narzędziom tnącym w zależności od kierunku tych drgań [1]: wzdłużne, zgodne z kierunkiem głównego ruchu cięcia; poprzeczne, prostopadłe do głównego ruchu cięcia, w płaszczyźnie krojenia; czołowe, w kierunku zmiany grubości warstwy ścinania, prostopadłe do płaszczyzny cięcia. Każdy ze schematówma swoje właściwości i jest stosowany w zależności od wymagań technologicznych, dotyczących procesu krojenia oraz własności obrabianego materiału. Wyróżnia się cztery zakresy drgań narzędzi tnących w zależności od ich częstotliwości: poddźwiękowe (do 20 Hz), niskiej częstotliwości (20÷200 Hz), wysokiej częstotliwości (200÷16000 Hz) oraz ultradźwiękowe (ponad 16 kHz). Najwięcej badań procesów cięcia wibracyjnego przeprowadzono w zakresie obróbki metali [2]. Cięcie wibracyjne jest stosowane przy operacjach toczenia, strugania, przeciągania, frezowania i wiercenia trudnych do obróbki tradycyjnej metali. Najczęściej stosowane są w tych operacjach drgania o małej częstotliwości oraz drgania ultradźwiękowe. Wyniki badań świadczą, że cięcie wibracyjne jest skutecznąmetodą zmniejszenia wielkości obciążeń technologicznych, pozwala w znacznym stopniu zintensyfikować operacje obróbki skrawaniem[...]

Analiza porównawcza krzywkowych mechanizmów z kinematycznym i siłowym sposobami zamknięcia stosowanych w maszynach opakowaniowych i przetwórczych


  W maszynach do produkcji opakowań, maszynach przetwórczych oraz automatach opakowaniowych szerokie zastosowanie znajdują różnego typu mechanizmy krzywkowe, które są wykorzystywane do napędu elementów wykonawczych np. w mechanizmach podawania i pozycjonowania produktów, w złamywakach rękawów wstęg papierowych czy mechanizmach do pakowania produktów. Stosowanie w maszynach opakowaniowych i przetwórczych mechanizmów krzywkowych umożliwia przy stosunkowo zwartej i prostej budowie tychmechanizmówpozyskiwanie dowolnej charakterystyki ruchu wykonawczych elementów maszyn. Istotnymi wadami mechanizmów krzywkowych są: dość szybkie zużycie bieżni krzywki wskutek dużych nacisków w strefie kontaktu, wysoki koszt wykonania mechanizmu krzywkowego oraz wpływ niedoskonałości wykonanej powierzchni bieżni krzywki na prawidłowość realizacji zadanego prawa ruchu popychacza krzywki. Jednym z wymagań, zabezpieczającym prawidłowość realizacji zadanej charakterystyki ruchu elementów wykonawczych w projektowanych mechanizmach krzywkowych maszyn opakowaniowych, jest zapewnienie stałego kontaktu (zamknięcia) rolki popychacza z bieżnią krzywki. W przemyśle stosowane są dwa rodzaje zamknięcia: siłowe - w którym stały kontakt popychacza z krzywką jest zabezpieczany przez dodatkowe obciążenie miejsca styku siłą (np. przez zainstalowanie specjalnej sprężyny) oraz kinematyczne - zaprojektowanej odpowiedniej konstrukcji OPAKOWANIE 12/2013 44 BADANIA I ROZWÓJ Bogdan Stetsiv, Georgij Petriaszwili: Comparative analysis of cam mechanisms with kinematic and power way of closing applied in packaging and converting machines Various types of cam [...]

Nowe możliwości badań procesów krojenia arkuszowych materiałów opakowaniowych na krajarkach jednonożowych


  Operacje krojenia stosów papieru i tektury, jak również innych arkuszowych materiałów stosowanych w przemyśle opakowaniowym i poligraficznym mają szerokie zastosowanie. Szczególnego znaczenia nabierają operacje krojenia w przetwórstwie papierniczym i produkcji poligraficznej: przy rozkroju tektury i okrawaniu stosów arkuszy do żądanego formatu przed zadrukowaniem - na krajarkach jednonożowych, jak również przy obróbce końcowej wkładów książkowych z trzech stron - za pomocą krajarek trójnożowych. Jeszcze do niedawna krojenie arkuszy papieru i tektury było uważane za proces drugorzędny i pomocniczy. Obecnie jednak przykłada się do niego znacznie większą wagę, ponieważ udowodniono, że od prawidłowej realizacji operacji krojenia w dużym stopniu zależy sprawny przebieg innych czynności technologicznych, co ma duży wpływ na jakość oraz koszt wykonania produktu finalnego. Fundamentalne badania eksperymentalne procesów krojenia stosów arkuszy papieru i tektury wykonano w latach 50-60. XX wieku [1,2,3 i in.] z wykorzystaniem aparatury badawczej o ograniczonych na ten czas możliwościach pomiarowych. Badania te zrealizowano na specjalnie zbudowanych stanowiskach, a ich wyniki od dłuższego czasu stanowią podstawę do konstruowania i produkcji krajarek jednonożowych. Rozwój konstrukcji współczesnych krajarek jednonożowych idzie w kierunku maksymalnej automatyzacji procesów pomocniczych, natomiast zasada pracy - kinematyka ruchu noża krajarek pozostaje już od ponad 170 lat bez zmian. W większości współczesnych krajarek nóż wykonuje złożony (tzw. szablowy) ruch, przy którym kąt ruchu belki nożowej do płaszczyzny stołu krajarki wynosi 45° ÷ 55°. Taki sposób cięcia wykazuje następujące ujemne cechy: zwiększone siły krojenia, szybkie zużycie ostrzy noży, co doprowadza do dalszego wzrostu sił krojenia oraz pogorszenia jakości cięcia. Wymien[...]

Transformacja kinematycznego kąta zaostrzenia ostrza noża w procesach rozkroju tektury i papieru nożami krążkowymi DOI:10.15199/42.2015.9.2


  Przedstawiono wyniki badań wpływu parametrów pracy noży krążkowych na zmniejszenie kinematycz-nego kąta zaostrzenia ostrza w procesie rozkroju tektury i papieru. Przeprowadzono analizę trajektorii ruchu punktu ostrza noża w procesie krojenia, wpływu prędkości obrotowej, kierunku obrotów, parametrów geometrycznych noży na kinematykę procesu cięcia. Krojenie nożami krążkowymi jest najbardziej rozpowszechnioną metodą cięcia spośród różnych sposobów rozkroju tektury i papieru. Nożami krążkowymi kroi się materiały w postaci zwojów i arkuszy: folie, papiery o różnej gramaturze, grube tektury. Wysoka jakość i wydajność procesów krojenia w dużym stopniu zależy od parametrów geometrycznych noży krążkowych, ich ustawienia oraz parametrów pracy noży, dostosowanych do właściwości krojonych materiałów. Jednym z najważniejszych parametrów geometrycznych narzędzi tnących jest kąt naostrzenia ostrza narzędzia tnącego. Badania wykazują, że zmniejszenie kąta naostrzenia powoduje zmniejszenie siły krojenia, jednak wybór minimalnie możliwego kąta naostrzenia jest ograniczany właściwoś[...]

Uwzględnienie kształtu krawędzi tnącej noża krążkowego przy obliczeniach kinematyki procesu krojenia papieru DOI:10.15199/42.2015.12.2


  Przy projektowaniu zespołów tnących dla realizacji operacji krojenia papieru i tektury za pomocą noży krążkowych niezbędne jest przeprowadzenie analizy kinematycznej oraz siłowej parametrów procesów obróbki. Niezmiernie ważna jest analiza kinematyki procesu, w wyniku której określa się rzeczywistą prędkość krojenia materiałów oraz transformację kąta zaostrzenia ostrza tnącego w procesie obróbki. W procesie krojenia materiałów następuje transformacja - zmniejszenie "statycznego" kąta naostrzenia noża do wielkości rzeczywistego zaostrzenia kąta krawędzi tnącej noża, który zależy od kinematycznych parametrówprocesu obróbki: parametrów geometrycznych noża i jego prędkości obrotowej, kierunku obrotów oraz prędkości posuwu obrabianego materiału [1, 2]. Rzeczywisty kąt krojenia w procesie obróbki (kinematyczny kąt zaostrzenia ostrza) staje się o wiele mniejszy od kąta naostrzenia noża, co powoduje znaczne zmniejszenie siły krojenia materiału. Celemniniejszej pracy jest analiza wpływu kształtu krawędzi tnącej noża krążkoweg[...]

Simulation of thermomechanical control processing of steels using experimental planning and FEM


  The Experiment Planning and Finite Elements Methods (FEM) have been used for the simulation and examination of combined Ther- momechanical Control Processing (TMCP) parameters effect on the structure and mechanical properties. Simulation of TMCP for the definite cross-section of the billets was carried out by FEM calculations. Mathematical models and nomographs of yield strength dependences from combination deformation temperature, degree of reduction, and quenched temperature were obtained for the rolled plates with the finite thickness: 45, 40, and 35 mm, and as a result the nomographs for the different sizes of billet cross-section have been plotted. Planowanie eksperymentu oraz metoda elementów skończonych zostały wykorzystane do modelowania i badań nad wpływem różnych parametrów kontrolowanej obróbki cieplno-mechanicznej na strukturę i własności mechaniczne. Symulację procesu TMPC dla określonego przekroju poprzecznego wsadu przeprowadzono na podstawie obliczeń za pomocą MES. W wyniku badań otrzymano modele matematyczne oraz nomogramy umownej granicy plastyczności w zależności od temperatury odkształcenia, wielkości odkształcenia oraz temperatury chłodzenia dla blach walcowanych na grubość 45, 40 oraz 35 mm, jak również nomogramy dla różnych rozmiarów przekroju poprzecznego wsadu. Key words: rolling, FEM, experiment planning, thermomechanical control processing Słowa kluczowe: walcowanie, MES, planowanie doświadczeń, kontrolowana obróbka cieplno-mechaniczna S. 410 UHTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 5 oping mathematical models to predict the final me- chanical properties of hot rolled steels [10-11]. Most of these are based on models proposed by Sellars and coworkers at Sheffield University [12]. The data required for these models have been primarily ob- tained through hot torsion, which allows high strains and very short interpass times (<30 ms). However, the strain range over which the referred. The dynamic recrystallization has been[...]

Kierunki rozwoju systemu komputerowego do diagnostyki magnetycznej szyn torów kolejowych


  Przyczynami opóźnienia innowacji defektoskopii magnetycznej na Ukrainie jest brak dostępu do nowoczesnego sprzętu oraz ideowe "zanurzenie" w latach 30. XX w. W istniejących teraz w kraju warunkach defektoskopy są modernizowane głównie w aspekcie metod rejestracji i zobrazowania danych. Zmiany nie dotyczą zagadnienia namagnesowania szyn, źródeł energetycznych oraz czujników pola magnetycznego. Rozważmy zatem, jakie są możliwości modernizacji istniejącego defektoskopu magnetycznego, tak by nie utracić spełnianych funkcji. Problemy defektoskopii często są redukowane do monitorowania równomierności rozkładu wybranych parametrów sygnału na zestawach przestrzennych współrzędnych odpowiadających szynom, zgodnie ze stosowanym modelem sygnał - odpowiedź. Często realizuje się to poprzez skanowanie, mechanicznie przemieszczanym czujnikiem wzdłuż obiektu, w celu rejestrowania odpowiedzi na kontrolowane oddziaływanie fizyczne [1, 2]. Odebrany w taki sposób sygnał łączy współrzędne przestrzenne kontrolowanego, mechanicznego przemieszczenia czujnika z rejestrowanym szeregiem liczb (przetworzonych odczytów wyjściowego napięcia czujnika). Przypadki zidentyfikowania lokalnego zaburzenia ustalonego rozkładu wartości elementów takiego szeregu wskazują na możliwą lokalizację defektu [3]. Właściwie na tym zasada defektoskopii z[...]

Charakterystyka kinematyki procesu krojenia papieru nożem krążkowym ustawionym mimośrodowo DOI:10.15199/42.2016.10.1


  Operacja krojenia papieru i tektury nożami krążkowymi posiada znaczne zalety technologiczne: wysoką prędkość i jakość obróbki, a krążkowe zespoły tnące charakteryzują się prostymi rozwiązaniami konstrukcyjnymi [1]. Zmiana kinematyki procesu krojenia nożem krążkowym oraz znaczne zmniejszenie rzeczywistego kąta zaostrzenia ostrza noża w procesie obróbki, w porównaniu z krojeniem nożem płaskim, powodują również znaczne zmniejszenie siły cięcia materiału krojonego nożem krążkowym [2,3]. Dalsze zmniejszenie siły krojenia jest osiągane przy nadaniu krążkowym narzędziom tnącym wymuszonych wibracji o określonych amplitudzie i częstotliwości [4]. Cięcie wibracyjne przy wszystkich swoich zaletach - mała siła i moc krojenia, wysoka jakość obróbki - posiada też określone wady: konieczność stosowania specjalnych wibratorów oraz możliwość przeniesienia wymuszonych drgań na elementy konstrukcji napędu maszyn. Mimośrodowe ustawienie noża krążkowego na obracającym się wale może spowodować osiągnięcie efektów krojenia wibracyjnego przy prostym zrównoważeniu (wyważeniu) obra- Piotr Janicki, Georgij Petriaszwili, Sergey Komarov: Characteristics of the pap[...]

BADANIA I ROZWÓJ: Badanie trajektorii ruchu krawędzi tnącej noża krążkowego podczas krojenia wkładów książkowych DOI:10.15199/42.2017.9.2


  Investigations on the blade movements of the circular cutting knife during book cutting STRESZCZENIE: Opisano badania trajektorii ruchu ostrza noża krążkowego w procesie krojenia wkładów książkowych. Ustalono, że największy wpływ na długość drogi, którą przechodzi ostrze noża w papierze, mają: prędkość posuwu wkładu oraz odległość ustawienia wkładu od osi obrotu noża. Przeprowadzone obliczenia umożliwiają dobór kinematycznych parametrów procesu krojenia uwzględniając wielkość drogi ostrza noża podczas krojenia wkładów książkowych nożem krążkowym. ABSTRACT: The paper describes the trajectory of circular knife blade movement in book cutting process. It was found that the greatest influence on the length of the road of the knife blade that goes through in the paper are: feed rate of the book and distance of insertion to knife rotation axis. The calculations allows the selection of the kinematic parameters of the cutting process, taking into account the road of knife blade in the paper of the book during cutting by the circular knife. Krojenie nożami krążkowymi jest szeroko stosowane w przemyśle papierniczym i poligraficznym [1]. W porównaniu z krojeniem nożem płaskim krojenie za pomocą noża krążkowego charakteryzuje się znaczną zmianą ki[...]

 Strona 1  Następna strona »