Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Raffał MichaLik"

Odporność korozyjna powłok Zn-Al-Cu o różnej grubości


  W pracy badano strukturę i odporność na korozję elektrochemiczną powłok Zn-Al-Cu. Badaniom poddano powłoki wytworzone me- todą cynkowania ogniowego na stali głebokotłocznej w kąpieli o składzie chemicznym 7,0 % mas. Al, 3,0 % mas. Cu, reszta Zn. Czas wytrzymania w kąpieli wynosił 30 s oraz 60 s. Próbki poddano chłodzeniu na powietrzu. Przeprowadzono badania strukturalne oraz ba- dania potencjodynamiczne i potencjostatyczne w 3 % NaCl. W strukturze badanych powłok zaobserwowano występowanie eutektyki oraz wydzieleń bogatych w składniki stopowe. W porównaniu do powłok z mniejszą zawartością aluminium nie zaobserwowano wy- stępowania dużych obszarów bogatych w cynk, osnowa badanych powłok była bogatsza w składniki stopowe, zaobserwowano większy udział eutektyki bogatszej w składniki stopowe, uboższej w cynk. Wyniki badań korozyjnych, potencjodynamicznych i potencjosta- tycznych wykazały, że badane powłoki charakteryzują się lepszą odpornością na korozję niż powłoki o niższej zawartości aluminium. Influence of thickness and Zn-Al-Cu coating structures on electrochemical corrosion resistance has been examined. Subject of examination were samples made by: hot dip galvanizing of deep drawn steel in the bath of the following chemical composition: 7.0 % mass Al, 3.0 % mass Cu, remaining Zn. Used bathing period were: 30 and 60 seconds. Samples were cooled in air. Structure examinations and potentiodynamic and potentiostatic tests were carried out in the 3 % NaCl. Results of corrosion examination have proved, that corrosion process runs with higher speed for thicker in reference to thinner coatings. Słowa kluczowe: powłoki Zn-Al-Cu, odporność na korozję, struktura Key words: Zn-Al-Cu coatings, corrosion resistance, structure 2011 r. HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE S. 500 nego w poszczególnych obszarach niż dla powłok chłodzonych w powietrzu. W powłokach chłodzonych w wodzie obecne są gruboziarniste fazy o podwyższonej zawartości aluminium, przy czym więks[...]

 Strona 1