Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"PIEPRZYCA"

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu w kadzi pośredniej typu "T"

Czytaj za darmo! »

Celem badań było zdiagnozowanie stanu aktualnego kadzi pośredniej, stosowanej w hutnictwie krajowym. W związku z tym podjęto działania zmierzające do określenia szczegółowych charakterystyk pracy obiektu. W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej.1. Wstęp. Przy projektowaniu urządzeń przemysłowych oraz modernizacji istni[...]

Proces wielkopiecowy - nauka i sztuka


  Proces wielkopiecowy jest znany i rozwijany od setek lat ale dotychczas nie jest w pełni rozpoznany. Szybki rozwój w ostatnich latach technik komputerowych umożliwił znaczący postęp w zakresie wyjaśniania niektórych mechanizmów procesów zachodzą- cych w wielkim piecu. Spowodowało to znaczne zautomatyzowanie procesu oraz zastosowanie w dość szerokim zakresie metod komputerowego sterowania pracą wielkiego pieca. Mimo to wiele poglądów dotyczących natury fizykochemicznej mechanizmów procesów zachodzących w wielkim piecu ma charakter hipotetyczny. Hipotezy te sprawiają, że wielkopiecownicy w niektórych przypadkach nie zawsze poprawnie reagują na zachowanie wielkiego pieca, a zastosowane w algorytmach systemu komputerowego sterowania modele, nie pracują właściwie. W artykule opisano problemy związane z wprowadzeniem przed laty produkcji surówki niskokrzemowej. Wskazują one, że pomimo znaczącego udziału technik komputerowych w systemie sterowania procesem konieczne jest kontynuowanie fizykalnych badań mechanizmów procesów w wielkim piecu. The blast furnace process is known and developed for hundreds of years, but it is not fully recognized so far. Fast development of the computer techniques in last years enabled remarkable progress in range of explaining some mechanisms of the process, which takes place in the blast furnace. It resulted in significant automation of the process and also application - in quite wide range - methods of the computer control over blast furnace’s work. Still many views, which applies to physical and chemical nature of the processes’ mechanisms, which takes place in blast furnace have hypothetical nature. Those hypotheses in some cases make, that blast furnace’s workers not always react correctly to behaviour of the blast furnace and models used in computer controlling system algorithms, are not working properly. This article describes problems, that applies to initiation of the low siliceous pig iron pro[...]

Modelowanie numeryczne i fizyczne przepływu stali w dwużyłowej kadzi pośredniej - krzywe czasu mieszania


  Artykuł prezentuje wyniki symulacji numerycznej i pomiarów wykonanych na modelu wodnym dotyczących przepływu i mieszania stali w dwuwylewowej kadzi pośredniej. Do symulacji numerycznej przepływu stali i określenia krzywych mieszania został użyty program komputerowy Ansys-Fluent. Symulacje numeryczne zostały zweryfikowane za pomocą wyników eksperymentalnych po- miarów wykonanych na modelu wodnym kadzi w skali 1:2. Wyniki symulacji numerycznych wykazały zgodność z pomiarami eks- perymentalnymi. Uzyskane krzywe czasu mieszania umożliwiły oszacowanie zakresu strefy przejściowej. Wyniki badań dostarczyły cennych informacji o warunkach pracy przemysłowej kadzi pośredniej. The article presents the results of numerical and water model studies of the flow and mixing steel in a two-strand CC tundish. A computer program Ansys-Fluent was used for the numerical simulation of the steel flow and determination of the mixing curves. Numerical simulations were verified by using experimental data obtained from the water model. This model was built at 1:2 scale. The suitability between numerical simulations and experime[...]

Badania modelowe metody konserwacji wyłożenia ogniotrwałego konwertora tlenowego "slag splashing"


  Wyłożenie ogniotrwałe konwertora tlenowego jest elementem konstrukcyjnym generującym najwyższe koszty inwestycyjne na wydziale stalowni konwertorowej. W ich skład wchodzą koszty stosowanych materiałów ogniotrwałych, koszty napraw i wymiany. Ma to decydujący wpływ na cenę jednostkową produkowanej stali. W związku z tym dąży się do wydłużania kampanii konwertorów. Aby zapobiec nadmierne- mu zużywaniu wyłożenia ogniotrwałego stosuje się różnego rodzaju metody. Najpowszechniej stosowane to, np.: żużlowanie, czy torkreto- wanie. Jedną ze skuteczniejszych metod wydłużenia trwałości wyłożenia ogniotrwałego konwertorów tlenowych jest metoda slag splashing. Polega ona na rozbryzgu zmodyfikowanego żużla konwertorowego za pomocą strumienia azotu wprowadzanego na jego lustro za pomocą specjalnej lancy i utworzeniu żużlowej warstwy ochronnej na powierzchni roboczej wyłożenia ogniotrwałego konwertora. Skuteczność tej metody zależy od wielu czynników, wśród których istotne znaczenie mają czynniki hydrodynamiczne rozbryzgu. W artykule przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych na modelu fizycznym, mające na celu określenie optymalnych warunków prowadzenia procesu slag splashing w 300-tonowym konwertorze tlenowym. BOF refractory lining is a structural element that generates the highest investment costs in the department steelworks. This includes the cost of refractory repaired materials and replacement costs . This has a decisive influence on the price of produced steel per unit. Therefore, the goal is to extend the converters’ campaign. There are different methods used in order to prevent an excessive wear of the refractory lining. The most commonly used methods are : slagging , or gunning . One of the most effective method of extending the durability of the refractory lining of BOF is a "slag splashing". This method is based on a modified converter slag splash used with a nitrogen stream that goes over a surface of the input that uses a special lance[...]

Wpływ wyboru punktu wprowadzania znacznika do modelu fizycznego kadzi stalowniczej na otrzymywane wyniki badań DOI:10.15199/24.2016.2.1


  Badania z wykorzystaniem modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych stanowią jedną z metod rozwiązywania problemów technologicznych występujących w trakcie wytapiania i odlewania stali. Najczęściej dotyczą one zjawisk hydrodynamicznych występujących w ciekłej stali, żużlu lub na granicy podziału faz stal-żużel. W eksperymentach, celem identyfikacji badanych zjawisk, stosowane są różnego rodzaju znaczniki. Właściwy dobór znacznika, zarówno z punktu widzenia jego własności fizyko-chemicznych, jak i miejsca wprowadzenia do modelu reaktora metalurgicznego ma istotny wpływ na jakość uzyskiwanych wyników. W artykule przedstawiono rezultaty badań wpływu miejsca wprowadzania znacznika na wyniki modelowania z zastosowaniem modelu wodnego kadzi stalowniczej. Studies using metallurgical reactors’ physical models are one of the methods of solving technological problems that occur during melting and casting. Most often they involve hydrodynamic phenomena occurring in the liquid steel, slag or on the steel-slag phase boundary. In the experiments various kinds of markers are used to identify the examined phenomena. Proper selection of the marker, both from the point of view of it’s physical and chemical properties as well as point of entry into the metallurgical reactor model has a significant impact on result’s quality. The article presents the impact of markers point of entry on the results of modeling in the steel ladle water model. Słowa kluczowe: modelowanie fizyczne, stal, krzywe RTD Key words: physical modeling, steel, RTD curves.1. Wprowadzenie. Jednym z wielu problemów, które należy rozwiązać w trakcie projektowania i budowy modeli fizycznych reaktorów metalurgicznych, jest właściwy dobór znacznika oraz odpowiedniego miejsca i sposobu jego wprowadzania. Dobrze dobrany znacznik powinien charakteryzować się ściśle określonymi cechami. Przede wszystkim powinien w jak najmniejszym stopnifu zakłócać przepływ badanej cieczy modelo[...]

Modelowanie zachowania się przepływu w dwuwylewowej kadzi pośredniej COS - badania numeryczne i fizyczne

Czytaj za darmo! »

W niniejszej pracy przedstawiono wyniki badań modelowych (fizycznych i numerycznych) identyfikujące charakterystyki przepływowe w kadzi pośredniej typu "T". W kadzi rozpatrywano dwa warianty zabudowy urządzeniami sterującymi przepływem (UPS). 2009 r. Hutnik - Wiadomości hutnicze S. 463 The present work include results of both, physical and numerical models that identify the flow characteristics in a “T"-type tundish. Two variants flow control devices configurations in the tundish were tested. Słowa kluczowe: kadź pośrednia, inhibitor turbulencji, modelowanie numeryczne, modelowanie fizyczne, przepływy cieczy, czas mieszania Key words: tundish, turbulence inhibiting device, numerical modelling; physical modelling, fluid flow 1. Wstęp. Wzrastające wymagania jakościowe i ekonom[...]

Modelowanie fizyczne i numeryczne przepływu stali w kadzi pośredniej COS

Czytaj za darmo! »

w celu identyfikacji parametrów procesu, konieczne są badania empiryczne. niekiedy można je przeprowadzić bezpośrednio na pracujących w warunkach przemysłowych urządzeniach. efekty badań prowadzonych w ten sposób mają bardzo duże znaczenie, gdyż umożliwiają bezpośrednią identyfikację obiektu. lecz ze względu na znaczne koszty i trudności związane z badaniami na obiektach wysokotemperaturowych n[...]

 Strona 1  Następna strona »