Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"JERZY KRUPKA"

Badania konduktywności zespolonej nanowarstw

Czytaj za darmo! »

Struktury elektroniczne i optoelektroniczne, wraz z postępującą miniaturyzacją i poszerzaniem pola aplikacji na częstotliwości mikrofalowe, wykorzystują materiały przewodzące w postaci warstw o coraz mniejszej grubości. Do projektowania i realizacji tych struktur oraz wprowadzania nowych aplikacji dla warstw niezbędne są właściwe metody badania konduktywności bardzo cienkich warstw w jak naj[...]

Pomiary elektromagnetycznych właściwości metamateriałów planarnych i grafenu w paśmie częstotliwości mikrofalowych


  W ciągu ostatniej dekady nastąpił gwałtowny rozwój prac naukowo- badawczych nad metamateriałami oraz materiałami opartymi o mikroskopowo uporządkowane formy węgla takie jak fulereny, nanorurki oraz grafen. Za prace nad grafenem została przyznana w 2010 r. nagroda Nobla z fizyki dwóm naukowcom rosyjskim (K. Novoselov i A. Geim) pracującym w Wielkiej Brytanii. Liczba artykułów w czasopismach naukowych zarówno z dziedziny metamateriałów jak i grafenu rośnie w oszałamiającym tempie. W ostatnich latach zostało też wydane wiele monografii i artykułów poświęconych tym dziedzinom nauki np. [1-8]. Szersza definicja metamateriałów obejmuje materiały wytwarzane sztucznie o szczególnych właściwościach fizycznych, których nie posiadają materiały występujące w przyrodzie, węższa definicja obejmuje tylko takie materiały dla których zarówno przenikalność elektryczna jak i magnetyczna, przyjmują wartości ujemne. Oczekuje się, że zarówno meta materiały, jak i grafen znajdą zastosowania praktyczne mogące dokonać rewolucji we współczesnej elektronice. Zakres potencjalnych zastosowań metamateriałów obejmuje częstotliwości od mikrofalowych (109 Hz do optycznych 1015 Hz), zaś zastosowania grafenu mogą dotyczyć różnych dziedzin elektroniki, takich jak wytwarzanie superkondensatorów, tranzystorów, wyświetlaczy optycznych czy baterii słonecznych. Grafen stanowi jednolitą jedno-atomową warstwę węgla o strukturze plastra miodu jak przedstawiono na rys. 1a, o niezwykłej wytrzymałości mechanicznej (wielokrotnie wyższej niż stal) i przewodności elektrycznej zbliżonej do metali. Uważa się, że grafen jest jedynym znanym dwuwymiarowym materiałem występującym w przyrodzie. Metamateriały konstruuje się zazwyczaj, jako struktury periodyczne zawierające elementy metaliczne rozmieszczone w matrycy dielektrycznej, przy czym wytwarza się zarówno struktury planarne (dwuwymiarowe) jak przedstawiono na rys. 1b, 1c 1d i struktury objętościowe, mogące być stosem stru[...]

The polymer-matrix composites with metallic fillers for electromagnetic shielding applications Kompozyty polimerowe z metalicznymi napełniaczami do ekranowania pola elektromagnetycznego DOI:10.12916/przemchem.2014.1707


  CH2=CH2/CH2=CHCOOEt, CH2=CH2/CH2=CHMeCOOEt and CH2=CHCN/CH2=CH-CH=CH2/PhCH=CH2 copolymers and a waste blend prepd. of polyethylene and polyvinyl acetate under lab. conditions were filled with Cu flakes and Ni or Ag powders and then studied for electromagnetic properties by split post dielectric resonator method. With increasing content of Cu filler, dielectric constant and electromagnetic shielding effectiveness also increased. Multilayered sandwich-type polymer composites showed an increasing shielding effectiveness along with reduced cost of manufg. Wyznaczono elektromagnetyczne właściwości kompozytów polimerowych wytworzonych metodą mieszania i prasowania. Jako osnowy polimerowe zastosowano: kopolimer etylenu z akrylanem etylu, kopolimer etylenu z kwasem metakrylowym, polimer odpadowy stanowiący mieszaninę polietylenu i octanu winylu oraz terpolimer akrylonitryl-butadien-styren, z dodatkiem płatków miedzi. Metodą rezonatorów wykazano, że wraz ze wzrostem zawartości napełniacza miedzianego wzrasta wartość przenikalności dielektrycznej materiału kompozytowego, co zgodnie z teorią związane jest z poprawą właściwości ekranujących.Jednocześnie materiał kompozytowy wykazuje niewielkie przewodnictwo elektryczne, co ma istotne znaczenie dla pewnych zastosowań w elektronice. Ocenie poddano także kompozyty warstwowe typu sandwich wypełnione miedzią, srebrem i niklem. Wykazano, że są to materiały najbardziej obiecujące do wykorzystania w praktyce, ponieważ mają zwiększoną efektywność ekranowania przy mniejszych kosztach produkcji. Interferencja elektromagnetyczna (EMI) jest rozumiana jako niezamierzony wzajemny wpływ poszczególnych urządzeń elektronicznych przez zakłócenie w sieci lub też przez promieniowanie elektromagnetyczne1). Ze względu na szybki rozwój przemysłu elektronicznego, militarnego i komunikacyjnego problem zmniejszania zakłóceń EMI staje się coraz ważniejszym elementem działań współczesnego społeczeństwa. Tra[...]

 Strona 1