Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Bartosz Gil"

Historia i trendy rozwojowe strumienicowych systemów chłodniczych


  Artykuł poświęcono rozwojowi strumienicowych systemów chłodniczych w latach 1999-2009. Przedstawiono rys historyczny oraz budowę i zasadę działania tych urządzeń. Zwrócono uwagę na zagadnienie doboru czynnika roboczego do układu strumienicowego. Główną wadą strumienicowych systemów chłodniczych jest niski współczynnik wydajności chłodniczej COP. Systemy te mogą jednak wykorzystywać do napędu odnawialne źródła energii lub ciepło odpadowe, przez co stają się alternatywą dla tradycyjnych systemów sprężarkowych. HISTORY AND DEVELOPMENT TRENDS OF EJECTOR REFRIGERATION SYSTEMS The article describes the development of ejector refrigeration systems in the years 1999-2009. In this paper the author presents a short history, the construction and operation of these devices. The article also shows the issue of selecting a working fluid for the ejector refrigeration system. The main drawback of ejector refrigeration systems is a low coefficient of performance (COP). However, these systems can be powered by renewable energy sources or waste heat, thus becoming an alternative to traditional compressor systems. Wstęp Wykorzystanie niskowartościowej energii cieplnej do napędu urządzeń chłodniczych zamiast energii elektrycznej może nieść duże korzyści środowiskowe, zwłaszcza, gdy sięgniemy po odnawialne źródła energii (np. energię słoneczną lub geotermalną). Produkcja "zimna" jest dziś konieczna z punktu widzenia wielu dziedzin życia, takich jak wytwarzanie i przechowywanie żywności i leków, czy zapewnienie komfortu cieplnego przez systemy klimatyzacji. Ciągle rosnące zapotrzebowanie na energię elektryczną do napędu tradycyjnych, sprężarkowych systemów chłodniczych powoduje wzrost zużycia paliw kopalnych spalanych w celach energetycznych. Według Międzynarodowego Instytutu Chłodnictwa w Paryżu, około 15% energii elektrycznej produkowanej na świecie jest zużywane na potrzeby chłodnictwa i klimatyzacji, a aż 45% energii zużywanej w budynkac[...]

Przekazywanie ciepła podczas wrzenia węglowodorów - spływ cienkim filmem na powierzchni rur poziomych


  W artykule przedstawiono wyniki badań doświadczalnych procesu wrzenia węglowodorów wyższych podczas ich spływu cienkim filmem po powierzchni walca poziomego. Badania przeprowadzone zostały dla trzech czynników: n-pentanu (R601), n-heksanu (R602) i heptanu (R603) w szerokim zakresie gęstości strumienia ciepła. Powierzchnię roboczą stanowił mosiężny walec o średnicy zewnętrznej 18 mm. Na podstawie wyników badań opracowano wzory pozwalające określić współczynnik wnikania ciepła wymienionych substancji w badanym zakresie pracy z dokładnością minimalną ±10%. Hydrocarbons heat transfer - falling film evaporation on horizontal tubes This paper presents experimental results for the falling film evaporation heat transfer of higher hydrocarbons. Researches were conducted for three working fluids: n-pentane (R601), n-hexane (R602) and heptane (R603) in a wide range of heat flux. A brass cylinder with an outer diameter of 18 mm was used as a process surface. Obtained heat transfer coefficients were compared with correlation proposed by Parken et al. Based on experimental results three equation for specifying heat transfer coefficient of tested hydrocarbons, with accuracy to within [...]

Słoneczne systemy chłodzenia absorpcyjnego i strumienicowego


  W artykule opisano urządzenia chłodnicze zasilane energią promieniowania słonecznego. Przegląd ograniczono do systemów absorpcyjnych i strumienicowych, którym, wg dostępnej literatury, poświęca się ostatnio najwięcej badań. Opisano możliwości zastosowania konkretnych rodzajów kolektorów w danym układzie chłodniczym, przytoczono ich charakterystyki. Dokonano teoretycznego opisu systemów absorpcyjnych jak i strumienicowych podając dodatkowo parametry pracy kilkunastu wybranych instalacji. Abs orpti on and eject or cooling systems powered by solar energ y The article describes refrigeration systems powered by solar energy. Review was limited to absorption and ejector systems, which seems to have actually the greatest number of research devoted. The possibilities of application the various types of collectors in the cooling system were given. Their characteristics were also presented. Theoretical descriptions of the absorption and ejector systems, with additional parameters, of several selected installations were included. Klimatyzacja 1. Wstęp W obecnych latach coraz większą uwagę poświęca się wykorzystywaniu energii promieniowania słonecznego do celów klimatyzacji bytowej. Solarne systemy chłodnicze mają tę zaletę w porównaniu z innymi urządzeniami, że wykorzystują "zieloną" energię oraz mogą pracować na całkowicie nieszkodliwych płynach (np. wodzie). Możliwa jest ich samodzielna praca jak i skojarzenie z innymi systemami (np. systemem sprężarkowym, kotłem gazowym czy elektrycznym). Efektywność pracy solarnego systemu chłodniczego zależy silnie od sprawności kolektorów słonecznych, dlatego też ważnym jest zapewnienie odpowiedniej wartości promieniowania słonecznego, a także lokalizacja systemu w dogodnych warunkach klimatycznych i geograficznych. W pracy przedstawiono dwie grupy solarnych systemów chłodniczych: strumienicowe i absorpcyjne oraz ich współpracę z kolektorami słonecznymi różnych typów. 2. Napęd solarny Wybór ko[...]

Badanie współczynników wnikania ciepła przy wrzeniu alternatywnych czynników chłodniczych dla obiegów strumienicowych - rozpuszczalniki organiczne


  Artykuł opisuje badania przeprowadzone w celu wyznaczenia współczynników wnikania ciepła czynników z grupy substancji palnych i wybuchowych mogących współpracować ze strumienicowym obiegiem chłodniczym. Do badań wykorzystano cztery substancje palne. Otrzymane wyniki porównane zostały ze wzorami teoretycznymi dostępnymi w światowej literaturze. The stud y of nucleate boiling heat transfer coefficients of alternati ve refrigerants for eject or circuits - organic solvents The article describes research conducted to determine the nucleate boiling heat transfer coefficient of flammable refrigerants from the group of organic solvents, which may work with ejector cooling systems. Tests have been performed on four substances. The results were compared with several theoretical models available in the literature.Oznaczenia: α współczynnik wnikania ciepła [W m-2 K-1] σ napięcie powierzchniowe [N m-1] cp ciepło właściwe [kJ kg-1 K-1] ρ gęstość [kg m-3] g przyspieszenie ziemskie [m s-2] ν kinematyczny współczynnik lepkości hf g ciepło parowania [kJ kg-1] [m2 s-1] k przewodność cieplna [W m-1 K-1] l * wymiar charakterystyczny 0,5     - ρl ρg σ [m] Indeksy: p ciśnienie [kPa] kr krytyczny q gęstość strumienia ciepła [W m-2] g para nasycona M masa cząsteczkowa l ciecz nasycona Rp chropowatość powierzchni [μm] n nasycenie TN normalna temperatura wrzenia [°C] nb wrzenie pęcherzykowe.1. Wstęp Ze względu na zubożenie warstwy ozonowej w ostatnich latach wycofanych zostało wiele czynników chłodniczych z grup CFC i HCFC. W świetle ustawy o f-gazach obostrzeniom podlegać będą także czynniki z grupy HFC, stąd istnieje potrzeba poszukiwania nowych rozwiązań. Czynniki łatwopalne początkowo nie zostały przyjęte w tradycyjnym chłodnictwie i klimatyzacji ze względów bezpieczeństwa. Obecnie jednak czynniki palne są powszechnie stosowane w urządzeniach chłodniczych[...]

Badanie współczynników wnikania ciepła przy wrzeniu alternatywnych czynników chłodniczych dla obiegów strumienicowych - węglowodory wyższe


  W artykule przedstawiono wyniki badań procesu wrzenia węglowodorów wyższych na płaskiej powierzchni. Otrzymane współczynniki wnikania ciepła porównano z wzorami dostępnymi w literaturze, a także wykonano analizę regresji w oparciu o wzór Mostinskiego. Badania prowadzone były w zakresie temperatury wrzenia od 1,1°C do 20,4°C, pod kątem możliwości wykorzystania badanych substancji jako czynników roboczych w strumienicowym obiegu chłodniczym. Słowa kluczowe: wrzenie, węglowodory, chłodnictwo The stud y of nucleate boiling heat transfer coefficients of alternative refrigerants for ejector cir - cuits - higher hydrocarbons This paper presents experimental results for the nucleate boiling of higher Hydrocarbons on plain surface at temperature between 1,1°C and 20,4°C. The obtained heat transfer coefficients were compared with various correlations. The validity of the correlation furnished by Mostinski was tested for the flammable refrigerants.[...]

 Strona 1