Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Waldemar JENDERNALIK"

Kompresja wartości chwilowej sygnału - nowe podejście w analogowym przetwarzaniu sygnałów

Czytaj za darmo! »

Zdecydowana większość produkowanych obecnie układów scalonych to układy cyfrowe. W konsekwencji projektowanie i wytwarzanie układów analogowych podporządkowane jest technologiom cyfrowym CMOS, to znaczy układy analogowe w większości wytwarzane są na wspólnym podłożu (mówiąc prościej - w jednym układzie scalonym) z układami cyfrowymi [1]. Dobrym przykładem jest scalony odbiornik GSM (ang. sin[...]

Niskonapięciowy filtr analogowy CMOS wykorzystujący konwerter ujemnoimpedancyjny

Czytaj za darmo! »

Obecnie filtry analogowe czasu ciągłego zdominowane są przez filtry wykorzysujące wzmacniacze transkonduktancyjne (filtry OTA-C) i wzmacniacze operacyjne (filtry Opamp-RC i MOSFET-C). Filtry Pamp-RC oraz MOSFET-C charakteryzują się dużą dynamiką przy niskim napięciu zasilania, ale zakres ich częstotliwości ograniczony jest do kilkunastu MHz. Filtry OTA-C dedykowane są dla wysokich częstotliw[...]

Prosty komparator analogowydla cyfrowego przetwornika obrazu CMOS DOI:10.15199/48.2015.09.22

Czytaj za darmo! »

Komparator napięciowy, oprócz przetwornika światło-napięcie, jest jedynym elementem analogowym w cyfrowym pikselu CMOS. W pracy badano wpływ nieidealności komparatora analogowego na parametry cyfrowego piksela. W tym celu zaprojektowano w technologii CMOS 0,35 μm dwie wersje cyfrowego piksela, różniące się typem zastosowanego komparatora analogowego. W pierwszej wersji piksela zastosowano różnicowy komparator o zwiększonej powierzchni topografii i polepszonych własnościach elektrycznych. W drugiej wersji zastosowano bardzo prosty nieróżnicowy komparator o zmniejszonej powierzchni i gorszych własnościach elektrycznych. Przedstawiono analizę teoretyczną wpływu nieidealności komparatora na jakość obrazu (szum typu FPN) uzyskiwanego z matrycy cyfrowych pikseli i przedstawiono wyniki symulacji komputerowych. Abstract. A voltage comparator, in addition to the light-to-voltage converter, is the only analogue part of the CMOS digital pixel. In this work, the influence of an analogue comparator nonidealities on the digital pixel’s parameters was investigated. For this purpose, it was designed in 0.35 μm CMOS technology two versions of the digital pixel, which differ in the type of an analogue comparator used. In the first version of the pixel is used a differential comparator with a larger layout area and an improved electrical parameters. In the second version, is used a very simple single-ended comparator with a reduced layout area and a worse electrical properties. The analytical analysis of the influence of a comparator nonidealities on an image quality (FPN noise) from the array of the digital pixels is presented. The simulation results are also presented. (A simple analogue comparator for digital CMOS image sensor). Słowa kluczowe: przetwornik obrazu CMOS, piksel cyfrowy, komparator CMOS. Keywords: CMOS image sensor, digital pixel, CMOS comparator. Wprowadzenie Klasyczny scalony przetwornik obrazu CMOS zawiera matrycę analogo[...]

Analogowe filtry CMoS w scalonych odbiornikach telefonii bezprzewodowej

Czytaj za darmo! »

Rozwijający się rynek przenośnych urządzeń radiokomunikacyjnych spowodował powstawanie wielu nowych standardów telekomunikacyjnych, takich jak: GSM, DECT, DCS-1800, UMTS i innych. Dążenie do obniżenia poboru mocy i zmniejszenia rozmiarów urządzeń zasilanych bateryjnie zmusza projektantów do poszukiwania nowych rozwiązań układowych odbiorników telefonii komórkowej. Obecnie na świecie badania [...]

Zespolony filtr BiCMOS pośredniej częstotliwości odbiornika Bluetooth

Czytaj za darmo! »

Jednym z głównych problemów występujących w scalonych odbiornikach radiowych (np. odbiorniki GSM i Bluetooth) jest skuteczne wytłumienie sygnałów lustrzanych. Pod tym względem najlepsze właściwości posiadają tory odbiorcze z podwójną szerokopasmową przemianą częstotliwości. Jednak, ze względu na wysoką częstotliwość pośrednią wykonanie filtrów p.cz. w postaci aktywnej i w pełni scalonej jest nieopłacalne. Innym rozwiązaniem jest architektura z pojedynczą przemianą z niską częstotliwością pośrednią. W tym przypadku stosuje się mieszacz kwadraturowy oraz dwa identyczne filtry pasmowoprzepustowe (rys. 1a). Tłumienie sygnałów lustrzanych silnie zależy od jakości generatora sygnałów kwadraturowych (I,Q) oraz od dopasowania obu filtrów pasmowoprzepustowych. W takiej architekturze sy[...]

Ultra-low power analogue CMOS vision chip

Czytaj za darmo! »

The paper presents a project and results of testing of an analogue vision chip, which performs low-level convolutional image processing algorithms in real time. The prototype chip is implemented in 0.35 m CMOS technology, contains SIMD matrix of analogue processing elements of size 64 x 64. The dimensions of the matrix topography is 2.2 mm x 2.2 mm, giving the density of 877 processors per mm2. Matrix dissipates less than 0.4 mW of power under 3.3 V supply and at the speed of image processing 100 frames/s. Streszczenie. W artykule przedstawiono projekt i wyniki badań scalonego analogowego układu wizyjnego, który wykonuje splotowe niskopoziomowe algorytmy przetwarzania obrazu w czasie rzeczywistym. Układ prototypowy został wykonany w technologii CMOS 0,35 μm i zawiera matrycę SIMD procesorów analogowych o rozmiarze 64 x 64. Wymiary topografii matrycy wynoszą 2,2 mm x 2,2 mm, co daje gęstość 877 procesorów na mm2. Matryca pobiera moc mniejszą niż 0,4 mW ze źródła zasilającego 3,3 V przy szybkości przetwarzania obrazów 100 kl/s. (Mikromocowy procesor analogowy CMOS do wstępnego przetwarzania obrazu). Keywords: CMOS analogue circuits, image processing, analogue processors. Słowa kluczowe: układy analogowe CMOS, przetwarzanie obrazu, procesory analogowe. Introduction The vision sensors integrated together with a specialized microprocessor on a common silicon substrate, called vision chips, find applications in many technical areas, like: robotics, biomedical implants, systems controlling the road traffic, and automatic navigation systems. The main role of the vision chips is image detection and low-level, early-vision image processing, which typically includes: smoothing, edge detection, noise reduction, sharpening, etc. For autonomous systems, like robots or biomedical implants, the low-power operation is very important, because such systems are typically batterypowered. There are two main methods of the vision chips silico[...]

Pikselowy cyfrowy układ CDS przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS

Czytaj za darmo! »

W artykule zaproponowano cyfrowy układ CDS (Correlated Double Sampling) przeznaczony do przetwornika obrazu CMOS. Układ różni się od klasycznych rozwiązań tym, że dwie pamięci przechowujące próbki sygnału wizyjnego zastąpiono jednym licznikiem rewersyjnym. Dzięki tej modyfikacji możliwa jest znaczna redukcja powierzchni układu CDS i umieszczenie go w każdym pikselu przetwornika obrazu CMOS. System został zaprojektowany i przesymulowany w technologii CMOS 180 nm. Abstract. In this paper a digital CDS (Correlated Double Sampling) circuit for the CMOS image sensor is proposed. This circuit differs from the conventional solutions in that the two memories, storing video samples, are replaced by a reversible counter. This modification enables a significant reduction in the area and it makes possible to put the CDS in each pixel. The system has been designed and simulated in 180 nm CMOS technology. (In-pixel digital CDS circuit for CMOS image sensor). Słowa kluczowe: CMOS, przetworniki obrazu, skorelowane podwójne próbkowanie (CDS), cyfrowy piksel. Keywords: CMOS, image sensors, correlated double sampling (CDS), digital pixel. Wstęp Jednym z głównych źródeł pogorszenia jakości obrazu uzyskiwanego z przetwornika CMOS jest szum losowy i szum typu FPN (Fixed Pattern Noise) [1-3]. Skuteczną metodą usunięcia obu rodzajów szumu jest tzw. skorelowane podwójne próbkowanie (CDS). W uproszczeniu CDS polega na tym, że sygnał z przetwornika światło-napięcie jest odczytywany dwa razy, najpierw po resecie przetwornika i powtórnie po zakończeniu procesu integracji sygnału świetlnego. Następnie próbka sygnału po resecie zostaje odjęta od próbki sygnału po integracji. CDS może być zrealizowany w sposób analogowy lub cyfr[...]

 Strona 1