Wyniki 1-10 spośród 11 dla zapytania: authorDesc:"JOANNA PIOTROWSKA-WORONIAK"

Modernizacja źródła ciepła na przykładzie budynku hotelowego w województwie podlaskim.Część I.


  W artykule przedstawiono dwa rozwiązania technologiczne modernizacji kotłowni z wykorzystaniem energii odnawialnej. W części I artykułu opisano stan techniczny hotelu, jego charakterystykę energetyczną oraz zmianę sposobu przygotowania ciepłej wody użytkowej wraz z dwuwariantową modernizacją źródła ciepła. W wariancie 1 zaproponowano nową kotłownię olejową ze wspomaganiem podgrzewania c.w.u. za pomocą kolektorów słonecznych, natomiast w wariancie 2 ogrzewanie budynku i podgrzewanie c.w.u. za pomocą pomp ciepła w układzie biwalentnym z kotłem olejowym. W obu zaproponowanych wariantach obliczono nakłady inwestycyjne.WYMAGANIA odnośnie do ochrony środowiska oraz wzrost cen energii konwencjonalnej skłaniają potencjalnych inwestorów do stosowania odnawialnych źródeł energii. Coraz bardziej oczywiste staje się korzystanie ze źródeł czystej energii, jaką jest energia promieniowania słonecznego, wiatru, wód lub energia geotermiczna. Na etapie projektowania budynku lub przeprowadzania modernizacji powinniśmy podjąć działania zmierzające do racjonalizacji i oszczędności energii. Tania energia w postaci surowców naturalnych należy już do przeszłości. Można zauważyć, że rosnące koszty jej pozyskiwania zaczynają coraz mocniej oddziaływać na wybór technologii i opłacalności inwestycji. Ubolewać należy nad tym, że rozwój energetyki odnawialnej odbywa się przede wszystkim dzięki inicjatywom indywidualnym osób lub instytucji i niekiedy tylko inicjatywom lokalnym [1, 2]. W budynkach poddawanych termomodernizacji, ograniczenie kosztów ogrzewania i podgrzewania ciepłej wody użytkowej, polega na zmniejszeniu ilości zużywanego ciepła. Wiąże się to jednak z wprowadzeniem zmian w systemie ogrzewania i instalacji c.w.u., jak również poprawą izolacyjności termicznej przegród. W artykule przedstawiono, na przykładzie hotelu, sposób modernizacji zarówno źródła ciepła, instalacji c.o., jak i c.w.u., a także wprowadzenie różnych usprawnień termomode[...]

Modernizacja źródła ciepła na przykładzie budynku hotelowego w województwie podlaskim.Część II


  W części II artykułu przedstawiono ocenę efektywności ekonomicznej dwóch wariantów modernizacji źródła ciepła, sposób przeprowadzenia usprawnień termomodernizacyjnych bryły budynku, ze wskazaniem optymalnej grubości izolacji termicznej, koszty wykonania zaproponowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych i oszczędności roczne. Obliczono także względną oszczędność zapotrzebowania na ciepło w stosunku do stanu wyjściowego. Keywords: heat pump, solar collectors, thermomodenisation, heat energy, heating costs of usable hot water, renewable energy Abstract In the part II of the article an evaluation is presented concerning economic effectiveness of two considered modernization variants of the heat source. The paper includes also a method of thermomodernization improvements of building shape and shows simultaneously the optimum thickness of thermal insulation, costs of suggested thermomodernization and annual savings. Percentage savings of the heat demand towards the baseline situation have been taken into account. © 2006-2012 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Joanna Piotrowska - Woroniak - Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Katedra Ciepłownictwa, Politechnika Białostocka; asiapw@wp.pl Modernizacja źródła ciepła na przykładzie budynku hotelowego w województwie podlaskim Część II Modernization of Heat Source on Example of Hotel Building in Podlaskie Province. Part II JOANNA PIOTROWSKA - WORONIAK*) Ciepłownictwo , Ogrzewnictwo , Wentylacja 43/3 (2012) 112÷115 www.cieplowent.pl OGRZEWNICTWO 6. Zmiana sprawności całkowitej systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej i systemu grzewczego po modernizacji [6] Po przeprowadzeniu modernizacji źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania i systemu podgrzewania ciepłej wody użytkowej poprawie uległy sprawności. Poniżej przedstawiono sprawności, które można uzyskać po przeprowadzonej modernizacji wg wariantu 1 i 2. 6.1. Zmiana sprawno[...]

Ekologiczna kotłownia na pelety w budynku użyteczności publicznej


  W artykule przedstawiono sposób obniżenia kosztów eksploatacyjnych poprzez zamianę kotłowni olejowej na ekologiczną kotłownię na pelety (ang. pellets). Zaproponowano sposób przeprowadzenia kompleksowej termomodernizacji obiektu, która ma na celu zmniejszenie zapotrzebowania na moc cieplną i zużycie ciepła, a przez to zmniejszenie rocznych kosztów ogrzewania ponoszonych przez Zakład Opieki Zdrowotnej. Wyliczono koszt wykonania zaproponowanego przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i oszczędności roczne z zastosowania nowego paliwa.W LATACH 90. XX wieku w budynku użyteczności publicznej zlokalizowanym w województwie podlaskim przeprowadzono modernizację źródła ciepła, zastępując starą, wyeksploatowaną i awaryjną kotłownię węglową, nową kotłownią olejową. Wybór paliwa, na który zdecydowała się wówczas gmina związany był z dotacjami pochodzącymi z Eko Funduszu i dopłat do odsetek kredytów bankowych, jakie otrzymywała gmina na ten cel. W związku z wysokimi i stale rosnącymi cenami oleju opałowego, ogrzewanie budynku olejem opałowym okazało się bardzo nieekonomiczne. Chcąc obniżyć koszty eksploatacyjne budynku, gmina postanowiła przeprowadzić zarówno kompleksową termomodernizację obiektu, jak również ponowną modernizację źródła ciepła, polegającą na zamianie paliwa na tańsze. Po przeprowadzeniu analizy rynku paliwowego, na terenach gminnych paliwem łatwym do pozyskiwania okazały się pelety. Wybierając pelety, gmina postanowiła wesprzeć lokalnych przedsiębiorców produkujących ten rodzaj paliwa. Pelety są paliwem łatwym do pozyskania, odnawialnym i ekologicznym. Charakterystyka peletów Pelety składają się z wysuszonych resztek trocin, wiórków i odpadów drzewnych, które są miażdżone i prasowane pod wysokim ciśnieniem (15 ÷ 60 MPa) do kształtucylindrycznych granulek, bez dodatku chemicznych środków wiążących. Potrzebują one mniejszej objętości składowania ze względu na dużą gęstość. Pelety mają średnicę 6÷10 mm, długość 20 ÷ 30 mm, a[...]

Porównanie klasycznej i zmodyfikowanej metody impulsowej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej metali na przykładzie żelaza elektrolitycznego

Czytaj za darmo! »

Dyfuzyjność cieplna jest parametrem termofizycznym, na podstawie którego klasyfikuje się przewodniki ciepła w warunkach nieustalonych. W wypadku metali zakres zmian tej wielkości zawiera się w przedziale dwóch rzędów wielkości, tj. od 10-6 do 10-4 m/s2. Znajomość tej wielkości jest niezbędna, m.in., do określenia rozkładów pól temperatury i naprężeń termicznych w elementach wysoko obciążony[...]

Porównanie klasycznej i zmodyfikowanej metody impulsowej do wyznaczania dyfuzyjności cieplnej metali na przykładzie żelaza elektrolitycznego

Czytaj za darmo! »

Na czym polega metoda klasyczna i zmodyfikowana, wady i zalety obu tych metod opisano w I części artykułu COW 1/2007, jak również stanowisko badawcze i sposób wykonania próbek przeznaczonych do badań dyfuzyjności cieplnej. W części II artykułu przedstawiono metodę szacowania błędu pomiaru w przypadku metody zmodyfikowanej. Zamieszczono także przykładowe wyniki badań własnych dyfuzyjności c[...]

Analiza pracy miejskiej ciepłowni opalanej biomasą i gazem ziemnym, powstałej w miejsce ciepłowni węglowej.Część I


  Opisano możliwości wykorzystania biomasy, jako paliwa w ciepłowni miejskiej. Omówiono zagadnienia związane z koniecznością zwiększania udziału paliw odnawialnych w ogólnym bilansie. Zwrócono uwagę na potencjał rynku biomasy w Polsce. Krótko scharakteryzowano także odmiany biomasy.JUŻ OD POCZĄTKU lat 90. XX wieku można zaobserwować bardzo szybki i gwałtowny rozwój energetyki odnawialnej. Przyczyną rozwoju są niewątpliwie korzyści wynikające ze stosowania OZE. Jest to nie tylko oszczędzanie zasobów paliw kopalnych, wykorzystanie OZE przyczynia się do rozwoju regionalnego i tworzenia nowych miejsc pracy. Ważną kwestią jest ochrona środowiska naturalnego, dzięki ograniczonej emisji zanieczyszczeń i uniezależnianie się od światowych potentatów rynku paliwowego [1]. Unia Europejska bardzo wspiera rozwój odnawialnych źródeł energii. Powstaje szereg projektów i dyrektyw, które służą rozwojowi pozyskiwania energii odnawialnej. Najważniejszym z nich jest Dyrektywa 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promocji stosowania energii ze źródeł odnawialnych. Dyrektywa ta zawiera zadania, które powinny być realizowane przez kraje członkowskie UE. Zgodnie z Dyrektywą, m.in.: - każde państwo członkowskie zobowiązane jest do osiągnięcia w 2020 r. udziału energii z odnawialnych źródeł co najmniej w wielkości ustalonej w Dyrektywie. Dla Polski udział OZE jest to 15% w końcowym zużyciu energii, - państwa członkowskie zobowiązują producentów energii do wytwarzania części energii z OZE i dostawców energii do pokrywania części dostaw przez energię z OZE. Wymagania te można spełnić stosując zielone certyfikaty. W Dyrektywie podkreślono, że rozwój wykorzystania OZE jest ściśle związany z poprawą efektywności energetycznej, która jest głównym celem UE i zmierza do zmniejszenia energii o 20% do 2020 r. Krajowymi dokumentami dotyczącymi rozwoju OZE są dokumenty: - "Polityka energetyczna Polski do 2030 roku", w którym potwierdzono ustaloną już w[...]

Instalacje fotowoltaiczne w Parku Wodnym w Ełku Część I


  W artykule przedstawiono przyjęte rozwiązanie technologiczne instalacji fotowoltaicznych [1, 2, 3] zainstalowanych w Parku Wodnym w Ełku. Instalacja o łącznej mocy nominalnej 50,16 kW, składa się z 264 paneli o mocy 190 W każdy. Powierzchnia instalacji fotowoltaicznych wynosi 340 m2, szacowana roczna produkcja energii około 47 MWh. Zastosowanie fotowoltaiki w obiekcie umożliwiło zredukowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery o wartość zainstalowanej mocy i ograniczenie ilości pobieranej energii elektrycznej z ZE w Ełku na potrzeby technologiczne i oświetleniowe obiektu Parku Wodnego. Elektrownia solarna fotowoltaiczna pracuje równolegle z siecią elektroenergetyczną bez oddawania do niej energii. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013.FOTOWOLTAIKA jest technologią umożliwiającą produkcję energii elektrycznej przy wykorzystaniu promieniowania słonecznego za pomocą ogniw fotowoltaicznych. Moduły fotowoltaiczne produkowane są od 60 do 350 W, rozmiary modułów wynoszą od 0,3 m2 do kilku m2 w zależności od technologii, różnią się także między sobą sprawnością. Rodzaje paneli PV: monokrystaliczne, polikrystaliczne, amorficzne (thin-film). Sprawność ogniw fotowoltaicznych z krzemu monokrystalicznego wynosi około 14-17%, a z ogniw multikrystalicznych około 13 ‑16%. Producenci modułów udzielają najczęściej 25- letniej gwarancji liniowych osiągów i 10 - letniej gwarancji na produkt. W artykule przedstawiono jedno ze zrealizowanych przedsięwzięć w Parku Wodnym w Ełku [1, 2, 3], wykorzystującym energię pozyskaną z odnawialnych źródeł energii. Przedstawiono wykorzystanie instalacji[...]

Analiza pracy miejskiej ciepłowni opalanej biomasą i gazem ziemnym, powstałej w miejsce ciepłowni węglowej Część II


  W artykule opisano ciepłownię powstałą w Choroszczy, w województwie podlaskim w miejscu po ciepłowni węglowej. Zastosowanie w ciepłowni miejskiej gazu ziemnego i specjalnego bloku do spalania biomasy umożliwiło zredukowanie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i poprawę bezpieczeństwa energetycznego. Na podstawie danych z lat 2009-2011 przeanalizowano udział produkcji ciepła z biomasy i gazu ziemnego oraz sprzedaż ciepła dla poszczególnych grup odbiorców. Krótko scharakteryzowano także różne paliwa stosowane w ciepłowniach miejskich, ze szczególnym uwzględnieniem biomasy.Opis obiektu Miasto i gmina Choroszcz położone są w środkowej części województwa podlaskiego. Powierzchnia gminy wynosi około 164 km2 w tym miasta 16,8 km2 i obejmuje miasto Choroszcz oraz 34 wsie [1]. Lokalna komunalna kotłownia zaopatruje w ciepło osiedla mieszkaniowe, szkołę, przedszkole, M-G CK, pocztę i GS "SCh" - zaopatrując w ciepło ponad 2 tys. mieszkańców. Łączna kubatura ogrzewanych pomieszczeń wynosi ponad 187 tys. m3 [1]. Ponadto, pracuje ona na cele Samodzielnego Publicznego Szpitala Psychiatrycznego ZOZ (po zlikwidowaniu ciepłowni wyeksploatowanej technicznie funkcjonującej wcześniej na terenie szpitala). Obecna ciepłownia powstała na terenie dawnej ciepłowni miejskiej opalanej węglem [2]. Zajmuje pomieszczenia dawnej hali kotłów i składu żużla. Obecnie obiekt składa się z hali kotłów, wiaty magazynowej oraz części socjalno- technicznej. Budynek kotłowni pokazan[...]

Instalacje fotowoltaiczne w Parku Wodnym w Ełku Część II


  Przedstawiono wyniki analizy wydajności pracy instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy nominalnej 50,16 kW zainstalowanych w Parku Wodnym w Ełku. Produkowana energia elektryczna z paneli PV pokrywa do 14,98% globalnego zapotrzebowania energii elektrycznej Parku Wodnego. Zastosowanie instalacji fotowoltaicznej, jako nowoczesnego układu pozyskania energii elektrycznej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego w Parku Wodnym w Ełku, pozwoliło zredukować emisję dwutlenku węgla do atmosfery o wartość zainstalowanej mocy i ograniczyć ilość pobieranej energii elektrycznej z ZE w Ełku na potrzeby technologiczne i oświetleniowe obiektu Parku Wodnego. Elektrownia solarna fotowoltaiczna pracuje równolegle z siecią elektroenergetyczną bez oddawania do niej energii. Zadanie zrealizowane zostało w ramach programu RPO Warmia i Mazury 2007-2013.Produkcja energii elektrycznej z paneli fotowoltaicznych w warunkach rzeczywistych Na podstawie danych od kwietnia 2012 roku do połowy lutego 2013 roku oszacowano w poszczególnych miesiącach wydajność modułów fotowoltaicznych przy orientacji południowej i nachyleniu płaszczyzny paneli 40o, średnią i maksymalną użyteczną moc elektryczną oraz podano średnie nasłonecznienie. Produkcja energii elektrycznej w poszczególnych miesiącach w przeciągu całego roku była bardzo zróżnicowana, co związane było ściśle z nasłonecznieniem. Na rysunku 7 pokazano średnie miesięczne nasłonecznienie występujące w poszczególnych miesiącach w Ełku na podstawie zarejestrowanych pomiarów. Wartości miesięcznych sum promieniowania wynosiły od 12,58 W/m2 w listopadzie 2012 r.; 13,19 W/m2 w styczniu 2013 roku do 115,85 W/m2 w lipcu i 120,18 W/m2 w maju. W obiekcie prowadzono dokładną rejestrację parametrów [...]

 Strona 1  Następna strona »