Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"STANISŁAW GRYGLEWICZ"

Hydroodmetalizowanie olejów opałowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad uzdatnianiem oleju opałowego o dużej zawartości siarki, związków niklu i wanadu metodą hydroodmetalizowania. Na podstawie badań testowych stwierdzono, że dużą aktywność w procesie odmetalizowania mają katalizatory glinokrzemianowe zawierające niewielki, kilkuprocentowy, dodatek siarczków niklu i wanadu. W wyniku próby odmetalizowania usunięto z badanego surowca więcej niż 80% wanadu, ok. 80% niklu i 42% siarki. O bezpiecznym dla środowiska i nie powodującym problemów technicznych użytkowaniu oleju opałowego, a w konsekwencji o jego cenie oraz możliwościach eksportu, w znacznym stopniu decydują zawartość siarki, azotu, metali ciężkich i asfaltenów, a także chemiczne właściwości węglowodorów wchodzących w jego skład. Spalanie oleju o dużej zawartości siarki przyczynia się do emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Ogólnoświatowe zagrożenie naturalnego środowiska człowieka z powodu emisji S 0 2 wywołuje dążenie do ograniczania zawartości związków siarki w paliwach energetycznych. Bardzo szkodliwa dla naturalnego środowiska człowieka jest także emisja tlenków metali ciężkich, zwłaszcza wanadu, którego związki występujące w ropie naftowej gromadzą się w pozostałościach próżniowej destylacji. Stosowanie olejów opałowych komponowanych z produktów ropnych 0 dużej zawartości wanadu prowadzi do skażenia otoczenia zakładu pięciotlenkiem wanadu powstającym w trakcie spalania oleju. Niewątpliwie głównym problemem związanym z uszlachetnianiem olejów opałowych jest zmniejszenie w nich zawartości siarki do poziomu zgodnego ze standardem światowym, a więc odpowiadającego ilości na pewno mniejszej niż 1% mas.1,2). Bezpośrednie usuwanie związków siarki - ogólnie przyjętą metodą katalitycznej hydrorafinacji — z produktów ropopochodnych o stosunkowo dużej zawartości związków niklu, wanadu, azotu i wysoko skondensowanych skład[...]

Sposób otrzymywania asfaltów upłynnionych

Czytaj za darmo! »

Dążono do zmodyfikowania właściwości asfaltu w celu otrzymania produktów nadających się do stosowania na zimno jako masy powłokowe lub lepiki asfaltowe. Przebadano szereg rozpuszczalników, oceniając ich przydatność jako komponentów do wytwarzania asfaltów stosowanych na zimno. Najodpowiedniejszym komponentem okazała się frakcja ciężkiej benzyny krakingowej, której zakres temperatury wrzenia[...]

Emisja substancji odorowych w procesach superfosfatowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki doświadczalnych badań emisji związków odorowych, występującej podczas rozkładu surowców fosforowych kwasem siarkowym. Stwierdzono, że skład i ilość emitowanych do powietrza substancji zależy od rodzaju stosowanego surowca fosforowego oraz warunków procesu rozkładu. Na podstawie wyników badań wytypowano substancje, które mogłyby być przyjęte do normatywnych uregulowań oceny warunków uciążliwości zapachowej przemysłu nawozowego, w którym stosowane są takie procesy. Off-gases from industrial prodn. of superphosphate by acid treatment of Ca3(PO4)2 were analyzed by gas chromatog. for alkanes, cycloalkanes and org. S compds. The highest emissions of Et2CHMe and Me2CHEt (1791 and 1690 mg/t of P2O5 produced, resp.) were obsd. Odorous MeS(Me)CHEt and MeS(Me)ChP[...]

Wpływ modyfikacji technologicznych wytwarzania nawozów na emisję związków odorowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu suszenia produktów reakcji przemysłowego kwasu fosforowego i CaO w czasie. Badania wykonano dla próbek o wilgotności do 12% mas. H2O w próbce, przy temperaturach suszenia 125°C-165°C w warunkach statycznych i dynamicznych. Najbardziej efektywne usuwanie wilgoci z fosforanów wapniowych występuje w początkowej fazie suszenia. Dla otrzymanych serii wyników opracowano modele matematyczne. Com. H3PO4 was neutralized with CaO to a fodder Ca phosphate and dried under static and dynamic conditions of thermal anal. at 125-165°C and rise 2.5 or 5°C/ min. The humidity of the product decreased from 4-12% by mass down to 2-3% by mass. The drying kinetics was described by a polynomial model. Szybki wzrost ludno􀄞ci powoduje konieczno􀄞􀃼 zwi􀄊kszenia zasobów produkowanej 􀄪ywno􀄞ci, w tym równie􀄪 mi􀄊sa i jego przetworów. Nie jest to mo􀄪liwe bez zwi􀄊kszenia ilo􀄞ci produkowanych fosforanów paszowych. Czynnikiem dodatkowo wp􀃡ywaj􀄅cym na intensyfikacj􀄊 ich produkcji jest zakaz uzupe􀃡niania fosforu w paszach dla zwierz􀄅t przez dodatek m􀄅czek mi􀄊sno-kostnych ze wzgl􀄊du na mo􀄪liwo􀄞􀃼 wyst􀄅pienia choroby Creutzfelda-Jakoba (tzw. choroby w􀄞ciek􀃡ych krów). 􀄝wiatowe zapotrzebowanie na zwi􀄅zki fosforu na potrzeby paszowe szacowane jest nawet do 4,5 Tg. Roczne zapotrzebowanie krajowe ocenia si􀄊 na 90-150 Gg. Produkty chemiczne dla rolnictwa musz􀄅 by􀃼 dostarczane nie tylko w odpowiedniej jako􀄞ci i formie, ale w przypadku pasz równie􀄪 o sk􀃡adzie dostosowanym do konkretnych potrzeb hodowlanych poszczególnych gatunków zwierz􀄅t gospodarskich, co wi􀄅􀄪e si􀄊 z technikami przygotowywania pasz obj􀄊to&[...]

Budowa i działanie plazmowego reaktora eliminującego odory

Czytaj za darmo! »

Wykonano reaktor plazmy niskotemperaturowej do dezodoryzacji powietrza. Skuteczność jego działania oceniano analizując metodą chromatografii gazowej próbkę powietrza pobraną na wylocie aparatu. Dla sprawdzenia dokładności dozowania odorów wykonano pomiary przy różnym stężeniu i szybkości przepływu mediów. Wykazano, że istnieje zgodność między wartościami zadanymi a wynikami pomiarów. Usuwanie węglowodorów (cyklopentan, pentan, cykloheksan) przeprowadzono przy ich stężeniu w powietrzu 0,06-0,5 ppm uzyskując przy przepływie do 220 L/h i zużyciu energii 1200 J/L ponad 60-proc. stopień rozkładu. Low-temp. plasma reactor with back-corona discharge for neutralizing of odorous compds. was developed and used for decompn. of cyclopentane, pentane and cyclohexane in air (initial con[...]

 Strona 1