Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Janusz WALO"

Czy to kres geodezji i kartografii? DOI:

Czytaj za darmo! »

Gdy niespełna miesiąc temu żegnaliśmy na Powązkach Wojskowych Profesora Zdzisława Adamczewskiego, jeden z kolegów powiedział mi w zadumie: "Dziś żegnamy Profesora, a niebawem całą geodezję". Zaprzeczyłem mu, mając nadzieję, że sprawy dotyczące naszej dyscypliny naukowej przyjmą jeszcze pozytywny obrót. Niestety, z dniem 20 września br. "geodezja i kartografia" zniknęła z wykazu dziedzin i dyscyplin naukowych. Nim przejdę do historii naszych zmagań o samodzielną dyscyplinę, kilka słów dotyczących realiów ustawowych. Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668), zwaną dalej ustawą 2.0, badania naukowe oraz prowadzenie studiów odbywa się w dziedzinach i dyscyplinach nauki (art. 5). Jakkolwiek w mediach przedstawia się problem klasyfikacji dziedzin i dyscyplin jako mało ważny element wymagań biurokratycznych, jest on zasadniczy dla rozwoju zarówno kadr, jak i samej nauki. Zgodnie z ustawą 2.0, będą kształtowane trzy kluczowe kwestie istnienia każdej dyscypliny nauki: ??finanse uczelni i instytutów ba[...]

Uchwały XXXVIII Zjazdu Delegatów Stowarzyszenia Geodetów Polskich


  Uchwała nr 1. XXXVIII Zjazd Delegatów SGP zobowiązuje Zarząd Główny do aktywnego włączenia się w dyskusję na temat potrzeby utworzenia samorządu zawodowego geodetów, jego roli, zadań i zasad funkcjonowania oraz praw i obowiązków jego członków. Uchwała nr 2. XXXVIII Zjazd Delegatów SGP zobowiązuje Zarząd Główny do wnioskowania, aby w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzeniach wykonawczych, w szczególności znalazły się zapisy dotyczące: - obowiązku ustawicznego kształcenia geodetów uprawnionych, - podziałów oraz scaleń i podziałów nieruchomości, - gleboznawczej klasyfikacji gruntów, - rozgraniczenia gruntów pod wodami, - geodezyjnej obsługi procesów inwestycyjnych, 22 PRZEGLĄD GEODEZYJNY ● ROK LXXXV ● 2013 NR 8 - zmiany właściwości organu przeprowadzającego rozgraniczenia z wójta, burmistrza, prezydenta na starostę, - zasad koordynowania usytuowania sieci uzbrojenia podziemnego, - czynności[...]

Analiza stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia


  Po 1989 roku nastąpiły istotne zmiany w szkolnictwie wyższym w Polsce. Przede wszystkim znacznie wzrosła liczba studentów oraz liczba szkół wyższych zarówno publicznych jak i niepublicznych. Zmiany te dotyczą również kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wynika, że obecnie istnieje 27 szkół wyższych (14 publicznych i 13 niepublicznych) kształcących na kierunku geodezja i kartografia, które przyjmują corocznie ponad 4000 kandydatów. W artykule podjęto próbę analizy stanu kształcenia na kierunku geodezja i kartografia. Dane do analizy zaczerpnięto z ankiety obejmującej informacje na temat programów kształcenia, rodzajów prowadzonych studiów, liczby studentów, kadry naukowej, rekrutacji i bazy dydaktycznej. Z analizy wynika, że w większości uczelni kształcenie jest na dobrym poziomie. Są jednak takie uczelnie, które nie mają własnej kadry dydaktycznej oraz podstawowego wyposażenia laboratoriów. Warto też zauważyć, że znaczny wzrost liczby studentów w ostatnich latach może spowodować, że w przyszłości nie wszyscy absolwenci znajdą zatrudnienie w wyuczonym zawodzie. Review of the status of education in the field of geodesy and cartography Abstract. After 1989, there have been significant changes in higher education in Poland. First of all, the number of students as well as the number of higher education institutions both public and non-public increased significantly. These changes also affected the education in the field of geodesy and cartography. Information obtained from the Ministry of Science and Higher Education shows that currently there are 27 schools (14 public and 13 non-public) educating in the field of geodesy and cartography, which take in more than 4000 candidates annually. The paper attempts to analyze the state of education in the field of geodesy and cartography. Data for the analysis was derived from the survey, including information on education p[...]

 Strona 1