Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ANNA MASIARZ"

Badania nowych katalizatorów platynowych do oczyszczania gazów z zanieczyszczeń organicznych i tlenku węgla

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki prac badawczych nad otrzymaniem wysoko aktywnych katalizatorów platynowych z dodatkiem metali nieszlachetnych. Stwierdzono, że dodanie niklu lub żelaza wywiera korzystny wpływ na właściwości katalizatorów platynowych. Uzyskane wyniki stanowiły podstawę do opracowania nowych typów katalizatorów o zmniejszonej zawartości platyny. atalizatory zawierające metale szlachetne [...]

Dopalanie tlenku węgla na katalizatorach platynowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań procesu dopalania tlenku węgla, prowadzonego w obecności katalizatorów platynowych (zawierających samą platynę bądź platynę z dodatkiem niklu) produkowanych w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownią". Porównano efektywność tego procesu w wypadku zastosowania katalizatorów o zmniejszonej zawartości metalu szlachetnego oraz określono wpływ dodatku wody do mieszaniny reakcyjnej na stopień dopalania CO. W związku z gwałtownym rozwojem przemysłu syntezy organicznej i transportu samochodowego, jaki obserwuje się w ostatnich dziesięcioleciach, coraz większego znaczenia nabierają zagadnienia oczyszczania przemysłowych gazów odlotowych i gazów spalinowych, a przede wszystkim usuwania z nich tlenku węgla, węglowodorów i tlenków azotu. Najbardziej szkodliwy z tych zanieczyszczeń jest tlenek węgla. Katalityczne utlenianie tego związku było przedmiotem wielu prac1} zarówno teoretycznych, jak i praktycznych, których rezultaty są wykorzytywane w przemyśle. Reakcja utleniania tlenku węgla zachodzi na katalizatorach metalicznych lub tlenkowych. Wyniki badań skuteczności utleniania CO na katalizatorach miedziowo-cynkowym MCA oraz platynowym PA-2 przedstawiono w pracy2). Najbardziej aktywne spośród metalicznych katalizatorów utleniania tlenku węgla są platyna, pallad, rod i ruten osadzane na nośnikach. Reakcja zachodzi także na srebrze, złocie i niklu3,4). W pracy5) stwierdzono, że w temperaturze wyższej od 230°C omawiany proces przebiega w wyniku wzajemnego oddziaływania gazowych cząsteczek CO z tlenem, adsorbowanym w formie atomowej według mechanizmu: 0 2 + 2 ( ) ------ * 2(0) (/) 2CO + 2(0)------ * 2CQ2 + 2( ) (2) 2C02 + 0 2 = 2C02 Podczas prowadzenia reakcji na platynie oczyszczonej w próżni stwierdzono szereg prawidłowości3,6*. W temperaturze nie przekraczającej 250°C utlenianie przebiegające w mieszaninie stechiometrycznej jest reakcją rzędu zerowego, nadmiar CO powoduje zmniejszenie szybkości pro[...]

Tlenkowe katalizatory do dopalania zanieczyszczeń powietrza - właściwości strukturalne i katalityczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano serię tlenkowych katalizatorów zawierających Cu, Mn i Zn, przeznaczonych do dopalania gazowych zanieczyszczeń organicznych i tlenku węgla. Katalizatory różniły się pod względem składu chemicznego i sposobu otrzymywania. Najlepszy okazał się katalizator, którego nośnik był prażony przed impregnacją. Prażenie nośnika prowadzi do zmniejszenia powierzchni właściwej katalizatora i zwiększenia dominującego promienia porów. W procesie dopalania zanieczyszczeń są powszechnie stosowane platynowe katalizatory osadzone na nośnikach1 ~ 3>, zawierające często dodatki różnych metali. Stwierdzono- na przykład, że dodatek Cu zwiększa odporność platynowych katalizatorów na zatrucie siarką41, a dodatek Ni zwiększa ich aktywność w procesie dopalania zanieczyszczeń5’. Ostatnio pewnym zainteresowaniem cieszą się tlenkowe katalizatory ze względu na dużą aktywność tlenków metali przejściowych w reakcjach całkowitego utleniania tlenku węgla i związków organicznych. Najczęściej używane są tlenki Cu, Fe, Co, Ni, Mn, Cr, V z niewielkimi domieszkami metali alkalicznych (Na, K, Rb), a także ziem rzadkich (La, Tb, Nd). Dąży się do uzyskania takiego tlenkowego katalizatora, który byłby aktywny jak katalizatory z metali szlachetnych i jednocześnie odporny na zatrucie siarką, na spiekanie, łatwo dostępny i tani. Temperatura pracy tlenkowych katalizatorów zawiera się w granicach 200 -г- 500°C. W wyższej temperaturze może zachodzić dyfuzja składników metalicznych do strumienia przepływającego gazu oraz spieczenie migrujących po powierzchni nośnika krystalitów metali w duże agregaty61, co może spowodować utratę aktywności katalizatorów. Opracowano już tlenkowy katalizator pracujący w temp. do 1000°C7). Jest to układ tlenków C[...]

 Strona 1