Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"MAGDALENA OLSZAK-HUMIENIK"

Badania filtracyjnych właściwości hydratu dwutlenku tytanu DOI:

Czytaj za darmo! »

Wyznaczono opory filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu, zawierającej w 1 dm3 350 g T i0 2, pochodzącej z Wytwórni Bieli Tytanowej Zakładów Chemicznych "Police". W Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzono badania nad przebiegiem filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu. Warunki, w jakich prowadzi się ten proces, mają istotny wpływ na jego efektywność, m.in. na zawartość wilgoci w warstwie filtracyjnej poddawanej w dalszym etapie przerobu energochłonnej kalcynacji. Ponieważ ciśnienie jest jednym z podstawowych czynników, od których zależy szybkość filtracji, więc w pracach doświadczalnych zbadano przede wszystkim jego wpływ na przebieg rozdzielania mieszaniny. W Zakładach Chemicznych "Police" do filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu wykorzystuje się obrotowe filtry próżniowe. Proces składa się w tym wypadku z dwóch etapów: filtracji właściwej, podczas której na tkaninie filtracyjnej zanurzonej w zawiesinie narasta warstwa osadu, i operacji osuszania osadu. W niniejszej pracy omówiono badania dotyczące filtracji właściwej zawiesiny. Część doświadczalna Filtracyjne właściwości pochodzącej bezpośrednio z produkcji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu o stę[...]

Osuszanie hydratu dwutlenku tytanu po filtracji DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono drugą część prac nad filtracją zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu, dotyczącą usuwania fazy ciekłej z warstwy filtracyjnej w wyniku osuszania powietrzem. Badano proces osuszania powietrzem warstwy filtracyjnej powstającej podczas filtracji zawiesiny hydratu dwutlenku tytanu1’ (o stężeniu 350 g/dm3) pochodzącego z Wytwórni Bieli Tytanowej Zakładów Chemicznych "Police". Zawiesinę hydratu T i0 2 odwadnia się na obrotowym filtrze próżniowym. W pierwszym etapie na tkaninie zanurzonej w korycie narasta warstwa osadu, a w drugim następuje suszenie wilgotnego osadu w wyniku przedmuchiwania powietrzem w temperaturze otoczenia. Zasady osuszania osadów w wyniku przedmuchiwania są jednakowe dla wszystkich filtrów i są związane z przepływem przez pory osadu dwufazowego układu: gazu (lub pary) i cieczy. Zastosowanie takiego sposobu osuszania jest możliwe w filtrach bębnowych, taśmowych, *' Fotografie Autorek zamieściliśmy w nr. 4/90 na s. 175 (red.). karuzelowych, płytowych i świecowych oraz prasach filtracyjnych 0 zwykłej konstrukcji^. Zależności służące do wyznaczania stopnia nasycenia osadu wilgocią 1 objętości przedmuchiwanego powietrza oraz ich zastosowanie podczas projektowania próżniowego filtru bębnowego są bardzo złożone. Praktyczne stosowanie tych zależności wymaga przeprowadzenia doświadczenia dla każdego rodzaju osadu (wyznaczenia wielkości nasycenia szczątkowego) lub ograniczenia się do wykorzystania wyników przybliżonych, np. obliczenia kryterium kapilamości, a następnie nasycenia szczątkowego według wzorów: ЛР K a = ~rhTa W wk = a-Ka- ° ,264 (2) gdzie: wk - nasycenie szczątkowe, równe stosunkowi objętości wilgoci nieruchomej po zakończeniu osuszania do objętości porów; Ы Ч PRZEMYŚL CHEMICZNY 69/11 (1990) Ka - kryterium kapilarności; AP - różnica ciśnień [Pa]; r - opór właściwy osadu [m~2]; h - wysokość osadu na warstwie filtrującej [m]; a - napięcie powierzchniowe [N/m], Moż[...]

Badanie kinetyki rozkładu dolomitu kwasem siarkowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań kinetyki procesu rozkładu dolomitu kwasem siarkowym o stężeniu 20 ч-28% wag. (o normie 0,8 ч-1,2) w zakresie temp. 298-^358 K. Na podstawie zależności stopnia przemiany kwasu siarkowego od czasu trwania reakcji opracowano przydatne podczas projektowania reaktorów równania opisujące szybkość procesu rozkładu dolomitu kwasem siarkowym. Badania rozkładu dolomitu kwasem siarkowym podjęto ze względu na ciągle rosnące zapotrzebowanie rolnictwa na nawozy magnezowe oraz konieczność poszukiwania innych od dotychczas stosowanych, mniej kłopotliwych metod zagospodarowania dużych ilości zanieczyszczonych roztworów kwasu siarkowego powstających w przemyśle. Wykorzystując podziarno dolomitowe do neutralizacji roztworów kwasu siarkowego (pochodzących np. z produkcji bieli tytanowej metodą siarczanową), można by otrzymywać cenny nawozowy siarczan magnezowy, a jednocześnie zagospodarować dwa kłopotliwe odpady1*. Techniczna realizacja proponowanego procesu technologicznego prowadziłaby do rozwiązania wielu problemów ekonomicznych oraz problemów związanych z ochroną naturalnego środowiska człowieka, a ponadto umożliwiłaby uzyskanie bezchlorkowych nawozów zawierających magnez. W celu opracowania matematycznego modelu i wyznaczenia parametrów równań kinetycznych analizowanego procesu badano rozkład podziarna dolomitowego (pochodzącego z Kopalni "Żelatowa") 0 składzie: 16,13% wag. MgO, 33,66% wag. CaO, 2,86% wag. R20 3 1 2,54% wag. Si02, rozcieńczonym kwasem siarkowym o stężeniu 20h- 28% wag., przy czym stosunek masy kwasu wprowadzonego d[...]

Badania procesu rozkładu uwodnionego siarczanu miedzi w warunkach nieizotermicznych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań rozkładu CuSO4·5H2O w warunkach nieizotermicznych. Stwierdzono, że proces ten zachodzi w czterech etapach. W pierwszym etapie następuje uwolnienie czterech cząsteczek wody, w drugim - ostatniej cząsteczki wody, w trzecim bezwodny siarczan miedzi przekształca się w CuO-CuSO4, a w czwartym otrzymuje się tlenek miedzi. Wykazano, że trzy pierwsze etapy procesu [...]

Badanie rozpuszczalności dolomitów w odpadowym kwasie siarkowym DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano wpływ różnych czynników, takich jak temperatura i czas procesu ługowania oraz stężenie i norma kwasu, na stopień rozkładu dolomitów prowadzonego za pomocą odpadowego kwasu siarkowego pochodzącego z produkcji bieli tytanowej w Zakładach Chemicznych "Police". W Instytucie Inżynierii Chemicznej i Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzone są badania mające na celu znalezienie krajowych surowców magnezowych nadających się do przerobu i zastosowania w rolnictwie. Tego typu surowcem mogą być odpady dolomitowe, które dotychczas wykorzystuje się tylko częściowo - jako wapno nawozowe - po zmieleniu i ewentualnie wypaleniu (ta ostatnia metoda przerobu jest jednak wysoce energochłonna). Jednocześnie w Zakładzie Chemii Fizycznej Politechniki Szczecińskiej prowadzone są od wielu lat prace nad utylizacją odpadów powstających podczas produkcji dwutlenku tytanu metodą siarczanową, a mianowicie siarczanu żelazawego i kwasu pohydrolitycznego. Odpady te tworzą się w dużej ilości (ponad 101 na 11 ТЮг) i nastręczają producentom tego pigmentu wiele trudności1}. W ostatnich latach, wraz ze wzmożeniem walki z zanieczyszczeniami środowiska naturalnego i zaostrzeniem przepisów o ochro[...]

 Strona 1