Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Tomasz ŚWIĘTOŃ"

Regularna siatka korekt układu 1965


  Regularna Siatka Korekt (RSK) jest powszechnie wykorzystywana na świecie do transformacji między układami odniesień przestrzennych. W Polsce tego typu rozwiązania dotychczas nie były stosowane na szerszą skalę. Koncepcja RSK zakłada przedstawienie deformacji układu odniesienia w formie odpowiednio przygotowanych zestawów siatek interpolacyjnych (grid). W poniższej publikacji omówione są możliwe sposoby tworzenia takich siatek. Przeprowadzono szereg testów, mających na celu wybór optymalnych metod, pozwalających na utworzenie siatki. W oparciu o punkty osnowy I i II klasy dla terenu całej Polski oraz punkty osnów niższych klas z terenu kilkudziesięciu powiatów opracowano siatkę zapewniającą transformację z układu 1965 do 2000 dla terenu całego kraju. Zaletą przedstawionego rozwiązania jest wysoka dokładność, porównywalna ze stosowanymi często w poszczególnych powiatach algorytmami (program TransPKT), a jednocześnie ciągłość (niezależnie od stref obu układów) i możliwość zapisu parametrów transformacji w szeroko akceptowanych przez programy GIS formatach plików. A regular grid of corrections for 1965 System Abstract. Regular Grid of Corrections (RGC) is widely used in many countries as a method of transformation between spatial reference systems. In Poland, this type of solution hasn’t been applied on a wider scale. The concept of RGC assumed to present the deformation of the reference system in the form of suitably prepared sets of grids. In this paper possible ways of creating such grids are discussed. A series of tests were performed to select the optimal methods to create a grid . Grid which provides transformation from 1965 to 2000 for whole Poland was prepared. It is based on the control points of I and II classes. Additionally control points of lower classes were used in few dozen of districts. The advantage of this solution is the high accuracy, comparable with those used frequently in various local algorithms (TransPKT soft[...]

Dokładność pomiaru RTN-GNSS w różnych warunkach pomiarowych DOI:10.15199/50.2018.1.3


  Sieciowe pomiary kinematyczne RTN są obecnie jednym z najszybszych sposobów prowadzenia pomiarów geodezyjnych, uzyskanie współrzędnych punktów możliwe jest bezpośrednio w terenie nawet w ułamku sekundy [8], właściwie w czasie rzeczywistym. Podstawowym ograniczeniem satelitarnych metod pozycjonowania jest jednak konieczność zapewnienia antenie odbiornika dostępu do otwartego horyzontu, bez przesłon spowodowanych przeszkodami terenowymi (budynki, drzewa itp.). Występowanie zasłon terenowych na punktach pomiarowych wpływa na pogorszenie dokładności i wiarygodności pomiarów GNSS [1, 3 - 5]. Dostępne obecnie geodezyjne odbiorniki GNSS są coraz bardziej zaawansowane technologicznie, dzięki czemu mogą wyznaczać pozycję nawet w trudnych warunkach obserwacyjnych. Problemem pozostaje jednak wiarygodność takiego wyznaczenia pozycji [5, 8]. Celem niniejszej publikacji jest próba oszacowania rzeczywistej dokładności pomiaru sieciowego RTN GNSS w warunkach powszechnie występujących w wykonawstwie geodezyjnym w odniesieniu od sytuacji terenowej na stanowisku, wykorzystanego systemu nawigacji satelitarnej oraz czasu trwania pomiaru. Do badań wykorzystano dwa odbiorniki GNSS, jeden producenta o ugruntowanej pozycji na rynku, drugi stanowiący stosunkowo nową ofertę. 2. Warunki i przebieg testu Przeprowadzone w ramach badań pomiary zostały wykonane na sześciu punktach zlokalizowanych na terenie miasta Rzeszowa. Trzy spośród nich, oznaczone literami A, B, C zostały zamarkowane w miejscach o otwartym hory[...]

 Strona 1