Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Hanna GRALAK"

Metoda przeliczania szczegółowych osnów wysokościowych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH DOI:10.15199/50.2017.6.3


  W Polsce obowiązują obecnie dwa geodezyjne układy wysokościowe PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH [18]. Układ PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie, natomiast układ PL-EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do poziomu Morza Północnego wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych wprowadza zmianę, polegającą na wdrożeniu na terenie całego kraju wyłącznie układu PL-EVRF2007-NH przy jednoczesnym zakończeniu stosowania układu PL-KRON86-NH z dniem 31 grudnia 2019 r. [18]. Taka zmiana skutkuje koniecznością pozyskania przez większość Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wysokości punktów wysokościowej osnowy szczegółowej w nowo wprowadzanym układzie. W pracy przedstawiona jest metoda przeliczania wysokości punktów istniejących lokalnych osnów szczegółowych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH oparta na dopasowywaniu osnów do maksymalnej liczby przystających punktów nawiązania w układzie PL-EVRF2007-NH przy wykorzystaniu metod estymacji odpornej. 2. Proponowana metoda Do przeliczania wysokości punktów osnów szczegółowych z układu PL- -KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH proponowane jest postępowanie w czterech etapach: 1) wyrównanie swobodne sieci mające na celu sprawdzenie, czy przewyższenia niwelacyjne Δh nie zawierają błędów grubych oraz wyznaczenie błędu pomiaru 1 km niwelacji (mkm), jeżeli nie jest dostępny w danych archiwalnych. Sieć nie zawiera błędów grubych, jeżeli poprawki vΔh do pomierzonych przewyższeń Δh zawierają się w dopuszczalnych granicach ich błędów średnich mv.Δh. Przyjmuje się, że standaryzowane wartości poprawek rΔh = vΔh/ mv.Δh nie powinny znacznie przekraczać wartości 3: max (rΔh) ≈ 3. Natomiast wartość ogólnego wskaźnika jakości sieci m0 = (pv[...]

Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH DOI:10.15199/50.2017.12.2


  1. Wstęp W Polsce obowiązują obecnie dwa geodezyjne układy wysokościowe PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH [4]. Układ PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie, natomiast układ PL- -EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do poziomu Morza Północnego wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych DOI: 10.15199/50.2017.12.2 16 Przegląd Geodezyjny nr 12/2017  Rok LXXXI X NAUKA wprowadza zmianę, polegającą na wdrożeniu na terenie całego kraju wyłącznie układu PL-EVRF2007-NH przy jednoczesnym zakończeniu stosowania układu PL-KRON86-NH z dniem 31 grudnia 2019 r. [4]. Taka zmiana skutkuje koniecznością pozyskania przez większość Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wysokości punktów wysokościowej osnowy szczegółowej w nowo wprowadzanym układzie. W pracy [1] przedstawiona jest metoda przeliczania wysokości punktów istniejących lokalnych osnów szczegółowych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH oparta na dopasowywaniu osnów do maksymalnej liczby przystających punktów nawiązania w układzie PL-EVRF2007-NH przy wykorzystaniu metod estymacji odpornej. Przyczyną wykrytych odstających punktów nawiązania są zwykle przemieszczenia reperów w okresie czasu między pomiarem osnowy szczegółowej a osnowy podsta[...]

Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - cd. DOI:10.15199/50.2018.1.2


  4. Test procedury optymalnej aktualizacji w otoczeniu wykrytego przemieszczonego punktu nawiązania na danych rzeczywistych W przypadku osnowy wrocławskiej po jej przeliczeniu z układu PL- -KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH wykryty został tylko jeden przemieszczony punkt nawiązania o numerze 4533502 (rys. 2.1, rys. 2.2). Uruchomiona została więc procedura aktualizacyjna celem sprawdzenia, czy w otoczeniu tego punktu osnowy podstawowej przemieszczeń nie doznały również punkty osnowy szczegółowej. Jako pierwszy do pomiaru przyjęty został ciąg o największej wartości odchyłki rΔh = 16, wychodzący z punktu nawiązania 4533502 (rys. 2.1). Jednak podczas wywiadu terenowego okazało się, że punkt ten już nie istnieje, reper zamieszczony był na aktualnie 10.15199/50.2018.1.2 Przegląd Geodezyjny nr 1/2018  Rok XC 15 NAUKA wyburzonym budynku. Zatem, zgodnie z procedurą aktualizacji, jako drugi został wybrany ciąg o kolejnej największej wartości odchyłki rΔh = 10, między punktami 3311072 - 3311075 (rys. 2.1). Otrzymana z nowego pomiaru terenowego wartość przewyższenia -1,4777 m jest z dokładnością rzędu 0.001 m równa dawnej pomierzonej wartości -1.47651 m i dawnej wartości wyrównanej -1.4771 (rys. 4.1), wykazanych kolumnach odpowiednio f i F tabeli przewyższenia programu Niwelacja (rys. 4.1) [2]. Po wprowadzeniu nowej wartości pomierzonego przewyższenia -1,4777 m do programu Niwelacja w miejsce przewyższenia dawnego -1.47651 m (rys. 4.1, kolumna f ) oraz usunięciu nieistniejącego punktu 4533502 i przeprowadzaniu wyrównania sieci przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, otrzymano wartość wyrównanego przewyższenia -1.4780 (rys. 4.2) różną od wartości dawnego wyrównanego przewyższenia -1.4771 o 0.0009 m. Wyrównana sieć nie wykazuje więc deformacji, otrzymana wartość m0 = 0.916 (rys. 4.2) jest taka sama jak po wyrównaniu sieci z dawną wartością przewyższenia (rys. 4.1) oraz rozkłady poprawek standaryzowanych rΔh,[...]

 Strona 1