Wyniki 1-10 spośród 10 dla zapytania: authorDesc:"Anna Życzyńska"

Nierównomierność rozbioru gazu sieciowego

Czytaj za darmo! »

Jednym z parametrów charakteryzujących pobór gazu jest jego nierównomierny rozbiór. Wielkość nierównomierności rozbioru zależy między innymi od kategorii odbiorcy oraz rodzaju pokrywanych potrzeb. Zazwyczaj analizuje się rozbiór gazu w poszczególnych dniach miesiąca i całego roku, a także w poszczególnych godzinach danej doby. Wielkość nierównomierności można opisać odpowiednio poprzez współczynnik nierównomierności dobowej oraz godzinowej. Wartości tych współczynników wskazują, ile razy rozbiory maksymalne są większe od rozbiorów średnich. Wykonując analizę rozbioru warto przyjrzeć się także różnicy między poborem maksymalnym i minimalnym, gdyż wskazuje to na rzeczywisty zakres pracy urządzeń takich jak reduktory ciśnienia czy gazomierze. W artykule przedstawiono wyniki analiz[...]

Zapotrzebowanie na energię pierwotną do przygotowania ciepłej wody w budynkach mieszkalnych

Czytaj za darmo! »

W artykule obliczono wartości wskaźnika zapotrzebowania na energię pierwotną EPw związaną z przygotowaniem ciepłej wody w budynkach wielorodzinnych. Porównano wyniki uzyskane na podstawie metodologii zawartej w rozporządzeniu dotyczącym sporządzenia świadectw z wynikami uzyskanymi z zależności zawartej w warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Wykazano duże rozbieżności i zaproponowano zależności umożliwiające określenie w prosty sposób wartości EPw dla najbardziej typowych systemów przygotowania ciepłej wody. Wartość EPw uzależniono od liczby mieszkańców przypadających na 1 m2 powierzchni pomieszczeń o regulowanej temperaturze. Obliczenia przeprowadzono dla dwóch grup budynków, Pierwszej zasilanej z węzłów cieplnych i drugiej, w której źródł[...]

Ocena poprawności pomiaru zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych


  Przedstawiono wyniki analizy zużycia ciepłej wody w budynkach wielolokalowych. Określono rozbieżności występujące pomiędzy pomiarami na wodomierzach głównych a lokalowych. Oceniono poprawność doboru wodomierzy w odniesieniu do wytycznych zawartych w normie [3]. Przedstawiono dokumentacje fotograficzną montażu zestawów wodomierzowych, która obrazuje występujące nieprawidłowości.ANALIZY zużycia ciepłej wody prowadzone przez zarządców budynków w czasie eksploatacji instalacji wody ciepłej wskazują na znaczne rozbieżności pomiędzy pomiarem dla całego budynku (zużyciem określanym na podstawie różnicy wskazań wodomierza głównego ciepłej wody a wodomierza na cyrkulacji), a pomiarem wynikającym z sumy wskazań wodomierzy mieszkaniowych. Dodatkowo, występują rozbieżności pomiędzy pomiarami zużycia wody zimnej przeznaczonej do podgrzewu a pomiarami zużycia wody ciepłej. Stanowi to problem dla zarządców budynków przy prowadzeniu rozliczeń za media i powoduje konflikty we wspólnotach mieszkaniowych oraz spółdzielniach. W celu zobrazowania niniejszego problemu, w artykule przedstawiono analizę pomiarów zużycia ciepłej wody, a także poprawności doboru i montażu wodomierzy. Źródłem wszystkich zamieszczonych danych są pomiary eksploatacyjne oraz przeprowadzona wizja lokalna dziewięciu układów pomiarowych jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Charakterystyka instalacji wodociągowych Ocena i obliczenia, na podstawie [4] i [5], obejmują siedem budynków mieszkalnych wielolokalowych znajdujących się w zasobach jednej ze spółdzielni mieszkaniowej. Budynki wyposażone są w tradycyjne pionowe instalacje wody zimnej zasilane z miejskiej sieci wodociągowej, centralne instalacje ciepłej wody z pełną cyrkulacją, zasilane z miejskiej sieci ciepłowniczej Przygotowanie ciepłej wody następuje w grupowych węzłach cieplnych zlokalizowanych w odrębnych budynkach. Instalacja ciepłej wody w każdym mieszkaniu wyposażona jest w standardową armaturę czerpalną, t[...]

Poprawność doboru i montażu wodomierzy w instalacji wody zimnej


  W artykule przeanalizowano rozbieżności pomiaru zużycia zimnej wody wynikające ze wskazań wodomierza głównego i sumy wskazań wodomierzy indywidualnych. Określono wskaźnik jednostkowy zużycia wody zimnej na podstawie tych wskazań oraz podano występujące różnice. W oparciu o wymagania zawarte w normie [3] oceniono poprawność doboru wodomierzy głównych oraz średnic przyłączy wody zimnej do budynku. Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej i dokumentacji fotograficznej punktów pomiarowych opisano występujące nieprawidłowości w montażu zestawów wodomierzowych i niezgodności z instrukcjami eksploatacji wodomierzy. Do analizy zostały wykorzystane wyniki eksploatacyjne dla dziewięciu punktów pomiarowych znajdujących się w siedmiu budynkach wyposażonych w typowe instalacje wodociągowe. Uzyskane wyniki wskazują na ciągle jeszcze istniejące problemy związane z rozliczaniem kosztów za wodę w spółdzielniach i wspólnotach mieszkaniowych wynikające między innymi z opisanych rozbieżności pomiarów zużycia wody.Od wielu lat podczas eksploatacji instalacji wodociągowej wody zimnej obserwuje się rozbieżności pomiędzy zużyciem określanym na podstawie wskazań wodomierza głównego, a zużyciem wynikającym z sumy wskazań indywidualnych wodomierzy mieszkaniowych. Staje się to problemem dla zarządców budynków i rodzi konflikty we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych szczególnie gdy rozbieżności te powodują znaczne dopłaty w stosunku do wcześniej określonej zaliczki. Wydaje się, że przyczyn tych rozbieżności należy upatrywać m.in. w błędnym doborze typu i wielkości wodomierzy, ich klasy, niepoprawnym sposobie montażu oraz ewentualnym poborem wody poza pomiarem. W niniejszym artykule przedstawiono wyżej opisany problem w oparciu o dane eksploatacyjne z dziewięciu układów pomiarowych (siedem budynków wielolokalowych) jednej ze spółdzielni mieszkaniowych. Opis budynków Wykorzystując [4] analizie poddano budynki mieszkalne wielolokalowe, znajduj[...]

Wpływ współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych na wartość wskaźnika EP budynku DOI:10.15199/33.2016.01.10


  W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące zmiany wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) z tytułu ograniczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych (U). Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch budynków wielorodzinnych niewyposażonych w instalację chłodzenia, o różnych współczynnikach kształtu. Rozpatrzono trzy przypadki dotyczące wymagań izolacyjności cieplnej przegród budowlanych zawartych w przepisach technicznych. Analizowane przypadki: pierwszy - budynki spełniające obecne wymagania, drugi - wymagania obowiązujące od 2017 r., trzeci - wymagania od 2021 r. Następnie w każdymprzypadku rozpatrzono cztery warianty różniące się sprawnością systemu ogrzewania oraz sposobem produkcji dostarczanego ciepła. Obliczenia wykonano zgodnie z zasadami sporządzania charakterystyki energetycznej budynku zawartymi w przepisach krajowych. Uzyskane wartości EP porównano z wartościamimaksymalnymi podanymi w przepisach techniczno- budowlanych. Z przeprowadzonej analizy wynika, że pomimo spełnienia wymagań dotyczących współczynnika przenikania ciepła przegród (U) i wysokiej sprawności systemów instalacyjnych nie zawsze możliwe jest spełnienie wymagań EP. Słowa kluczowe: współczynnik przenikania ciepła, wskaźnik zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP).obowią- 1) Politechnika Lubelska, Wydział Budownictwa i Architektury; e-mail: a.zyczynska@pollub.pl Wpływ współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych na wartość wskaźnika EP budynku The Effect of Heat Transfer Coefficients of Building Partitions on the EP Index Value of a Building dr inż. Anna Życzyńska1) Streszczenie. W artykule przedstawiono wyniki obliczeń dotyczące zmiany wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) z tytułu ograniczenia współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych (U). Analizę przeprowadzono na przykładzie dwóch budynków wie[...]

Zapotrzebowanie budynku na nieodnawialną energię pierwotną w zależności od strefy klimatycznej DOI:10.15199/9.2016.4.3


  Przeanalizowano wpływ lokalizacji budynku usytuowanego w danej strefie klimatycznej na wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania i wentylacji EPH oraz na projektowe obciążenie cieplne budynku ΦHL. Analizę przeprowadzono na przykładzie budynku wielorodzinnego bez instalacji chłodniczej w dwóch wariantach. Pierwszy - budynek spełniający wymagania w zakresie izolacyjności przegród budowlanych obowiązujące od 2017 r. i drugi - od 2021 r. Obliczenia wykonano w odniesieniu do pięciu stref klimatycznych w Polsce, wybierając w danej strefie dwie stacje meteorologiczne tj. o najwyższej i najniższej liczbie stopniodni. Z analizy wynika, że różnice pomiędzy uzyskanymi wartościami EPH+W wynoszą od 27,4% do 36,5% w zależności od liczby stopniodni i współczynnika nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej, wartość ΦHL natomiast różniła się od 5,4% do 22,1% w zależności od zewnętrznej temperatury obliczeniowej. Przepisy krajowe w zakresie współczynnika przenikania ciepła przegród budowlanych oraz wskaźnika EPH+W budynku są takie same bez względu na jego lokalizację (po uwzględnieniu potrzeb do przygotowania ciepłej wody i energii pomocniczej EPH+W).1. Wprowadzenie Obecnie w odniesieniu do oszczędności energii i izolacyjności cieplnej obowiązują w Polsce przepisy, które bez względu na lokalizacje budynku w strefie klimatycznej narzucają takie same wymagania dotyczące jednoczesnego spełnienia wymagań co do wartości współczynników przenikania ciepła przegród budowlanych U i wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [7]. Od kilkudziesięciu lat ograniczane są wartości U przegród budowlanych [12]. Również poprzednie wymagania z lat 2014-2016 r., nowe - w latach 2017-2020 r. oraz po 1 stycznia 2021 r. zawarte w [7] są coraz ostrzejsze i występuje także obowiązek spełnienia wskaźnika EP. Wymusza to projektowanie przegród budowlanych o bardzo dobrej izolacy[...]

Uwarunkowania ekonomiczne zasilania obszarów miejskich gazem ziemnym sieciowym

Czytaj za darmo! »

Prawie w każdej części kraju występują obszary miejskie dotychczas jeszcze niezgazyfikowane. Prawo energetyczne wymusza na dostawcy gazu ziemnego konieczność budowy sieci gazowej pod warunkiem, że jest to możliwe technicznie i uzasadnione ekonomicznie. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji o gazyfikacji danego obszaru wykonywana jest ocena opłacalności inwestycji. Na etapie opracowywania tzw. koncepcji zasilania obszaru w obliczeniach wykorzystuje się specjalistyczne programy komputerowe oparte na analizie przepływów finansowych. W przypadku, gdy budowa gazociągów oceniona jest jako nieopłacalna, można spróbować zastosować alternatywne rozwiązanie - np. system "Virtual Pipeline". W artykule przedstawiono analizę ekonomiczną zasilania gazem ziemnym wybranego obszaru miejsk[...]

Wykorzystanie termowizji do oceny stanu technicznego izolacji sieci ciepłownicze

Czytaj za darmo! »

Opisano proces naprawy odcinków napowietrznej sieci ciepłowniczej wykonanej przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC). Przed przystąpieniem do prac wykonano badania termowizyjne, następnie zastosowano odpowiednią technologię naprawy izolacji i po zakończeniu robót ponownie wykonano termowizję co umożliwiło ocenę zasadności zastosowanej technologii.ODPOWIEDNIO dobrana i dobrze wykonana izolacja sieci ciepłowniczej gwarantuje ograniczenie do minimum strat energii na przesyle. Dlatego przedsiębiorstwa energetyczne będące dystrybutorami ciepła dbają o stan techniczny przewodów sieci i ich izolację. Staje się coraz bardziej powszechne wykorzystanie badań termowizyjnych do oceny stanu technicznego sieci ciepłowniczej. Badania pozwalają na wykrycie odcinków sieci, które w pierwszej kolejności powinny być modernizowane, a więc umożliwiają planowanie robót naprawczych. Jednym z takich przykładów opisanym w niniejszym artykule jest naprawa odcinków napowietrznej sieci ciepłowniczej wykonana przez Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej (LPEC).[...]

 Strona 1