Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"ZBIGNIEW ŚWIDERSKI"

Postęp techniczny czynnikiem rozwoju ZCh "Blachownia" DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono kierunki wdrażania postępu technicznego, osiągnięcia Zakładów na tym polu oraz uwarunkowania wprowadzania do praktyki wyników prac badawczych. Wyrażono pogląd na tworzenie Funduszu Efektów Wdrożeniowych w odniesieniu do opracowań powstałych w ZCh "Blachownia" oraz na zasadę jednokrotnej korzyści. Jednym z ważniejszych problemów towarzyszących funkcjonowaniu zakładu przemysłowego jest tworzenie metod skutecznego wdrażania postępu technicznego oraz mierników jego efektów, przede wszystkim w postaci rachunku ekonomicznego. Pod pojęciem postępu technicznego będziemy rozumieli wszelkie zmiany w procesach produkcyjnych, 0 charakterze technologicznym, technicznym i organizacyjnym, oparte na szeroko pojętym rachunku ekonomicznym. Postęp techniczny inicjują i realizują ludzie w swoim miejscu pracy. Zatem, aby stworzyć niezbędne warunki do rozwoju, należy uwzględnić czynniki psychospołeczne charakterystyczne dla danego zakładu i regionu oraz stosunki społeczne i uwarunkowania prawno-organizacyjne. Postęp techniczny w zakładzie pracy tworzy głównie kadra inżynieryjno- techniczna. Wynika to z jej przygotowania zawodowego oraz z potrzeby samorealizacji i uznania społecznego. Jest istotne, jakie możliwości rozwoju tych postaw stwarza zakład. Przez pryzmat tych ogólnych stwierdzeń popatrzmy na rozwój 1 obecny stan technologii i techniki w ZCh "Blachownia" . W ciągu 35 lat harmonijnie rozwijano tu dwie podstawowe gałęzie przemysłu chemicznego - karbochemię i petrochemię, w zakresie produkcji wielkotonażowej o charakterze surowcowym. W pierwszym etapie rozwoju Zakładów, w latach pięćdziesiątych, realizowano zadania inwestycyjne związane z karbochemią. Prężnie rozwijające się hutnictwo dostarczało coraz więcej surowców węglopochodnych powstających w procesie koksowania węgla, których nie można było dalej przetwarzać ze względu na brak zdolności produkcyjnych w istniejących zakładach. Budowane instalacje do przerobu smoły i benzol[...]

Badanie aktywności katalitycznej dezaktywowanych kompleksów bezwodnego chlorku glinu

Czytaj za darmo! »

Do testowania aktywności katalitycznej kompleksów AICI3 z węglowodorami aromatycznymi i chlorowodorem wykorzystano reakcję transalkilacji benzenu z dietylobenzenami. Ustalono, że pomiar konduktancji kompleksu umożliwia jednoznaczne określenie jego aktywności katalitycznej. Stwierdzono zależność między zawartością węglowodorów w kompleksie a jego aktywnością katalityczną. Przedstawiono nową [...]

Modernizacja wytwórni etylobenzenu DOI:

Czytaj za darmo! »

Opisano przemysłowy proces wytwarzania etylobenzenu klasyczną metodą alkilacji benzenu etylenem wobec kompleksów AICI3. Przedstawiono ważniejsze elementy doskonalenia rozwiązań technologicznych, metodykę ich wprowadzania do produkcji oraz uzyskane efekty. Etylobenzen (EB) - produkt alkilacji benzenu etylenem - po odwodornieniu do styrenu jest podstawowym surowcem do wyrobu tworzyw polistyrenowych oraz kauczuków i lateksów butadienowo-styrenowych. Zwiększenie zapotrzebowania na te produkty było przyczyną szybkiego[...]

Katalizator selektywnego uwodorniania acetylenu w mieszaninie gazów popirolitycznych; ocena w skali laboratoryjnej DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano katalizator stosowany do oczyszczania z acetylenu gazów (zawierających między innymi etylen i znaczny nadmiar wodoru w stosunku do acetylenu) otrzymanych w procesie pirolizy benzyn. Przedstawiono wyniki laboratoryjnej oceny nowego katalizatora i porównano je z wynikami uzyskanymi w wypadku stosowania handlowego katalizatora przemysłowego. Badania kinetyczne prowadzono metodą przepływową pod ciśnieniem atmosferycznym w szklanym reaktorze bezgradientowym. Wykazano, że nowo opracowany katalizator przewyższa katalizator dotychczas stosowany w przemyśle petrochemicznym zarówno pod względem selektywności, jak i aktywności. Nowy katalizator wdrożono do produkcji w INS w Puławach i zastosowano w procesie selektywnego uwodorniania acetylenu w ZCh "Blachownia". Przyniosło to znaczne efekty związane ze wzrostem wskaźnika uzysku etylenu z pirolizy benzyn. Etylen używany do produkcji polietylenu może zawierać jedynie ślady acetylenu (poniżej 10 ppm obj.). W nowoczesnych procesach produkcyjnych acetylen jest usuwany selektywnie z popirolitycznej mieszaniny gazowej w wyniku katalitycznego uwodorniania do etylenu i etanu, przy czym w tym wypadku następuje tylko nieznaczne uwodornienie etylenu. Stosowane są dwie metody usuwania acetylenu, o przyjętych zwyczajowo nazwach angielskich front-end i tail-end1,2\ różniące się składem mieszaniny gazowej, zwłaszcza zawartością wodoru. W pierwszej metodzie uwodornianie prowadzi się przy dużym nadmiarze wodoru w stosunku do acetylenu, w drugiej - przy niewielkim nadmiarze wodoru. Właściwości katalizatorów muszą być dostosowane do specyfiki procesów. W przemyśle proces uwodornienia acetylenu metodą front-end prowadzi się w zakresie temperatury 40-M00°C, ciśnienia 0,5 4 MPa i szybkości objętościowej 5000^ 12 000 l/h. Mieszanina wyjściowa zawiera 10-^40% obj. etylenu, 0,[...]

Unikatowa w świecie przemysłowa realizacja metody hydropirolizy benzyny w ZCh "Blachownia" (bilans czteroletniej pracy) DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki czteroletnich prac związanych z realizacją w Zakładach Chemicznych "Blachownia" procesu hydropirolizy benzyny opracowanego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. Tą metodą otrzymuje się etylen z dobrą wydajnością przy znacznej oszczędności surowca, paliw i energii. Historia wdrożenia__________________________________________ W marcu 1983 r. w wytwórni olefin Zakładu Petrochemii ZCh "Blachownia" wdrożono metodę hydropirolizy benzyny opracowaną w Instytucie Chemii i Technologii Organicznej Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jak można sądzić z dostępnych informacji, jest to jedyna w świecie wytwórnia, w której realizuje się hydropirolizę węglowodorów w skali przemysłowej. Podjęte również w innych krajach (Japonia, Francja, ZSRR i inne) pilotowe próby nie zostały doprowadzone do skali technicznej. Przed wdrożeniem metody hydropirolizy węglowodorów do produkcji w ZCh "Blachownia" przeprowadzono w Politechnice Śląskiej kilkuletnie badania podstawowe i technologiczne nad pirolizą węglowodorów w obecności aktywnych dodatków, w szczególności wodoru i gazów zawierających wodór. Wyniki tych badań przedstawiono w wielu publikacjach, a także na kongresach i sympozjach odbywających się w kraju i za granicą. Umożliwiły one wyjaśnienie chemizmu oddziaływania wodoru na pierwotne i wtórne przemiany węglowodorów w procesie pirolizy olefinowej (m. in. podatności węglowodorów na działanie wodoru w zależności od ich składu i struktury izomerycznej), istoty katalitycznego działania wodoru, kinetyki procesu zachodzącego w różnych warunkach, wpływu parametrów procesu na jego przebieg i roli niektórych domieszek itp. 1+п). Zarówno na podstawie studiów podstawowych, jak i badań technologicznych potwierdzono, że w określonych warunkach technologicznych i ekonomicznych hydropiroliza surowców węglowodorowych może się [...]

 Strona 1