Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"Kamil ANTONIEWICZ"

Comparison of Current Control Strategies for Four-Leg Shunt Active Power Filter in Matlab-Simulink DOI:10.12915/pe.2014.10.52

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym aktywnym filtrem mocy. Dwie z metod stanowią rozwiązania klasyczne, natomiast trzecia metoda proponowana jest, jako rozwiązaniem alternatywne. W pierwszej metodzie zastosowano teorię mocy chwilowych oraz regulatory histerezowe; druga metoda bazuje na regulatorach PI oraz modulacji PWM. Trzecia metoda to sterowanie predykcyjne wykorzystujące model o ograniczonej ilości stanów (FS-MPC). Porównanie dokonane zostało na podstawie symulacji w programie Matlab-Simulink. Porównanie trzech metod sterowania dwupoziomowym czterogałęziowym aktywnym filtrem mocy Abstract. This paper presents a comparison of three control strategies that were applied in the simulation model of a four-leg Shunt Active Power Filter based on two-level voltage-source converter. The research considered two classical methods and one proposed as an alternative. In the first an instantaneous power theory is used for the references calculation and hysteresis controllers for gates signals generation. The second employs PI controllers and PWM modulation. The third method is Model Predictive Control with a finite control-states set number (FS-MPC). The comparison is based on simulations performed in Matlab-simulink. Słowa kluczowe: predykcyjne, równoległy aktywny filtr mocy, czterogałęziowy APF, sterowanie, symulacje. Keywords: predictive, Shunt Active Power Filter, four leg SAPF, control, simulation. doi:10.12915/pe.2014.10.52 Introduction Fast growth of electrical energy consumption increases an importance of energy quality aspect. This is a high significance issue, while the correct operation of electrical devices is usually dictated by delivered electrical energy parameters. Modern grid-side transistor based converters are controlled with the algorithms which assures a required value of the current THD and reactive power. Here, three control methods for two-level four-leg Shunt Active[...]

Nowe sterowanie predykcyjne 3-poziomowym 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym - zastosowanie modelu o ograniczonej liczbie stanów DOI:10.15199/48.2016.04.18

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano modelowanie 3-poziomowego 4-gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale pracującego jako równoległy filtr aktywny do stosowania w sterowaniu predykcyjnym wykorzystującym model nieliniowy. Przedstawiono sposób modelowania poszczególnych elementów układu: przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale z pasywnym filtrem wyjściowym L. W celu weryfikacji opisanego rozwiązania przedstawiono wyniki badań symulacyjnych i eksperymentalnych. Abstract. This paper presents modelling of 3-level 4-leg Flying Capacitor Converter operating as Shunt Active Power Filter (SAPF) for Model Predictive Control based on nonlinear model. The main parts of the model are described: Flying Capacitor Converter, output L-type passive filter, 4- leg SAPF. (The new Model Predictive Control of 3-level 4-leg Shunt Active Power Filter - finite states set model approach). Słowa kluczowe: model nieliniowy przekształtnika 3-poziomowego, sterowanie predykcyjne, przekształtnik z kondensatorami o zmiennym potencjale, przekształtnik wielopoziomowy, filtr aktywny. Keywords: nonlinear model of 3-level converter, predictive control, flying capacitor converter, multilevel converter, active power filter. Wstęp W artykule opisano modelowanie 3-poziomowego 4- gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale [1], [2] (ang. Flying Capacitor Converter - FCC) pracującego jako równoległy filtr aktywny [3], [4] (ang. Shunt Active Power Filter - SAPF). Opracowany model zastosowany został w sterowaniu predykcyjnym wykorzystującym model nieliniowy (o ograniczonej liczbie stanów) (ang. Finite Control Set Model Predictive Control - FS-MPC) [5]-[7]. Metoda ta stała się w ostatnich latach przedmiotem badań dotyczących jej zastosowania do rożnych urządzeń energoelektronicznych, w tym równoległych filtrów aktywnych mocy [8]-[21]. W omawianym sterowaniu na podstawie modelu dokonywana jest predykcja wartości prądów wyjściowych 3-[...]

Zastosowanie metody predykcyjnej o ograniczonej liczbie stanów do sterowania 4-gałęziowym równoległym filtrem aktywnym DOI:10.15199/48.2017.06.29

Czytaj za darmo! »

Wstęp Zagadnienie jakości energii elektrycznej stanowi bardzo istotna kwestię z punktu widzenia zarówno odbiorców, jak i dostawców energii. Różnorodność urządzeń odbiorczych, dołączanych do sieci elektroenergetycznej, zwłaszcza odbiorników nieliniowych (np. diodowe mostki prostownicze), może powodować znaczną asymetrię i odkształcenie prądów sieci oraz napięć, co wpływa negatywnie na współczynnik THDi (zawartość wyższych harmonicznych prądu). Dodatkowym problemem jest zwiększony pobór mocy biernej. Jednym ze skutecznych sposobów kompensacji generowanych zakłóceń jest zastosowanie równoległego aktywnego filtru mocy (ang. Shunt Active Power Filter - SAPF). Urządzenia te, poprzez generowanie prądów kompensujących o odpowiednim kształcie, pozwalają na ograniczenie istniejących zakłóceń, minimalizację współczynnika THDi i zapotrzebowania na moc bierną z sieci elektroenergetycznej [1]. Przekształtniki wielopoziomowe znajdują coraz szersze zastosowanie w energoelektronice. Posiadają one szereg zalet, do których zaliczyć można m.in.: ograniczenie tętnień prądów, ze względu na niższe skoki napięć wyjściowych du/dt, co w niektórych przypadkach przekłada się także na niższe napięcia na elementach półprzewodnikowych [3-5], zredukowane (w stosunku do przekształtników 2- poziomowych) wartości indukcyjności filtru wyjściowego. W związku z tym, w niniejszym artykule przedstawiono zastosowanie 3-poziomowego 4-gałęziowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale (ang. Flying Capacitor Converter - FCC) w układzie równoległego aktywnego filtru mocy SAPF. Opisane rozwiązanie pozwoli na uzyskanie: - Lepszej kompensacji zakłóceń prądów sieciowych, w związku ze zmniejszeniem skokowych zmian napięcia wyjściowego, a w związku z tym, ograniczeniem generowanych pulsacji prądów [4], - Większej elastyczności działania układu, wynikające z możliwości niezależnego sterowania każdą z gałęzi przekształtnika FCC, co wyróżnia tą topologię n[...]

Flying Capacitor Converter as a wind turbine interface - modulation and MPPT issues

Czytaj za darmo! »

This paper shows an application of three-level Flying Capacitor Converter in an AC-DC-AC system interfacing a wind turbine. Modulation, Maximum Power Point Tracking issues are discussed. Experimental results are shown with conclusions. Streszczenie. W artykule przedstawiono aplikację trójpoziomowego przekształtnika z kondensatorami o zmiennym potencjale w układzie AC-DC-AC w zastosowaniu do turbiny wiatrowej podłączonej do sieci energetycznej. Omówione zostało zagadnienie modulacji dla przekształtnika oraz śledzenia punktu mocy maksymalnej. Przedstawiono wyniki eksperymentalne wraz z wnioskami. (Przekształtnik z kondensatorami o zmiennym potencjale w zastosowaniu do turbiny wiatrowej - zagadnienia modulacji i śledzenia punktu mocy maksymalnej). Słowa kluczowe: przekształtniki wielopoziomowe, AC-DC-AC, modulacja, MPPT. Keywords: multilevel converters, AC-DC-AC, modulation, MPPT. Abstract This paper presents an application of the three-level Flying Capacitor Converter (FCC) in an AC-DC-AC (Back to Back - BtB) system interfacing a wind turbine with an asynchronous generator to the grid. The FCC operates as the machine converter (MC) while also three-level Diode Clamped Converter (DCC) is the grid converter (GC). The control is based on Voltage Oriented Control (VOC) and Indirect-Field Oriented Control (IFOC) methods but it also comprises a Space Vector Modulation (SVM) for the FCC, the Maximum Power Point Tracking (MPPT) to increase the effectiveness of power generation and the Power Feed- Forward to improve system stability. Moreover, the reference machine flux control is proposed as the way to reduce magnetization power losses and raise the output power. Experimental results confirm correct operation of the proposed control structure. Additionally, basic comparison of the FCC and DCC converters features are shortly pointed out. And finally a detailed analysis of flying capacitors voltages balancing is proven by experimental result[...]

 Strona 1