Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WOJCIECH KOCZOROWSKI"

Demonstracja modelu jednoatomowego sensora pola elektrycznego typu AM

Czytaj za darmo! »

Techniki pułapkowania jonów, już u początków swego rozwoju, sięgającego prac W. Paula i H. Dehmelta [1, 2], ściśle wiązały się z zagadnieniami metrologicznymi: pomiarem masy, wyznaczaniem stałych fizycznych (czynnik Landègo elektronu), precyzyjnymi pomiarami spektroskopowymi w zakresie częstotliwości optycznych i radiowych, konstrukcją wzorców czasu i częstości. Nowym impulsem w bada[...]

Koncepcja jednoatomowego czujnika pola elektrycznego typu FM

Czytaj za darmo! »

Obecny dynamiczny rozwój nanotechnologii wymusza powstawanie zupełnie nowych narzędzi, pierwszorzędną role odgrywają tu mikroskopy sił atomowych [1]. Stosowane w tych urządzeniach czujniki-igły są rozwiązaniami mechanicznymi, z natury rzeczy niezwykle czułymi na zakłócenia w postaci drgań. Charakterystyczne rozmiary badawczego narzędzia przekraczają znacznie wymiary badanych nanoobiektów, a[...]

Komputerowy system kontroli eksperymentu i akwizycji sygnałów spektroskopowych

Czytaj za darmo! »

Projektowanie czujników optoelektronicznych wymaga określenia wpływu działania światła na właściwości elementu czynnego czujnika lub - prowadząc rozumowanie odwrotne - ustalenie, jak parametry badanej substancji i zewnętrzne, oddziałujące na nią czynniki wpływają na emitowane przez nią promieniowanie i jego spektrum. Te parametry i czynniki to na przykład: skład chemiczny, technologia wykona[...]

 Strona 1