Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK STOJEK"

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach Część 3. Analiza systemów oddymiających


  Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową budynków. Przedstawiono zasady analizy systemów oddymiających w budynkach.TECHNICZNE środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakresie instalacji wentylacji ogólnej, jak i wentylacji pożarowej powinny zostać tak zaprojektowane i wykonane, aby zagwarantować odpowiedni poziom bezpieczeństwa zdrowia i życia ludzi lub ochrony technologii, urządzeń i wyrobów. Rozwój pożaru i związane z nim obliczenia inżynieryjne parametrów charakterystycznych dla założonych scenariuszy pożarowych zależą od wielu czynników [1], takich jak: - miejsce powstania pożaru w stosunku do rozmieszczenia materiał palnych, - rodzaju i ilości materiałów palnych, - usytuowanie materiałów palnych w stosunku do przegród budowlanych i rodzaj przegród budowlanych, - reakcje chemiczne między zgromadzonymi materiałami w przypadku wzrostu temperatury, - okres przechowywania materiałów (zmiana właściwości fizykochemicznych ze względu na starzenie się materiałów), - możliwość dopływu powietrza (tlenu) do podtrzymania procesu spalania, - rodzaju obiektu i jego wyposażenia technicznego, - rodzaj, sprawność zainstalowanych systemów i urządzeń przeciwpożarowych itp. Współcześnie, do optymalizacji rozwiązań projektowych instalacji wentylacji pożarowej w budynkach coraz częściej wykorzystywane są programy komputerowe umożliwiające symulację rozwoju pożaru oraz weryfikację przyjętych założeń projektowych. Korzyści ekonomiczne, akceptacja służb odbiorowych, dostępność oprogramowania i odpowiednia moc obliczeniowa komputerów sprawiają, że inwestorzy i projektanci instalacji chętnie sięgają po komputerowe techniki obliczeniowe CFD (Computational Fluid Dynamics - Numeryczna Mechanika Płynów). Brak polskich przepisów i obligatoryjnych wymagań, chociażby w stosunku do rodzaju oprogramowania, wymagań określania parametrów wyjściowych i założeń dla komputerowych modeli strefowych i polowych sprawiają, że[...]

Techniczne środki zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynkach mieszczących zakłady opieki nad osobami starszymi Przegląd systemów kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła


  Niniejszy artykuł dotyczy zagadnień związanych z ochroną przeciwpożarową. Przedstawiono analizę systemów wentylacji pożarowej w budynkach opieki nad osobami starszymi.1. Wprowadzenie Obecne przewidywania i prognozy wskazują, że już w najbliższych latach nastąpi znaczny wzrost liczby osób w podeszłym wieku wymagających stałej opieki. Aby sprostać obowiązkowi stałej opieki zwiększonej liczby nowych pensjonariuszy, konieczne będzie przebudowanie istniejących domów opieki i wybudowanie nowych budynków o takim przeznaczeniu. Dostępne informacje oraz różne statystyki i zestawienia, nie tylko krajowe, pozwalają stwierdzić, że ryzyko wystąpienia pożaru ze skutkami śmiertelnymi w istniejących budynkach mieszczących zakłady opieki nad osobami starszymi jest kilkukrotnie większe niż w budynkach mieszkalnych. Przeprowadzone kontrole w obiektach tego typu przez jednostki Państwowej Straży Pożarnej oraz oceny obecnego stanu ujęte w ekspertyzach technicznych, pozwalają stwierdzić, że w wielu istniejących budynkach opieki nad osobami starszymi poziom bezpieczeństwa pożarowego daleki jest od stanu gwarantującego bezpieczeństwo przebywających w nim ludzi. Najczęściej pojawiające się zastrzeżenia to: brak spełnienia wymagań w zakresie odporności pożarowej, prawidłowego podziału na strefy pożarowe i oddzielenia pożarowe, brak urządzeń przeciwpożarowych oraz brak zapewnienia właściwych warunków ewakuacji. Analiza obowiązujących wymagań prawnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz wymagań technicznobudowlanych w stosunku do przedmiotowych budynków nie jest jednoznaczna i w niektórych przypadkach może budzić uzasadnione wątpliwości, zarówno na etapie projektowania nowych budynków, jak i modernizacji już istniejących budynków. Głównym zadaniem, które może stwarzać największe problemy podczas projektowania tego rodzaju budynków, jest zapewnienie realnej możliwości przeprowadzenia ewakuacji pensjonariuszy o ograniczonych zdolnościach porusza[...]

Podstawowe kryteria projektowe wentylacji w elektrowniach jądrowych DOI:10.15199/9.2016.5.4


  1. Wprowadzenie Elektrownie jądrowe są ważnymi źródłami energii elektrycznej w wielu krajach, dlatego kluczowe jest ich bezpieczne działanie. Systemy wentylacyjne niezbędne do prawidłowego działania urządzeń i systemów są ważnym ogniwem systemów bezpieczeństwa w elektrowniach. Pod koniec listopada 2015 roku w belgijskiej elektrowni jądrowej Doel doszło do awarii. Lokalne media poinformowały, że powstały w jego następstwie pożar zniszczył część instalacji elektrycznej jednego z budynków. Awaria spowodowała pożar, który rozpoczął się w reaktorze pierwszym, ale został szybko opanowany i ugaszony przez personel. W momencie wybuchu w elektrowni jądrowej pracował tylko jeden z czterech zainstalowanych reaktorów. Nie są znane przyczyny eksplozji i pożaru oraz ich następstwa. To zdarzenie może posłużyć jako kolejny argument w dyskusji między przeciwnikami i zwolennikami budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych. W Belgii i innych krajach europejskich coraz częściej pojawiają się zdecydowane głosy o konieczności całkowitej rezygnacji z wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych. Głównymi argumentami podnoszonymi przez przeciwników budowy i eksploatacji elektrowni jądrowych są względy bezpieczeństwa i trudne do przewidzenia skutki ewentualnych awarii. W przypadku Belgii zamknięcie pięciu czynnych reaktorów jądrowych oznaczałoby ograniczenie mocy wytwórczych energii elektrycznej tego kraju o ok. połowę. Ze względów ekonomicznych oraz technicznych szybka lub całkowita rezygnacja z wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach jądrowych nie jest możliwa do zrealizowania. Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa istniejących, modernizowanych lub nowo budowanych elektrowni jądrowych jest zatem zagadnieniem niezwykle istotnym. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają systemy wentylacyjne. Krytyczność, minimalizacja przestrzeni skażenia promieniotwórczego oraz spełnienie wymagań aktualnych przepisów, norm it[...]

 Strona 1