Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Grażyna GILEWSKA"

Możliwości i potrzeby obrazowania oraz analizy parametrów szkliwa nazębnego

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł prezentuje informacje o właściwościach i budowie szkliwa nazębnego, które było zobrazowane przy wykorzystaniu elektronowego mikroskopu skaningowego. Uzyskane obrazy poddano obróbce, dokonano pomiarów parametrów geometrycznych wyodrębnionych pryzmatów oraz przeprowadzono ich analizę. Abstract. This article presented informations about properties and structure of enamel. Images of enamel was gotten by Scanning Electron Microscope and put to image processing. Then we measured geometrical parameters of prisms and analysis this results. (Imaging and analysis of enamel parameters: possibilities and needs). Słowa kluczowe: szkliwo nazębne, obrazowanie, analiza, parametry mechaniczno-strukturalne. Keywords: enamel, imaging, analysis, mechanical parameters. Wstęp Szkliwo j[...]

Możliwości dopasowujących się algorytmów w analizie parametrów obrazów medycznych

Czytaj za darmo! »

W artykule zostaną przedstawione stosowane metody obrazowania obiektów medycznych z szczególnym wykorzystaniem struktur szkliwa nazębnego. Badane obrazy były analizowane filtrami kontekstowymi, gradientowymi oraz przekształceniami morfologicznymi. Pierwszym ograniczeniem podczas przetwarzania obrazów szkliwa był problem jednoznacznego wyodrębnienia występujących na obrazach pryzmatów zaś kolejnym pomiar ich parametrów geometrycznych bez nadmiarowych składowych. W celu zmniejszenia tych ograniczeń zastosowano wybrane przekształcenia morfologiczne. Abstract. The methods of medical objects imaging will be presented in this article using the enamel structure. Examined images were analysed by context, gradients filters and morphological transformations. Main limitations were unequivocal separation structures of image and measurement their geometric parameters without redundancy components. To decrease this limits were used selected morphological operations. (Matching algorithms during analysis of medical imaging parameters: possibilities and constrains). Słowa kluczowe: obrazowanie, mikroskopia elektronowa, szkliwo nazębne, analiza. Keywords: imaging, electron microscope, enamel, analysis. Wstęp Obrazy medyczne tworzone są dla różnych struktur ciała człowieka, z wykorzystaniem wielu technik, z których jedne umożliwiają obrazowanie struktur miękkich zawierających więcej wody, zaś inne struktur kostnych zawierających dużo związków wapnia. Większość z tych technik generuje obrazy bezpośrednio w postaci cyfrowej, co daje możliwość realizacji szybkich i dokładnych pomiarów parametrów anatomicznych. Szczególnymi obiektami są preparaty wyodrębnione z wybranych narządów człowieka, które wymagają specjalnych technik obrazowania ze względu na ich małe wymiary. W wielu przypadkach istnieje potrzeba uzyskania powiększeń rzędu kilkuset, kilku tysięcy razy. Podstawowe techniki obrazowania struktur obiektów nie umożliwiają osiągnięcia tak wysokich po[...]

Możliwości realizacji automatycznych lub półautomatycznych pomiarów wybranych parametrów morfometrycznych w oparciu o obrazy radiologiczne

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł prezentuje opracowane i badane narzędzia realizujące automatyczne i półautomatyczne pomiary wybranych przy współpracy z lekarzami ortopedami parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Obrazy radiologiczne wykonywane były w standaryzowanych przednio-tylnych projekcjach stawu skokowego. Abstract. The following article presents developed and tested tool for automatic and semi-automatic measurements of the morphometric parameters of the human ankle joint based on digital radiographic images. This parameters were selected in collaboration with orthopedic surgeons. The x-ray images were performed in standardized antero-posterior and lateral projections of the ankle. (Feasibility of automatic or semi-automatic measurements of selected morphometric parameters on the basis of radiographic images). Słowa kluczowe: staw skokowy, obrazowanie, pomiary, parametry morfometryczne. Keywords: ankle, imaging, measurement, morphometric parameters. Wstęp Staw skokowy pełni istotną rolę w lokomocji człowieka, dlatego ważne jest jego prawidłowe ukształtowanie (rys.1) [1]. Rys.1. Kości stopy: I - kości st[...]

Evaluation of disturbances of the measurement methods in selected morphometric parameters based on the radiographs

Czytaj za darmo! »

The paper will be presented to test the accuracy of measurements in collaboration with doctors and orthopedic surgeons in conducted morphometric parameters of the human ankle joint based on digital radiographic images. These measurements were carried out by the author, with the use of intra- and inter-operators on radiological images performed in standardized projections. The research has revealed the influence of parameters selection of image processing and choice of the operator on increase of measurements variability. Streszczenie. W artykule przedstawiono badania oceny dokładności pomiarów wybranych przy współpracy z lekarzami ortopedami parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Pomiary realizowane były przez autora oraz z wykorzystaniem zewnętrznych operatorów na obrazach radiologicznych wykonanych w standaryzowanych projekcjach. W badaniach zaobserwowano kilkukrotny wzrost zmienności wyników pomiarów wynikający z wpływu zmiany parametrów przetwarzania, czy zmiany operatora. (Ocena zakłóceń metod pomiarowych wybranych parametrów morfometrycznych w oparciu o obrazy radiologiczne) Keywords: measurement, morphometric parameters, ankle, disturbances. Słowa kluczowe: pomiary, parametry morfometryczne, staw skokowy, zakłócenia. Introduction X-ray is most often carried out in imaging examination of the skeletal system, in particular the joint connections. One of the most commo[...]

Dokładność wyznaczania parametrów optycznych obrazów medycznych z punktu widzenia pomiarów morfometrycznych DOI:10.12915/pe.2014.10.58

Czytaj za darmo! »

Poniższy artykuł prezentuje aspekty oceny dokładności wyznaczania parametrów optycznych obrazów medycznych z punktu widzenia pomiarów wybranych wskaźników morfometrycznych. Przedstawiono również ich wpływ na pomiary realizowane w oparciu o cyfrowe obrazy radiologiczne. Badane obrazy analizowano wykorzystując parametry optyczne obiektów wzorcowych o zmiennej grubości symulujących elementy badanych obiektów. Abstract. The following article presents aspects of assessing the accuracy of determining the optical parameters of medical images from the viewpoint of measurements of selected morphometric indicators. It also presents of their effect on the measurements performed on the basis of digital radiological images. Examined images were analyzed using the optical properties of variable thickness model simulating elements of the tested objects. (Determination accuracy of optical characteristics of medical images from the viewpoint of morphometric measurements.). Słowa kluczowe: technologia obrazu, normalizacja, pomiary, parametry morfometryczne. Keywords: image technology, normalization, measurement, morphometric parameters. doi:10.12915/pe.2014.10.58 Wstęp Pomiary wielu parametrów anatomicznych układu kostnego czł[...]

Ograniczenia systemów wspomagających pomiary parametrów morfometrycznych na obrazach medycznych DOI:10.12915/pe.2014.12.17

Czytaj za darmo! »

W pracy zostaną przedstawione możliwości i ograniczenia rozwiązań wspomagających pomiar parametrów morfometrycznych stawu skokowego człowieka na podstawie cyfrowych obrazów radiologicznych. Pomiary przeprowadzono na zdjęciach rentgenowskich w standardowych projekcjach. Stosowanie takich systemów pozwala na automatyzację przetwarzania obrazu, zwiększenie dokładności pomiarów parametrów i określenie normy populacji wybranych wskaźników morfometrycznych stawu skokowego. Abstract. The paper will be presented the possibilities and limitations of solutions that support the measurement of morphometric parameters of human ankle on the basis of digital radiological images. Measurements were carried out on X-ray images in standard projections. The use of such systems will allow to the automation of image processing, increase accuracy of measurement parameters and determine the population norms of the selected morphometric indicators of the ankle joint. (Limitations of systems supporting measurements of morphometric parameters on medical images). Słowa kluczowe: układ kostny, obrazowanie, pomiary, parametry morfometryczne. Keywords skeletal system, imaging, , measurement, morphometric parameters. doi:10.12915/pe.2014.12.17 Wstęp W obrazowaniu medycznym czy przetwarzaniu obrazów medycznych istotną część prac zajmują badania medyczne, których zakres i metodyka realizacji często są mało precyzyjne bądź niepełne. W badaniu ortopedycznym oceny zmian w stawie skokowym czy postępów leczenia, szczególnie wad wrodzonych u dzieci, przeprowadza się ocenę wzrokową, badanie palpacyjne oraz badanie rentgenowskie gdzie ocenia się wzajemne stosunki elementów szkieletu stopy, a w niektórych przypadkach przeprowadza pomiary. Wykorzystuje się kilka wskaźników służących do pomiaru np. wysklepienia stopy, które w praktyce lekarskiej wykonywane są często przy użyciu cyrkla i linijki. Istnieje zatem potrzeba re[...]

Disturbances of selected parameters for medical imaging systems DOI:10.15199/48.2017.12.03

Czytaj za darmo! »

The latest imaging techniques of the human skeletal system do not always provide the necessary diagnostic information. The limitation is complex and nonhomogeneous bone structure, and the fact that each component of this system must be treated as another object of measurement. The presence of large differences between individuals in the size of elements of the skeleton is also significant. Selected for the tests hip and ankle joints (Fig.1), are extremely important human joints. One of the most common skeletal malformations in children are the defects of these joints. This could be an equine or varus deformations and hip dysplasia. The ankle joint deformities are quite common in bedridden patients, when the feet are incorrectly set. The treatment of such deformations should be done as soon as possible after diagnosis. A number of plaster casts, foot stretching exercises and special shoes are mostly used. In extreme cases surgical treatment is applied [1]. The hip dysplasia is insufficient bone development and other elements making up the joint, especially too shallow and steep edges of the acetabulum at the hip bone, which is fixed to femur. This condition causes the femur, with increasing muscle strength and their tension, to become permanently pulled out of the acetabulum beyond the joint. It leads to dislocation of the hip joint, which does not allow a child to walk properly. Fig.1. Structure of the ankle and the hip joints Imaging techniques for human joints An orthopedic examination of changes in the ankle joint or progression of treatment, especially congenital abnormalities in children, is performed by visual assessment or by palpable examination to assess the condition of skin, subcutaneous tissue, tendon or joints. Using the X-ray examination, the relationship between the foot bone components is assessed and, in some cases, measuremen[...]

Digital control methods of LED and LED lamps

Czytaj za darmo! »

This paper presents an overview of digital control methods of LEDs that are currently available. There are a few methods of control: PWM method, pulse level correcting method and digital control of RGB LEDs. Circuit’s examples of supply LED of every method are presented. Optical frequency response of pulse driving LED is discussed. The questions of thermal and long time stabilization of LE[...]

 Strona 1