Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Zdzisław Gebhardt"

Normalizacja a bezpieczeństwo urządzeń gazowych typu B11BS

Czytaj za darmo! »

W grudniu 2005 r. Instytut Nafty i Gazu wystąpił do Ministerstwa Gospodarki i Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z wnioskiem o wszczęcie procedury, zgodnie z Dyrektywą 90/386/EEC dotyczącą urządzeń spalających paliwa gazowe (GAD), cofnięcia harmonizacji z tą Dyrektywą normom europejskim, zawierającym wymagania dla urządzeń gazowych typu B11BS. Normy te opracowywane były przed przystąpieniem[...]

Mapa drogowa użytkowania gazu DOI:10.15199/17.2017.2.1


  W artykule przedstawiono najnowsze informacje o kształtującej się mapie drogowej użytkowania gazu jako wyniku pracy grupy IGU WOC 5 przygotowującej raport na następne triennium 2015-2018. Zwrócono szczególną uwagę na wykorzystanie gazu w transporcie, także w kontekście "alarmów smogowych" ogłaszanych w różnych miastach Polski.1. Wstęp W dniach 23-27 listopada 2015 r. odbyło się pierwsze spotkanie grupy WOC 5 - Użytkowanie gazu, której zadaniem było przygotowanie raportu na temat stanu obecnego i perspektyw użytkowania gazu w świecie, na organizowaną co trzy lata przez Międzynarodową Unię Gazowniczą (IGU) konferencję, tym razem w Waszyngtonie WGC 2018 (World Gas Conference). W kolejnych trienniach IGU organizuje prace przygotowawcze w poszczególnych grupach roboczych, i tak w sekcji 5 - użytkowanie gazu powoływane są trzy grupy robocze: - SG 5.1 -użytkowanie gazu w przemyśle, - SG 5.2 - użytkowanie gazu w gospodarstwach domowych i sektorze komercyjnym, - SG 5.3 - gaz do napędu samochodów. W obecnym triennium sekretariat sekcji WOC 5 użytkowanie gazu jest prowadzony przez Iran, stąd pierwsze spotkanie odbyło się w Teheranie. Z uwagi na aktualną sytuację międzynarodową w sąsiedztwie Iranu do Teheranu przyjechali tylko stosunkowo nieliczni przedstawiciele organizacji gazowniczych poszczególnych krajów - członków IGU. W sumie w spotkaniu uczestniczyło 31 uczestników reprezentujących takie kraje jak: Iran (13), Korea (3), Dania (3), Portugalia (2) i po jednym przedstawicielu z Brazylii, Kolumbii, Japonii, Tajlandii, Holandii, Francji, Niemiec, Rosji, Włoch i Polski. Uczestnicy obradowali w trzech grupach, przy czym najliczniejsza była grupa SG 5.1, w której zebrało się 15 osób i po 8 osób w grupach SG 5.2 i SG 5.3. 2. Wytyczne IGU W kolejnych trienniach nie sposób pominąć osiągnięć uzyskanych w triennium poprzedzającym, w tym przypadku 2012-2015. IGU [1] lansuje strategię 5A a mianowicie, że gaz jest: - AVAILABLE czyli dostępny[...]

Badania eksploatacyjne urządzeń gazowych z zamkniętą komorą spalania do przygotowania ciepłej wody użytkowej

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań eksploatacyjnych gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania, oferowanych na polskim rynku. Badania miały na celu sprawdzenie zachowania się urządzeń z zamkniętą komorą spalania podłączonych do systemu kominowego w budynku wielokondygnacyjnym. Badano następujące parametry urządzeń: sprawność, jakość spalania dla różnych gazów i stosowanych mo[...]

Badania gazowych przepływowych ogrzewaczy wody z zamkniętą komorą spalania podłączonych do różnych systemów kominowych

Czytaj za darmo! »

Do przygotowania ciepłej wody użytkowej często wykorzystywane są urządzenia gazowe - ogrzewacze wody lub kotły dwufunkcyjne. Jak dotychczas dominują urządzenia gazowe z otwartą komorą spalania (typu B), ale ich zastosowanie niesie ze sobą ryzyko zatrucia tlenkiem węgla. Coraz szerszej instalowane są urządzenia dwufunkcyjne typu C z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. oraz centr[...]

Urządzenia gazowe z zamkniętą komorą spalania do przygotowania c.w.u. - wymagania i metody badań

Czytaj za darmo! »

W Polsce do przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynkach wielokondygnacyjnych bardzo często stosuje się urządzenia gazowe. Z reguły do tego celu wykorzystywane są gazowe przepływowe ogrzewacze wody, natomiast rzadziej stosuje się gazowe pojemnościowe podgrzewacze wody. Coraz szersze zastosowanie znajdują układy dwufunkcyjne do przygotowania c.w.u. oraz centralnego ogrzewania. Niemniej je[...]

 Strona 1