Wyniki 1-9 spośród 9 dla zapytania: authorDesc:"Marcin NOWAK"

II edycja targów WARSAW PACK 2017 DOI:


  W dniach 7-9 marca 2017 r. w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo odbędą się równolegle dwie imprezy branżowe: II edycja Targów Techniki Pakowania i Opakowań Warsaw Pack 2017 oraz Centralne Targi Spożywcze 2017.Targi w XXI wieku wbrew różnym opiniom rozwijają się dynamicznie na całym świecie. Rozwój nowych technologii i internetu zmienił całkowicie na przestrzeni kilku ostatnich lat rynek targowy w Polsce i na świecie. Rozwiązania, które działały w przeszłości, są już dziś często przestarzałe i nieskuteczne. Ptak Warsaw Expo jest prekursorem nowoczesnego podejścia do organizacji imprez wystawienniczych w Polsce i Europie Środkowej. Chciałbym zaznaczyć, że mamy tutaj do czynienia z nowatorskim na rynku polskim wydarzeniem w branży opakowaniowej i spożywczej. Podczas trzech dni targowych spotka się kilka tysięcy producentów, dostawców i kupców związanych z szeroko pojętym rynkiem spożywczym i opakowaniowym. Jeśli chodzi o Targi Techniki Pakowania i Opak[...]

Nowe elementy w wielokryterialnej optymalizacji pojemności kondensatora dla indukcyjnego silnika z trójfazowym uzwojeniem stojana zasilanym jednofazowo

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono szeroki pakiet nowatorskich elementów przy wielokryterialnej optymalizacji pojemności dodatkowego kondensatora dla jednofazowej pracy silnika indukcyjnego z trójfazowym uzwojeniem stojana. Pokazano, że podczas pracy takiego silnika pojawia się moment pulsujący o znacznej amplitudzie. Z jednej strony kondensator powinien zapewniać możliwie dużą moc mechaniczną silnika, z drugiej natomiast strony należy ograniczać amplitudę momentu pulsacyjnego, aby zmniejszać drgania i hałas. Opisano oryginalne rozwiązanie (zgłoszenie patentowe), w którym dwa kondensatory połączone równolegle zapewniają zwiększenie momentu rozruchowego lub momentu krytycznego, jeden włączony kondensator służy do normalnej pracy, a dwa takie same, ale połączone szeregowo kondensatory umożliwiają znaczne zmniejszenie amplitudy momentu pulsacyjnego przy mniejszych obciążeniach silnika indukcyjnego. Abstract. The paper presents many innovatory elements at multicriterional optimization of the condenser capacitance for an induction motor with the three-phase stator winding supplied from the single-phase network. It was shown that during the operation of such motor the pulsating torque of the large amplitude could appear. On the one hand the condenser ought to ensure if possible the large mechanical power of the induction motor, on the other hand the pulsating torque amplitude ought to be reduced to diminish vibration and noise of the electric machine. There was described the following original solution proposed here by the authors: two condensers connected in parallel secure enlargement of the starting motor torque or the break-down torque, only one active condenser is switched on during the normal machine operation and two condensers connected in series make possible the considerable diminution of the pulsating torque amplitude at smaller load of the induction motor. (New elements in multicriterional optimization of condenser capacitance for induction motor with[...]

Research and application of artificial neural network to diagnostics of stator winding short-circuit of slip-ring induction motor

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono zastosowanie sztucznej sieci neuronowej (SSN) do diagnostyki zwarcia uzwojenia stojana z obudową silnika. Zgromadzono zbiór pomiarów przyspieszeń drgań maszyny dla różnych wartości rezystancji, przez którą zwierano uzwojenie z obudową. Rozpatrzono cztery wartości rezystancji oraz cztery wartości momentu obciążenia silnika. Z widma częstotliwościowego przyspieszeń drgań maszyny stworzono zbiór zwierający wartości amplitud o częstotliwościach: 100, 200, 300, 400, 500, 600 Hz. Tak przygotowany zbiór wartości amplitud przyspieszeń drgań uzupełniony o wartości skuteczne prądów fazowych oraz wartość momentu obciążenia posłużył do wytrenowania sztucznej sieci neuronowej. Natomiast odpowiedzią sieci była wartość rezystancji zwarcia uzwojenia stojana z obudową. (Badania i zastosowanie sztucznej sieci neuronowej do diagnostyki zwarcia uzwojenia stojana w silniku indukcyjnym pierścieniowym). Abstract. The paper presents an application of an artificial neural network (ANN) to diagnostics of short-circuit between one phase of the stator winding and the motor housing. A set of machine vibration acceleration measurements for different values of resistance, through which winding and the housing was short-circuited, was gathered. Four resistance values and four load torque values were examined. From the frequency spectrum of machine vibration accelerations a set containing the amplitudes values of the frequencies: 100, 200, 300, 400, 500, 600 Hz was chosen. Thus prepared set of the vibration accelerations amplitudes supplemented with RMS phase currents and the load torque values was used to train the artificial neural network. The network response was the value of the short-circuit resistance between the stator winding and the motor housing. Słowa kluczowe: sztuczna sieć neuronowa, diagnostyka, silnik indukcyjny, zwarcie Keywords: artificial neural network, diagnostics, induction motor, short-circuit Introduction Because of the many[...]

Podstawowe pojęcia kwalitologii DOI:10.15199/48.2018.2.1


  Wprowadzenie W literaturze kwalitologicznej można spotkać się zasadniczo z trzema sposobami rozumienia kategorii jakości. Po pierwsze, jakości jako pewnego zespołu cech (stanów cech) charakteryzujących dany przedmiot i umożliwiających orzekanie o tym, że przedmiot jest taki a taki, a nie inny. Po drugie, jakości jako stopnia, w jakim dany przedmiot spełnia określone wymagania. Po trzecie, jakości jako zespołu cech danego przedmiotu, spełniających określone wymagania [7, s. 45]. W niniejszym opracowaniu przedmiot rozważań stanowić będzie wyłącznie pierwsze z wymienionych, a więc deskryptywne rozumienie jakości, wywodzące się od Arystotelesa. Podobne rozumienie kategorii jakości można odnaleźć w opracowaniach T. Borysa [4,5] oraz W. Mantury [7]. Nawet w obrębie wskazanego rozumienia kategorii jakości pojawia się szereg niezgodności na poziomie fundamentalnym. Najważniejsze ogólne kwestie problemowe rozstrzygać można na dwóch powiązanych ze sobą poziomach: - na poziomie ontologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istnienia (egzystencji), - na poziomie epistemologicznym - a więc dotyczącym dociekań nt. istoty (esencji). Do najważniejszych szczegółowych kwestii problemowych zaliczyć można: 1. Status ontologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest na wielu polach, przykładowo: realizm-antyrealizm, materializm-idealizm, reizm-fenomenalizm, monizm-dualizm. 2. Status epistemologiczny możliwych przedmiotów rzeczywistości - niezgodność obserwowana jest również na wielu polach, przykładowo: natywizm-krytycyzm, racjonalizm-sensualizm, obiektywizm-subiektywizm, poznanie rzeczywistości a poznanie języka rzeczywistość opisującego, możliwość poznania istoty rzeczy. Wskazane kategorie niezgodności w założeniach filozoficznych współczesnej kwalitologii skutkują pojawieniem się m.in. następujących pytań: 3 2018 Lu t y 1. Czy cecha jest przymiotem obiektów jednostkowych, klasy obiektów, c[...]

Zastosowanie analizy powtarzalności i odtwarzalności pomiarów R&R w ogólnej Analizie Systemów Pomiarowych (MSA) DOI:10.15199/48.2018.6.5


  Wprowadzenie Przeprowadzenie poprawnej analizy jakości wyrobów jest niemożliwe bez skutecznie działającego systemu pomiarowego. Jest on kluczowym elementem nie tylko ze względu na skuteczność zarządzania jakością, ale także ze względu na aspekty normalizujące kwestię pomiarów. Jednym z ważnych wymagań standardu IATF 16949 (Wymagania względem systemów zarządzania jakością dla produkcji seryjnej oraz produkcji części serwisowych w przemyśle motoryzacyjnym) jest analiza systemu pomiarowego. W jej zakresie konieczne jest przeprowadzenie badania statystycznego w celu wykonania analizy zmienności uzyskanych wyników podczas kontroli, pomiarów oraz systemu wyposażenia testowego (IATF 16949:2016, pkt 7.1.5.1.1). Narzędziem w realizacji tego celu jest Analiza Systemów Pomiarowych (MSA - Measurement System Analysis). Ponadto jednym z wymagań bycia auditorem wewnętrznym systemu jest zrozumienie kluczowych metod jakości - core tools (IATF 16949:2016, pkt 7.2.3). Jedną z tych metod jest właśnie analiza MSA, dla której przygotowano specjalny podręcznik referencyjny. Ponadto znowelizowana norma ISO 9001:2015 wymaga posiadania zasobów do monitorowania i pomiarów gwarantujących wiarygodne wyniki. Stąd też niewątpliwie kwestia systemów pomiarowych jest jednym z filarów Systemów Zarządzania Jakością niezależnie od branży czy specyfiki produktów. 29 2018 C z e r w i e c 1. Założenia MSA Systemy pomiarowe powinny zagwarantować, że charakteryzują się odpowiednimi właściwościami statystycznymi, tj. posiadają wymaganą jakość. Właściwości te dotyczą błędu systematycznego położenia danych względem wartości wzorcowej oraz wariancji dotyczącej rozrzutu danych. Analiza Systemów Pomiarowych MSA ma zapewnić, że wyniki pomiarów mogą być zastosowane do przyjętych w organizacji procedur oraz do wymagań klienta. Wyniki niewielu systemów pomiarowych charakteryzują się zerową wariancją i zerowym błędem statystycznym, dlatego też organizacja przy zasto[...]

Analiza wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne w cieczy magnetoreologicznej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono wykorzystywane w technice układy do wyznaczania naprężeń stycznych i lepkości cieczy. Zaprezentowano opracowaną konstrukcję reometru do analizy wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia w cieczach magnetoreologicznych (MR). Przedstawiono zbudowane skomputeryzowane stanowisko do automatycznego badania wpływu pola magnetycznego i temperatury na naprężenia styczne. Zamieszczono wybrane rezultaty badań cieczy MRF-132AD i MRF-132LD produkowanych przez firmę Lord Corporation z USA. Abstract. The paper presents review of common systems for measuring of the shear stresses and the viscosity of the fluids. The special construction of rheometer to analyze the magnetic flux density and temperature influence on yield stress in magnetorheological fluids (MR) has been[...]

Magnesy hybrydowe w silnikach synchronicznych o rozruchu bezpośrednim

Czytaj za darmo! »

W pracy przeprowadzono analizę porównawczą parametrów trzech konstrukcji magnetoelektrycznego silnika synchronicznego przystosowanego do rozruchu bezpośredniego. Rozpatrywane układy różniły się konstrukcją wirnika. Parametry silników wyznaczano na podstawie obliczeń polowo-obwodowych z wykorzystaniem oprogramowania Maxwell. W analizie porównawczej skoncentrowano się na badaniu wpływu hybrydyzacji magnesów na rozkład indukcji magnetycznej, przebieg siły elektromotorycznej rotacji oraz przebieg prędkości obrotowej podczas rozruchu badanych maszyn. Abstract. The paper presents a comparative analysis of the functional parameters of tree types of line start permanent magnet synchronous motor. Considered structures differed only in rotor design. Motors parameters were determined basing on the field-circuit calculations carried out using software “Maxwell". The comparative analysis focuses on the impact of magnets hybridization on the distribution of magnetic flux density, the waveform of the electromotive force and the waveform of the rotation speed during motor start-up. (Hybrid magnets in line start synchronous motors). Słowa kluczowe: silnik synchroniczny magnetoelektryczny o rozruchu bezpośrednim, magnesy hybrydowe, analiza porównawcza. Keywords: line start permanent magnet synchronous motor, hybrid magnets, comparative analysis. Wstęp W ostatnich latach można zaobserwować rosnące zainteresowanie silnikami magnetoelektrycznymi [1,2,3]. Silniki te charakteryzują się większym współczynnikiem mocy i sprawnością w porównaniu z klasycznymi silnikami indukcyjnymi klatkowymi. Z tego względu są one szczególnie pożądane w układach napędowych przeznaczonych do pracy ciągłej, stosowanych m.in. w napędach pomp i wentylatorów w górnictwie [1]. Poszukiwane są coraz doskonalsze, a zarazem tańsze eksploatacyjnie rozwiązania tych silników. W niniejszym artykule omówione zostaną wybrane konstrukcje silników przystosowanych do rozruchu bezpośrednieg[...]

System do pomiarów geofizycznych w wysadach solnych DOI:10.15199/48.2018.08.33

Czytaj za darmo! »

Budowa zbiorników na gaz ziemny w wysadach solnych jest jednym ze strategicznych celów zapewnienia Polsce niezależności energetycznej. Wykonanie takiego zbiornika rozpoczyna się od wykonania odwiertu, który może mieć głębokość nawet do 2 km. Duża głębokość oraz niejednorodność wysadów solnych i innych formacji geologicznych, a także jakość wykonanego zbiornika wymuszają wykonywanie podstawowych pomiarów geofizycznych. Istotnym przy tym jest pomiar takich wielkości jak: zmiana temperatury wraz z głębokością, zmiany średnicy otworu, w tym pomiar średnicy powstałych kawern, kąta nachylenia otworu oraz zmian natężenia naturalnego promieniowania gamma, głównie pod kątem korelacji głębokościowej. Wykonanie prototypowego zestawu sond geofizycznych, który wiązał się z interdyscyplinarnymi badaniami, podjął się Zakład Geofizyki Górniczej, Ośrodka Badawczo- Rozwojowego Górnictwa Surowców Chemicznych "CHEMKOP" Sp. z o.o., we współpracy z Zakładem Elektrochemii Stosowanej Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej oraz Katedrą Geofizyki Wydziału Geologii, Geofizyki Ochrony Środowiska Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Prototyp zestawu sond geofizycznych wraz z układem akwizycji danych został wykonany w ramach zadania nr 1 projektu, pt.: "Opracowanie technologii wraz z urządzeniami do pomiarów otworów wiertniczych" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego (umowa o dofinansowanie nr POIG 01.04.00-12-030/13 z dnia 30.05.2014 r. zawarta pomiędzy Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a OBR Górnictwa Surowców Chemicznych CHEMKOP Sp. z o.o.). Warunki, które panują wewnątrz otworu wiertniczego stanowiły duże wyzwanie dla zespołu konstrukcyjnego. Stąd założenia projektowe obejmowały: wytrzymałość na ciśnienie 24 MPa, praca do temperatury maksymalnej 60oC w agresywnym środowisku, aktywnym chemicznie o dużym zasoleniu. Dodatkową trudnością było zmieszczenie urządzeń elektronicznych w obudowie o średnicy wewnętrznej[...]

MODELOWANIE STRUKTURY GEOMETRYCZNEJ I WYTRZYMAŁOŚCI NA ŚCISKANIE PIANEK CERAMICZNYCH PRZEZNACZONYCH DO INFILTRACJI CIEKŁYMI METALAMI


  Kompozyty metalowo-ceramiczne o strukturze infiltrowanej charakteryzują się unikatową przestrzenną strukturą wzajemnie przenikających się szkieletów fazy metalowej i fazy ceramicznej. Najczęstszym sposobem wytwarzania tego typu kompozytów jest infiltracja roztopionego metalu do porowatej kształtki ceramicznej. W niniejszej pracy zastosowano piankowe kształtki korundowe (α‐Al2O3), wytworzone nową metodą otrzymywania ceramiki porowatej, którą jest żelowanie spienionej zawiesiny (ang. gelcasting of foams). W projektowaniu właściwości mechanicznych pianek ceramicznych przeznaczonych do infiltracji roztopionymi metalami, a także w badaniach właściwości mechanicznych kompozytów w postaci pianki ceramicznej infiltrowanej metalem powstaje potrzeba odtworzenia struktury ceramicznego szkieletu kompozytu. W tym celu opracowano numeryczny model struktury piankowej odzwierciedlający jej rzeczywistą budowę, która charakteryzuje się rozrzutem wartości średnic komórek wokół wielkości średniej i występowaniem zwartych obszarów fazy polikrystalicznej w lukach między komórkami o kształcie kulistym. Porównano wyniki doświadczalne dla próby ściskania pianki korundowej z wynikami obliczeń symulacji numerycznej z zastosowaniem MES. W procesie infiltracji ciśnieniowej stopu AlMg5 do pianki korundowej uzyskano kompozyt metalowo‐ceramiczny (AlMg5/Al2O3) o strukturze infiltrowanej charakteryzujący się pełnym wypełnieniem komórek pianki przez metal i dobrym przyleganiem na granicy faz ceramika/metal. Słowa kluczowe: kompozyty metalowo‐ceramiczne, pianki ceramiczne, modelowanie, symulacja MES MODELING OF GEOMETRICAL STRUCTURE AND COMPRESSIVE STRENGTH OF CERAMIC FOAMS FOR LIQUID METAL INFILTRATION More recently, interest has arisen in composites where both phases are continuous, resulting in an interpenetrating microstructure. One method to achieve such a microstructure is the infiltration of a molten metal into a porous ceramic body calle[...]

 Strona 1