Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz KURPIŃSKI"

Metoda bieżącej aktualizacji położenia obiektów mapy zasadniczej DOI:10.15199/50.2017.10.1


  Nowe pomiary punktów obiektów mapy zasadniczej często wykazują ich przemieszczenia przekraczające dopuszczalną wartość odchyłki liniowej 0.15 m [7], [1], [2], [8]. Te nowe pomierzone pozycje punktów sugerują wykonanie przemieszczenia punktów z ich najbliższego otoczenia w zbliżonym kierunku, o nieco mniejszą wartość z odległością od tego punktu - na przykład pozostałych narożników budynku i przylegających innych szczegółów terenowych, jeżeli jeden był pomierzony. Przy pewnej początkowej gęstości pomiarowych GNSS punktów kontrolnych GNSS, na przykład tak jak w transformacji co najmniej 20 punktów na arkusz mapy w skali 1:500 [8], otrzymuje się pole wektorowe przemieszczeń wykazujące lokalne zmienności co do kierunku i wartości. Przemieszczenia o dużych wartościach powinny być sprawdzane przez pomiar kilku punktów z najbliższego otoczenia i usuwane - jeżeli ich wartość znacznie przekracza wartości z najbliższego otoczenia. Aktualizacja bieżąca wyznaczonego modelu przemieszczeń, a tym samym obiektów mapy zasadniczej, następuje w wyniku sukcesywnego zagęszczania dotychczas pomierzonych wektorów przemieszczeń nowymi pomiarami punktów istniejących obiektów mapy. Procedura bieżącej aktualizacji mapy zasadniczej może być zaimplementowana w systemie obsługującym mapę zasadniczą. Nowe pozycje punktów istniejących obiektów mapy zasadniczej mogą być pozyskiwane z bieżących operatów pomiarowych. 2. Ocena dokładności mapy zasadniczej Kontrolne punkty pomiarowe GNSS: Nowe pomiary wybranych punktów szczegółów sytuacyjnych I grupy dokładnościowej często wykazują ich przemieszczenia przekraczające znacznie dopuszczalną wartość odchylenia liniowego 0.15 [7]. Z przeglądu 96 pomierzonych wektorów przemieszczeń (dx, dy) wykazanych na rysunkach 1 i 2 wynika, że pole wektorowe przemieszczeń punktów na rozpatrywanym obrębie 4 nie jest jednorodne, charakteryzuje się znaczną zmiennością kierunku i wartości. Odchylenia liniowe zmieniają się w zakresie 0.02[...]

Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH DOI:10.15199/50.2017.12.2


  1. Wstęp W Polsce obowiązują obecnie dwa geodezyjne układy wysokościowe PL-KRON86-NH oraz PL-EVRF2007-NH [4]. Układ PL-KRON86-NH tworzą wysokości normalne odniesione do średniego poziomu Morza Bałtyckiego, wyznaczonego dla mareografu w Kronsztadzie, natomiast układ PL- -EVRF2007-NH tworzą wysokości normalne odniesione do poziomu Morza Północnego wyznaczonego dla mareografu w Amsterdamie. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych DOI: 10.15199/50.2017.12.2 16 Przegląd Geodezyjny nr 12/2017  Rok LXXXI X NAUKA wprowadza zmianę, polegającą na wdrożeniu na terenie całego kraju wyłącznie układu PL-EVRF2007-NH przy jednoczesnym zakończeniu stosowania układu PL-KRON86-NH z dniem 31 grudnia 2019 r. [4]. Taka zmiana skutkuje koniecznością pozyskania przez większość Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wysokości punktów wysokościowej osnowy szczegółowej w nowo wprowadzanym układzie. W pracy [1] przedstawiona jest metoda przeliczania wysokości punktów istniejących lokalnych osnów szczegółowych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH oparta na dopasowywaniu osnów do maksymalnej liczby przystających punktów nawiązania w układzie PL-EVRF2007-NH przy wykorzystaniu metod estymacji odpornej. Przyczyną wykrytych odstających punktów nawiązania są zwykle przemieszczenia reperów w okresie czasu między pomiarem osnowy szczegółowej a osnowy podsta[...]

Procedura optymalnego planowania i wykonywania pomiaru aktualizacyjnego szczegółowych osnów wysokościowych przeliczonych z układu PL-KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH - cd. DOI:10.15199/50.2018.1.2


  4. Test procedury optymalnej aktualizacji w otoczeniu wykrytego przemieszczonego punktu nawiązania na danych rzeczywistych W przypadku osnowy wrocławskiej po jej przeliczeniu z układu PL- -KRON86-NH do układu PL-EVRF2007-NH wykryty został tylko jeden przemieszczony punkt nawiązania o numerze 4533502 (rys. 2.1, rys. 2.2). Uruchomiona została więc procedura aktualizacyjna celem sprawdzenia, czy w otoczeniu tego punktu osnowy podstawowej przemieszczeń nie doznały również punkty osnowy szczegółowej. Jako pierwszy do pomiaru przyjęty został ciąg o największej wartości odchyłki rΔh = 16, wychodzący z punktu nawiązania 4533502 (rys. 2.1). Jednak podczas wywiadu terenowego okazało się, że punkt ten już nie istnieje, reper zamieszczony był na aktualnie 10.15199/50.2018.1.2 Przegląd Geodezyjny nr 1/2018  Rok XC 15 NAUKA wyburzonym budynku. Zatem, zgodnie z procedurą aktualizacji, jako drugi został wybrany ciąg o kolejnej największej wartości odchyłki rΔh = 10, między punktami 3311072 - 3311075 (rys. 2.1). Otrzymana z nowego pomiaru terenowego wartość przewyższenia -1,4777 m jest z dokładnością rzędu 0.001 m równa dawnej pomierzonej wartości -1.47651 m i dawnej wartości wyrównanej -1.4771 (rys. 4.1), wykazanych kolumnach odpowiednio f i F tabeli przewyższenia programu Niwelacja (rys. 4.1) [2]. Po wprowadzeniu nowej wartości pomierzonego przewyższenia -1,4777 m do programu Niwelacja w miejsce przewyższenia dawnego -1.47651 m (rys. 4.1, kolumna f ) oraz usunięciu nieistniejącego punktu 4533502 i przeprowadzaniu wyrównania sieci przy założeniu bezbłędności punktów nawiązania, otrzymano wartość wyrównanego przewyższenia -1.4780 (rys. 4.2) różną od wartości dawnego wyrównanego przewyższenia -1.4771 o 0.0009 m. Wyrównana sieć nie wykazuje więc deformacji, otrzymana wartość m0 = 0.916 (rys. 4.2) jest taka sama jak po wyrównaniu sieci z dawną wartością przewyższenia (rys. 4.1) oraz rozkłady poprawek standaryzowanych rΔh,[...]

 Strona 1