Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Jerzy Korol"

Effect of static mixer on the properties of HDPE/modified starch biocomposites Wpływ zastosowania mieszadła statycznego na właściwości biokompozytów PEHD/skrobia modyfikowana DOI:10.12916/przemchem.2014.457


  Waxy maize starch was plasticized with glycerol and granulated in an intensive mixer. The granules were extruded in a twin screw extruder to get amorphous starch compounded then with high-d. polyethylene by reactive extrusion in presence of maleic anhydride-grafted polyethylene in a static mixer in the same twin screw extruder optionally after mixing in. Samples of the biocomposites for testing were prepd. by injection moulding. The static tensile strength, structure and thermal properties of the biocomposites were examd. Young modulus increased while melting enthalpy decreased with increasing starch content in the biocomposites. Use of the static mixer did not improve the quality of the biocomposites. Przedstawiono sposób otrzymywania biokompozytów PEHD/skrobia modyfikowana oraz oceniono skuteczność stosowania mieszadła statycznego dla tego typu układów. Pierwszy etap prac polegał na modyfikacji skrobi natywnej. Skrobię nawilżono glicerolem i zgranulowano w intensywnym mieszalniku przeciwbieżnym. Uzyskany granulat wytłaczano z zastosowaniem wytłaczarki dwuślimakowej celem uzyskania materiału amorficznego, skuteczność modyfikacji skrobi natywnej potwierdzono badaniami XRD. Pokazano spos wytwarzania polietylenu napełnianego skrobią modyfikowaną podczas wytłaczania w obecności kompatybilizatora. Określono wpływ zastosowania prętowego mieszadła statycznego podczas wytłaczania na wybrane właściwości uzyskanych biokompozytów. Przeprowadzono charakterystykę statycznych właściwości mechanicznych, właściwości termicznych oraz morfologii otrzymanych mieszanin. Jednym ze sposobów zminimalizowania problemu wykorzystywania surowców nieodnawialnych oraz ograniczenia powstawania odpadów z tworzyw polimerowych jest poszukiwanie i zastępowanie obecnie stosowanych materiałów polimerami i kompozytami na bazie surowców odnawialnych. Materiały te charakteryzują się mniejszą uciążliwością dla środowiska niż tradycyjne tworzywa polimerowe [...]

Ocena środowiskowa technologii wytwarzania proppantu na podstawie analizy LCA - analiza porównawcza

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono wyniki oceny środowiskowej dwóch technologii produkcji proppantu. Podobnie jak w przypadku wytwarzania granulatów ceramicznych technologia klasyczna obejmuje przemiał surowców na mokro w młynie kulowym oraz granulację w suszarni rozpyłowej. Nowa technologia opiera się na energooszczędnym przemiale surowców wilgotnych w młynie suszącym oraz granulacji w mieszalniku intensywnym. Analizę środowiskową dwóch technologii granulacji wykonano na podstawie techniki oceny cyklu życia LCA (Life Cycle Assessment). Zastosowanie LCA pozwoliło na wyznaczenie różnych kategorii wpływu na środowisko, w tym wskaźników emisji gazów cieplarnianych porównywanych technologii i wskaźnika skumulowanego zapotrzebowania na paliwa kopalne. Wyznaczono również wskaźnik uwzględniający kategorie szkód dla zdrowia człowieka, jakość ekosystemu oraz zużycie zasobów kopalnych. Ocena środowiskowa została przeprowadzona zgodnie z normą PN-EN ISO 14044:2009, czterema metodami oceny wpływu: ReCiPe, IPCC, CED. Ponieważ wypalanie uzyskanego omawianymi technologiami granulatu jest realizowane w piecach obrotowych, w analizie porównawczej uwzględniono jedynie operacje technologiczne przygotowania granulatu do wypalenia.Celem artykułu była ocena potencjalnego wpływu na środowisko dwóch technologii wytwarzania surowego proppantu z zastosowaniem techniki LCA. Zgodnie z zaleceniami Komisji Europejskiej z dnia 9 kwietnia 2013 r. "w sprawie stosowania wspólnych metod pomiaru efektywności środowiskowej w cyklu życia produktów i organizacji oraz informowania o niej" ocena ta, dla nowych produktów i technologii, wykonywana jest zgodnie z techniką oceny cyklu życia (LCA - Life Cycle Assessment). Mimo że w literaturze poruszane są zagadnienia wpływu na środowisko różnych technologii, brak jest wyników analiz środowiskowych obejmujących różne aspekty wpływu na środowisko, takie jak: zużycie zasobów kopalnych, emisja gazów cieplarnianych, wykorzystanie terenu [...]

PRZYGOTOWANIE MIESZANKI SPIEKALNICZEJ Z ZASTOSOWANIEM INTENSYWNEGO MIESZALNIKA PRZECIWBIEŻNEGO


  W artykule przedstawiono nowy sposób przygotowania mieszanki spiekalniczej do procesu spiekania rud żelaza, który ma na celu ograniczenie zużycia energii, a także zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, oraz wyeliminowanie nieefektywnego i ekonomicznie nie uzasadnionego uśredniania rud na zwałkach. Omówiono istotę mieszania i granulacji surowców. Poka‐zano zastosowanie intensywnego mieszalnika przeciwbieżnego do przygotowania składników do procesu. Przedstawiono wyniki badania procesu granulacji mieszanki spiekalniczej z zastosowaniem laboratoryjnej instalacji do intensywnego mie‐szania i granulacji. Opisane w pracy badania polegały na porównaniu granulatów uzyskanych z zastosowaniem granulato‐ra talerzowego, co odpowiada obecnemu sposobowi przygotowania mieszanki spiekalniczej w krajowych hutach oraz na ujednorodnieniu składników mieszanki i ich granulacji w trakcie jednej operacji technologicznej z zastosowaniem inten‐sywnego mieszalnika. Pokazano również wpływ ilości paliwa na właściwości mechaniczne granulatów. Uzyskane granulki ze zmiennym udziałem paliwa wyżarzono, a następnie poddano badaniom wytrzymałościowym polegającym na jedno‐osiowym ściskaniu pojedynczej granulki w celu określenia siły potrzebnej do rozkruszenia wypalonego granulatu. Słowa kluczowe: intensywne mieszanie, granulacja, spiekanie rud żelaza PREPARING OF SINTER MIX WITH USE OF COUNTERFLOW INTENSIVE MIXER This paper presents a new technology for preparing the mixture for iron ore sintering process, aim of this process is reduc‐tion of energy consumption, decreasing of environmental pollution and elimination non effective and economically not jus‐tified ore averaging on the blending yards. The nature of component mixing and granulation has been discussed. The ap‐plication of the intensive mixer in the preparation of the process components has been shown. The results of the analysis of the sintering mixture granulation process using labor[...]

Charakterystyka materiałów żelazonośnych do procesu spiekania rud żelaza

Czytaj za darmo! »

W spiekalniach krajowych mieszanka rudna jest oparta na rudach hematytowych, koncentratach magnetytowych oraz różnego rodzaju materiałach dodatkowych jak pyły, szlamy, walcowina, żużel konwertorowy i inne. Tak różnorodny skład mieszanki jest związany z coraz to większymi wymaganiami stawianymi procesom technologicznym związanymi z ochroną środowiska oraz coraz trudniejszym dostępem do bogatych rud żelaza. Wszystkie te materiały różnią się znacząco zarówno pod względem chemicznym, jak również ziarnowym. Dodatkowo dochodzą do tego różnice pomiędzy innymi właściwościami poszczególnych rud żelaza i materiałów żelazonośnych. Wszystko to może prowadzić do pogorszenia warunków spiekania mieszanki na ruszcie taśmy spiekalniczej. Ponadto stosowanie różnych surowców odpadowych prowadzi do niejednorodności mieszanki zarówno pod względem ziarnowym jak i chemicznym. W opracowaniu przedstawiono charakterystykę poszczególnych rud żelaza i materiałów stosowanych do procesu spiekania. Dokonano porównania ich właściwości zarówno pod względem składu chemicznego, jak również składu ziarnowego. W drugim przypadku wykorzystano do tego metodę przesiewania a także innowacyjną metodę służącą do określania zdolności materiału do samogrudkowania [1, 2]. Zaobserwowano, że rudy żelaza pochodzące z Rosji i Ukrainy znacząco różnią się pod względem składu chemicznego od rud zamorskich. Ponadto, istnieją znaczne różnice pomiędzy poszczególnymi rodzajami rud i koncentratów rud żelaza, a także materiałami odpadowymi stosowanymi w procesie spiekania rud żelaza. In domestic sinter plants iron ore mix with hematite, magnetite concentrates and other additional different materials as dusts, sludges, scale, BOF slag etc. is prepared. Such various mixture ratio is connected with greater technological requirements for environment protection and more difficult access to rich iron ores. All these materials differ in chemical properties and grain composition. Additional occur differen[...]

KOMPOZYT NATURALNY - WPŁYW TESTU GLEBOWEGO NA WŁAŚCIWOŚCI FIZYKO-MECHANICZNE


  Naturalne surowce lignocelulozowe, takie jak paździerze pozyskiwane z lnu i konopi, stosowane do napełniania kompozytów i użytkowane w warunkach środowiskowych o podwyższonej wilgotności i temperaturze mogą ulegać biodeterioracji mikrobiologicznej. Sprawcą degradacji mikrobiologicznej są między innymi mikroorganizmy glebowe. Przedstawiono wyniki badań kompozytu na osnowie polipropylenu napełnionego paździerzami konopnymi, przeprowadzonych w warunkach testu glebowego oraz określono wpływ oddziaływania mikroorganizmów glebowych na właściwości fizyko-mechaniczne kompozytu i jego biodegradowalność. Słowa kluczowe: surowce lignocelulozowe, mikroorganizmy glebowe, właściwości fizyko-mechaniczne A natural composite - the effect of soil burial test on the physical-mechanical properties. Abstract Natural lignocellulosic raw materials, such as shives from flax and hemp used for filling composites, and utilized in ambient conditions at high humidity and temperature can undergo microbiological biodeterioration. Such deterioration is caused for example by soil micro-organisms. The studies were conducted on a composite based on polypropylene and filled with hemp shives. The soil burial test was carried out and the effect of soil microorganisms action was determined in terms of physical-mechanical properties of the composite and its biodegradability. Keywords: lignocellulosic raw materials, soil micro-organisms, physical-mechanical properties 1. Wstęp Termoplastyczne kompozyty polimerowe napełniane surowcami naturalnymi stanowią coraz częściej alternatywę dla tradycyjnie stosowanych materiałów. Właściwości kompozytów polimerowych na osnowie termoplastów zależą od ilości, kształtu i rodzaju użytego napełniacza oraz wzajemnych oddziaływań pomiędzy nim a matrycą polimerową. Niewątpliwą zaletą takich kompozytów jest łatwość ich przetwarzania metodami powszechnie stosowanymi w przetwórstwie termoplastów. Modyfikacja polimerów, w tym polipropylenu, surowc[...]

 Strona 1