Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MARIAN RUTKOWSKI"

Hydroodmetalizowanie olejów opałowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań nad uzdatnianiem oleju opałowego o dużej zawartości siarki, związków niklu i wanadu metodą hydroodmetalizowania. Na podstawie badań testowych stwierdzono, że dużą aktywność w procesie odmetalizowania mają katalizatory glinokrzemianowe zawierające niewielki, kilkuprocentowy, dodatek siarczków niklu i wanadu. W wyniku próby odmetalizowania usunięto z badanego surowca więcej niż 80% wanadu, ok. 80% niklu i 42% siarki. O bezpiecznym dla środowiska i nie powodującym problemów technicznych użytkowaniu oleju opałowego, a w konsekwencji o jego cenie oraz możliwościach eksportu, w znacznym stopniu decydują zawartość siarki, azotu, metali ciężkich i asfaltenów, a także chemiczne właściwości węglowodorów wchodzących w jego skład. Spalanie oleju o dużej zawartości siarki przyczynia się do emisji dwutlenku siarki do atmosfery. Ogólnoświatowe zagrożenie naturalnego środowiska człowieka z powodu emisji S 0 2 wywołuje dążenie do ograniczania zawartości związków siarki w paliwach energetycznych. Bardzo szkodliwa dla naturalnego środowiska człowieka jest także emisja tlenków metali ciężkich, zwłaszcza wanadu, którego związki występujące w ropie naftowej gromadzą się w pozostałościach próżniowej destylacji. Stosowanie olejów opałowych komponowanych z produktów ropnych 0 dużej zawartości wanadu prowadzi do skażenia otoczenia zakładu pięciotlenkiem wanadu powstającym w trakcie spalania oleju. Niewątpliwie głównym problemem związanym z uszlachetnianiem olejów opałowych jest zmniejszenie w nich zawartości siarki do poziomu zgodnego ze standardem światowym, a więc odpowiadającego ilości na pewno mniejszej niż 1% mas.1,2). Bezpośrednie usuwanie związków siarki - ogólnie przyjętą metodą katalitycznej hydrorafinacji — z produktów ropopochodnych o stosunkowo dużej zawartości związków niklu, wanadu, azotu i wysoko skondensowanych skład[...]

Sposób otrzymywania asfaltów upłynnionych

Czytaj za darmo! »

Dążono do zmodyfikowania właściwości asfaltu w celu otrzymania produktów nadających się do stosowania na zimno jako masy powłokowe lub lepiki asfaltowe. Przebadano szereg rozpuszczalników, oceniając ich przydatność jako komponentów do wytwarzania asfaltów stosowanych na zimno. Najodpowiedniejszym komponentem okazała się frakcja ciężkiej benzyny krakingowej, której zakres temperatury wrzenia[...]

Sorbent mineralno-węglowy ze zużytych ziem bielących otrzymany w skali pilotowej DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań ciągłego procesu wytwarzania adsorbentu mineralno-węglowego ze zużytych ziem bielących stosowanych w przemyśle olejarskim. Otrzymane w drodze termicznej adsorbenty poddano testom określającym ich zdolność adsorpcyjną oraz zastosowano je w procesie uzdatniania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego. Badania przeprowadzono w skali pilotowej, w zmodyfikowanym wielopółkowym piecu typu Herreshoffa. Ziemie bielące, stosowane w przemyśle tłuszczowym i rafineryjnym, po wykorzystaniu w procesie produkcyjnym stanowią bezużyteczny i uciążliwy odpad. Składowanie tego odpadu stwarza znaczne zagrożenie dla środowiska naturalnego, szczególnie dla wód powierzchniowych i podziemnych, spalanie zaś powoduje emisję szkodliwych składników do atmosfery. Szacuje się, że obecnie przybywa ok. 5 tys. t tych odpadów rocznie. Podjęte w Instytucie Chemii i Technologii Nafty i Węgla Politechniki Wrocławskiej wstępne badania laboratoryjne nad utylizacją odpadowych ziem odbarwiających doprowadziły do opracowania sposobu otrzymywania z nich, w drodze chemicznej i chemiczno-termicznej, adsorbentów mineralno-węglowych1 Pozytywne wyniki laboratoryjne otrzymywania adsorbentu mineralno- węglowego z jednoczesną utylizacją uciążliwego odpadu oraz perspektywy jego wykorzystania w procesach uzdatniania ekstrakcyjnego kwasu fosforowego5^8), oczyszczania wód i ścieków9^ 11), rafinacji itp. skłoniły do podjęcia prób w skali pilotowej. Celem podjętej pracy było wytworzenie metodą chemiczno-termiczną, z odpadowych ziem bielących pochodzących z zakładów przemysłu tłuszczowego, kilkutonowych partii adsorbentu o właściwościach pożądanych w procesie klarowania kwasu fosforowego, dopracowanie technologii otrzymywania adsorbentu oraz uzyskanie informacji niezbędnych do projektowania instalacji produkcyjnej. ___________________ Część doświadczalna____________________ Proces otrzymywania adsorbentu mineralno-węglowego w drodze chemiczno-termicznej, zrealizow[...]

 Strona 1