Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"ELŻBIETA GASIŃSKA"

Chromatografia powinowactwa metalochelatowego i jej przydatność w procesach rozdzielania aminokwasów

Czytaj za darmo! »

Zbadano przydatność polimerów Vinylaff G-l DAP i Vinylaff G-4 DAE do rozdzielania mieszaniny aminokwasów i hydrolizatów białkowych metodą chromatografii powinowactwa metalochelatowego. Wymienione polimery są sieciowane za pomocą dimetakrylanu glikolu etylenowego, zawierają czynne grupy aminowe —NH2 zdolne do koordynacyjnego wiązania jonów metali przejściowych, np. kationów Co2 + , Zn2[...]

Porównanie efektów rozdzielania mieszaniny aminokwasów metodą ligand-exchange na różnych kationitach silnie kwasowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą ligand-exchange rozdzielano mieszaninę aminokwasów na silnie kwasowych kationitach Dowex50WX-10 i Amberlite IRA-120 w formie Cu2 + . Badano wpływ stopnia usieciowania i wielkości ziaren kationitu oraz szybkości przepływu eluentu na efekt rozdzielania. Stwierdzono, że w wyniku zastosowania Dowexu50WX- 10 (stopień usieciowania 10%, wielkość ziaren 150-^-200 mesh) uzyskano lepsze parametry rozdzielenia (zdolność rozdzielcza, współczynnik rozdzielania) - mimo dłuższego czasu retencji - niż w wypadku rozdzielania na Amberlite IRA-120 (stopień usieciowania 8%, wielkość ziaren 20^-50 mesh). Wskazuje to, że wskutek oddziaływań kompleksujących w układzie jon metalu - aminokwas uzyskuje się znacznie lepszy efekt rozdzielenia badanej mieszaniny niż w wypadku zwykłej wymiany jonowej. Chromatografia z wymianą ligandów jest rozwiniętą techniką rozdzielania mieszanin anionów lub związków obojętnych, które mogą tworzyć kompleksy z jonami metali1,2). Metodę tę wykorzystywał Hemmasi3), Doury-Berthod4) oraz Sampson5). W poprzednich pracach5,6) zajmowaliśmy się rozdzielaniem mieszaniny aminokwasów na kationicie Wofatit KPS obsadzonym kationami: Zn(II), Cu(II), Fe(II), #) Fotografię Autorki zamieściliśmy w nr. 3/88 na str. 112 (red.). Co(II) lub Ni(II) jako jonami kompleksującymi oraz badaniem wpływu oddziaływań typu jon metalu - aminokwas na efekty rozdzielania. Niniejsza praca jest poświęcona badaniom nad rozdzielaniem mieszanin aminokwasów na dwóch kationitach silnie kwasowych: Dowex 50 WX-10 oraz Amberlite-IRĄ 120 związanych z jonami Cu(II) jako kationami kompleksującymi. Chromatogramy rozwijano techniką elucyjną, dobierając parametry procesu na podstawie teorii szybkości Glueckaufa7). Mechanizm rozdzie[...]

Porównanie efektów rozdzielania mieszaniny aminokwasów metodą ligand-exchange na różnych kationitach silnie kwasowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Metodą ligand-exchange rozdzielano mieszaninę aminokwasów na silnie kwasowych kationitach Dowex50WX-10 i Amberlite IRA-120 w formie Cu2 + . Badano wpływ stopnia usieciowania i wielkości ziaren kationitu oraz szybkości przepływu eluentu na efekt rozdzielania. Stwierdzono, że w wyniku zastosowania Dowexu50WX- 10 (stopień usieciowania 10%, wielkość ziaren 150-^-200 mesh) uzyskano lepsze parametry rozdzielenia (zdolność rozdzielcza, współczynnik rozdzielania) - mimo dłuższego czasu retencji - niż w wypadku rozdzielania na Amberlite IRA-120 (stopień usieciowania 8%, wielkość ziaren 20^-50 mesh). Wskazuje to, że wskutek oddziaływań kompleksujących w układzie jon metalu - aminokwas uzyskuje się znacznie lepszy efekt rozdzielenia badanej mieszaniny niż w wypadku zwykłej wymiany jonowej. Chromatografia z wymianą ligandów jest rozwiniętą techniką rozdzielania mieszanin anionów lub związków obojętnych, które mogą tworzyć kompleksy z jonami metali1,2). Metodę tę wykorzystywał Hemmasi3), Doury-Berthod4) oraz Sampson5). W poprzednich pracach5,6) zajmowaliśmy się rozdzielaniem mieszaniny aminokwasów na kationicie Wofatit KPS obsadzonym kationami: Zn(II), Cu(II), Fe(II), #) Fotografię Autorki zamieściliśmy w nr. 3/88 na str. 112 (red.). Co(II) lub Ni(II) jako jonami kompleksującymi oraz badaniem wpływu oddziaływań typu jon metalu - aminokwas na efekty rozdzielania. Niniejsza praca jest poświęcona badaniom nad rozdzielaniem mieszanin aminokwasów na dwóch kationitach silnie kwasowych: Dowex 50 WX-10 oraz Amberlite-IRĄ 120 związanych z jonami Cu(II) jako kationami kompleksującymi. Chromatogramy rozwijano techniką elucyjną, dobierając parametry procesu na podstawie teorii szybkości Glueckaufa7). Mechanizm rozdzie[...]

 Strona 1