Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"ZDZISŁAW BOROWIEC"

Technologie zmniejszenia zawartości benzenu w benzynach silnikowych

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono tendencje rozwojowe zmian w układach technologicznych rafinerii, mających na celu spełnienie wymagań norm limitujących zawartość benzenu w benzynach. Omówiono problemy technologiczne ograniczania tworzenia się benzenu w trakcie procesu reformowania poprzez odpowiednie przygotowanie surowca (usunięcie benzenu i jego prekursorów), wydzielanie benzenu ze strumieni komponentów b[...]

Alternatywne surowce do wytwarzania węglowodorów aromatycznych BTX

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono możliwości wytwarzania węglowodorów aromatycznych BTX z surowców innych niż frakcje benzynowe, zwłaszcza z węglowodorów parafinowych i olefinowych C2H-C5 , z zastosowaniem układów katalitycznych zawierających zeolit typu ZSM-5.Przemysłowe zużycie benzenu, toluenu i ksylenów (określanych zwykle jako BTX) systematycznie się zwiększa; przewiduje się dalszy średnioroczny wzrost ich[...]

Technologia wytwarzania rozpuszczalnika izoparafinowego

Czytaj za darmo! »

Badano możliwości otrzymywania rozpuszczalnika izoparafinowego metodą uwodorniania tetrameru propylenu wodorem z zastosowaniem modyfikowanego katalizatora niklowego. Przedstawiono efektywny sposób wytwarzania tego rozpuszczalnika. Rozpuszczalniki o dużej zawartości węglowodorów izoparafinowych są powszechnie stosowane w wielu gałęziach przemysłu. Charakteryzują się szeregiem unikatowych cech[...]

Metoda wyboru zakresu temperatury wrzenia surowca do otrzymywania węglowodorów aromatycznych metodą katalitycznego reformowania frakcji benzynowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono metodę wyboru optymalnego zakresu temperatury wrzenia surowca (frakcji benzynowych) do otrzymywania węglowodorów aromatycznych w wyniku reformingu katalitycznego. Polega ona na rozdestylowaniu - w skali laboratoryjnej - badanej ropy na wąskie frakcje, oznaczeniu ich składu grupowego oraz wykonaniu odpowiednich obliczeń maksymalizujących założoną funkcję celu. Rozwój przemysłu chemicznego spowodował duły wzrost zapotrzebowania na węglowodory aromatyczne, szczególnie na benzen, toluen i ksyleny, które należą do podstawowych surowców dla przemysłu syntezy organicznej Do produkcji węglowodorów aromatycznych wykorzystuje się surowce pochodzenia koksochemicznego i petrochemicznego. Węglowodory aromatyczne pochodzenia petrochemicznego są otrzymywane z frakcji benzynowych w wyniku PRZEMYSŁ CHEMICZNY A l Q 65/8 (1986) reformowania katalitycznego lub w drodze pirolizy. Proces reformowania katalitycznego umożliwia otrzymywanie węglowodorów aromatycznych z dużą wydajnością (w przeliczeniu na wyjściową benzynę) i dlatego ma dominujące znaczenie w całej produkcji tych węglowodorów2). Wydajność węglowodorów aromatycznych w procesie reformowania katalitycznego zależy od stosowanej technologii orazi od składu grupowego surowca. Rozwój procesu reformowania z zastosowaniem katalizatorów bi- i polimetalicznych, które umożliwiają pracę pod niskim ciśnieniem wodoru oraz wprowadzenie ciągłej regeneracji katalizatora, w dużym stopniu przyczynił się do uniezależnienia końcowych wyników reformowania od jakości surowca 3>. Wpływ składu grupowego surowca uwidocznia się jednak znacznie w wypadku stosowania starszego typu procesu reformowania prowadzonego pod ciśnieniem 2,24-3,5 MPa, szczególnie z zastosowaniem katalizatorów platynowych. W procesie tym podstawową reakcją prowadzącą do otrzymywania węglowodorów aromatycznych jest odwodornienie węglowodorów naftenowych. O jakości surowca do reformowania decyduje więc —[...]

Badanie aktywności katalitycznej dezaktywowanych kompleksów bezwodnego chlorku glinu

Czytaj za darmo! »

Do testowania aktywności katalitycznej kompleksów AICI3 z węglowodorami aromatycznymi i chlorowodorem wykorzystano reakcję transalkilacji benzenu z dietylobenzenami. Ustalono, że pomiar konduktancji kompleksu umożliwia jednoznaczne określenie jego aktywności katalitycznej. Stwierdzono zależność między zawartością węglowodorów w kompleksie a jego aktywnością katalityczną. Przedstawiono nową [...]

Otrzymywanie nośnika węglowodorowego do specjalnych preparacji włókienniczych DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono badania nad otrzymywaniem podstawowego składnika preparacji, którą stosuje się podczas formowania włókien poliamidowych metodą DSD. Stwierdzono, iż dobre właściwości mają oleje otrzymywane metodą eliminacji węglowodorów aromatycznych. Oleje wytworzone zarówno w drodze bezpośredniej rafinacji kwasowej, jak i metodą wieloetapowego odaromatyzowania mogą być stosowane w technologii DSD. W przemyśle włókienniczym do przędzenia i obróbki włókien stosuje się preparacje będące mieszaninami emulgatorów, antystatyków, stabilizatorów i - ewentualnie - innych dodatków uszlachetniających włókna. Zwykle dodatki te rozpuszcza się lub dysperguje w olejach mineralnych. Wymagania w stosunku do preparacji i oleju (główny składnik preparacji) zmieniają się w szerokim zakresie, w zależności od rodzaju włókien i stosowanego sposobu przędzenia. Metoda DSD (Direct Spinning Drawing) formowania włókien poliamidowych charakteryzuje się m.in. bardzo dużą szybkością przędzenia (ok. 50 m/s) oraz usuwaniem nośnika olejowego z włókna przez odparowanie. Metoda ta jest wykorzystywana w Zakładach Włókien Chemicznych "Stilon" w Gorzowie Wielkopolskim do wytwarzania jedwabiu poliamidowego o bardzo dobrej jakości. W wyniku wcześniejszych badań ustalono, że olej będący składnikiem preparacji używanej w metodzie DSDJ) powinien mieć następujące właściwości: - minimum 90% obj. powinno destylować w zakresie temp. 230 h- -r- 260°C; - lepkość w temp. 30°C musi być większa niż 2,5 mm2/s; - zawartość węglowodorów aromatycznych - 0,1 -ь 10% mas.; - zawartość węglowodorów tworzących kompleks z mocznikiem - 45 -f- 65% mas. Jak widać, olej ten jest niskoaromatyczną frakcją o wąskim zakresie temperatury wrzenia i ma charakter parafinowy. Otrzymywanie niskoaromatycznych olejów zwykle sprowadza się do zmniejszenia ilości węglowodorów aromatycznych i ewentualnie innych zanieczyszczeń (np. związków zawierających heteroatomy) w odpowiednich frakcjach nafty. Z[...]

Otrzymywanie rozpuszczalnika naftowego do offsetowych farb graficznych DOI:

Czytaj za darmo! »

Stwierdzono, że rozpuszczalnik węglowodorowy do offsetowych farb graficznych powinien mieć charakter parafinowy i zakres temperatury wrzenia 280-^310°C. Opracowano metodę ekstrakcyjnego wydzielania węglowodorów aromatycznych i naftenowych za pomocą acetonu o zawartości 10% mas. wody w obecności 20% mas. frakcji heksanowej, co umożliwiło wytworzenie rozpuszczalnika o odpowiedniej jakości. Postęp techniczny w przemyśle poligraficznym wiąże się przede wszystkim z ciągłym zwiększaniem szybkości druku, ulepszaniem jego jakości, zwiększaniem ilości zadrukowywanego papieru oraz ze wzrostem wymagań dotyczących ochrony środowiska. Dąży się do udoskonalenia jakości farb graficznych, co jest szczególnie istotne w offsetowej technice druku. Farby graficzne stanowią kompozycję pigmentów (barwników), środków wiążących i dodatków wprowadzanych w celu polepszenia poszczególnych właściwości farb4 Środek wiążący stosowany w offsetowych farbach graficznych zawiera makrocząsteczkową substancję błonotwórczą (żywicę) o cząsteczkach na tyle dużych, aby nie wnikały w kapilary papieru oraz mieszaninę olejów stanowiących fazę rozpraszającą. Farba offsetowa jest stabilnym koloidalnym roztworem żywicy i pigmentów w olejach. Stabilność takiego układu jest utrzymywana dzięki solwatacji makrocząsteczek żywicy i pigmentu. Istotnym wymaganiem stawianym farbom graficznym jest krótki czas ich schnięcia. W wypadku farb offsetowych schnięcie odbitki przebiega w dwu etapach. Są to: - koagulacja farby naniesionej na papier następująca w wyniku desolwatacji i odfiltrowania żywicy i pigmentu od rozpuszczalnika, który jest wchłaniany przez pory papieru ("wsiąkanie"); - ostateczne utrwalenie druku przez utlenienie i polimeryzację nienasyconych składników substancji błonotwórczej. Chcąc spełnić tak przeciwstawne wymagania, jakimi są jednoczesne zapewnienie stabilności farby graficznej i krótkiego czasu jej schnięcia (w nowoczesnych maszynach arkuszowych wymagany czas w[...]

 Strona 1