Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ KISIELÓW"

Hydropiroliza jako wstępny etap przetwarzania węgla.Zasada procesu, jego fizykochemia i produkty DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono podstawowe fizykochemiczne cechy procesu hydropirolizy węgla, podano bilanse hydropirolizy oraz skład chemiczny smoły i jej właściwości jako paliwa płynnego i źródła związków aromatycznych.Jedną z metod chemicznego przetwarzania węgla na produkty uszlachetnione (paliwa i surowce chemiczne) jest wytlewanie go w temp. 450 -r- 650°C pod zwiększonym ciśnieniem w obecności wodoru, zwane hydropiroliza lub suchym uwodornieniem (nie wymaga stosowania rozpuszczalnika). Jest to proces najbliżej spokrewniony z uwodornieniem węgla według Bergiusa i procesami pochodnymi. Dzięki pionierskim badaniom i propagatorskiej działalności Cypresa hydropirolizę uznano - obok wspomnianych procesów uwodornienia i syntezy paliw opartych na zgazowaniu węgla (procesy Fischera-Tropscha, proces Sasol) - za trzecią metodę upłynniania węgla1}, najbardziej korzystną pod względem technologicznym i ekonomicznym. Wszechstronne dane o hydropirolizie, w tym również pochodzące sprzed II wojny światowej, można znaleźć w publikacjach Furfariego2) i Juntgena3). W okresie powojennym badania nad hydropiroliza na dużą skalę podjęto w latach sześćdziesiątych w USA. Ich celem było otrzymanie z węgla wysokokalorycznego gazu. Zakończono je w 1972 r. opracowaniem procesu HydraneĄ\ Obecnie podstawowe i technologiczne badania nad hydropiroliza węgla, których celem jest uzyskanie maksymalnej ilości produktu ciekłego, prowadzi się głównie w Belgii, a także w RFN, Anglii, Japonii oraz Indiach. W Polsce badania nad hydropiroliza węgla podjęto w 1980 r. w Zakładzie Petro- i Karbochemii PAN (obecnie Zakład Karbochemii PAN) w Gliwicach. Ich celem jest sprawdzenie zasadności koncepcji zastosowania hydropirolizy jako podstawowego procesu w kompleksowym przerobie węgla w warunkach krajowych i uzyskiwania paliw płynnych i energii elektrycznej lub stałego paliwa bezdymnego o zmniejszonej zawartości siarki. Dzięki poprzestaniu na przemianie tylko najłatwiej reagujących składnik[...]

Hydropiroliza jako wstępny etap przetwarzania węgla. Zagadnienia technologiczne DOI:

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologiczne problemy hydropirolizy jako procesu przemysłowego. Opisano koncepcję wykorzystania polskiego węgla do produkcji energii i chemikaliów metodą hydropirolizy. Wykazano, że wskaźnik ekonomicznej opłacalności przemysłowej instalacji hydropirolizy węgla wynosi od 1,49 do 2,94 (zależnie od rodzaju surowca), natomiast zastosowanie p ó ł k o k s u jako paliwa w elektroenergetyce umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej ze sprawnością ok. 43%, przy czym wielkość emisji S 0 2 zmniejszy się 0 90% w porównaniu z emisją towarzyszącą konwencjonalnemu spalaniu węgla. Hydropiroliza1* węgla nie jest jeszcze stosowana jako proces technologiczny. Pomimo długoletnich badań, prowadzonych głównie w USA, R F N i Belgii, nie uzyskano jednoznacznych wyników, na podstawie których można by z wystarczającą pewnością określić bilans masowy 1 cieplny tego procesu oraz j a k o ś ć uzyskiwanych produktów w zależności od właściwości przerabianego węgla i parametrów hydropirolizy. Niemałą trudność stanowią też specyficzne problemy aparaturowe, występujące zawsze w tych procesach przetwórstwa węgla, k t ó r e muszą być prowadzone pod podwyższonym ciśnieniem. Nie mniej poważną przyczyną powolnego postępu prac badawczych i rozwojowych nad hydropiroliza węgla są względy ekonomiczne. Duża podaż ropy naftowej i gazu ziemnego na rynkach światowych jest powodem mniejszego zainteresowania procesami przetwórstwa węgla. Pomimo to istnieją powody dostateczne do uznania hydropirolizy za jedną z najbardziej atrakcyjnych perspektywicznych metod przetwarzania węgla, i to nie tylko dlatego, że może być najtańszym sposobem otrzymania z tego surowca paliw ciekłych i gazowych, ale przede wszystkim ze względu na konieczność wydatnego zmniejszenia zanieczyszczenia naturalnego środowiska produktami spalania węgla. Hydropirolizę węgla można więc uważać za metodę otrzymywania paliw ciekłych i gazowych, której wynikiem (niejako ubocznym) jest znaczne ogran[...]

Hydropiroliza i hydroodazotowanie - technologiczne aspekty badań nad węglem

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono technologiczne aspekty hydropirolizy jako procesu przemysłowego. W wyniku hydropirolizy węgla o zwiększonej zawartości siarki otrzymuje się cenne surowce chemiczne i wysokoreaktywne, proekologiczne źródło energii. Bezpośrednie spalanie karbonizatu z hydropirolizy w elektroenergetyce umożliwi wytwarzanie energii elektrycznej ze sprawnością równą 43% i ograniczenie emisji SO2 o 9[...]

 Strona 1