Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"MAREK WACZYŃSKI"

Filtracja membranowa - techniki filtracji membranowej w przemyśle spożywczym

Czytaj za darmo! »

Rosnące zapotrzebowanie przemysłu, w tym przemysłu spożywczego, na rozdział mieszanin związków oraz coraz surowsze wymagania co do czystości produktu finalnego są siłą napędową dla rozwoju technik filtracji i separacji cieczy i gazów. Jedną z coraz powszechniej stosowanych metod rozdziału są techniki membranowe. Historycznie ujmując, pierwsze membrany zostały uzyskane już w końcu XIX w., np. [...]

Perwaporacja - membranowa technika separacyjna

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono szczegółowy przegląd literatury dotyczącej perwaporacji - membranowej techniki rozdziału mieszanin ciekłych. Rozdział substancji tą metodą następuje w wyniku zróżnicowanej sorpcji i dyfuzji składników w nieporowatej membranie liofilowej, połączonych z ich przemianą fazową. Scharakteryzowano proces perwaporacji próżniowej, omówiono także rodzaje polimerów stosowanych do formowan[...]

Filtry modułowe Pall dla browarów i mikrobrowarów


  Wprowadzenie Od wielu lat browary wykorzystują filtrację płytową do uzyskiwania produktów o odpowiedniej klarowności, a także do usuwania z piwa drożdży i bakterii. Klasyczne celulozowe płyty filtracyjne stosowane są w dwóch powszechnie spotykanych typach urządzeń filtrujących: w filtrach ramowo-płytowych do filtracji, np. z ziemią okrzemkową, i w filtrach płytowych do filtracji polerującej lub mikrobiologicznej. W tych pierwszych stosuje się specjalne płyty nośne do okładu ziemią okrzemkową, w tych drugich przegrodą filtracyjną jest klarująca płyta filtracyjna. W obydwu typach podstawowym materiałem, z którego wytwarza się płyty jest celuloza. Podczas przepływu piwa przez taką przegrodę następuje oddzielenie niepożądanych cząstek białkowych i bardzo drobnych zanieczyszczeń, powstałych w wyniku procesów metabolicznych drożdży. Usuwane są również zbędne drożdże i (lub) bakterie. W tym samym urządzeniu można używać różnych rodzajów płyt filtracyjnych, co pozwala na zastosowania zestawu filtrującego zarówno do filtracji wstępnej, jak i klarującej. Zwiększenie liczby płyt filtracyjnych umożliwia zwiększenie powierzchni filtrującej. Dzięki temu wraz ze wzrostem wydajności browaru można zwiększyć wydajność filtra. Wadą filtrów płytowych jest ich "otwarta" konstrukcja i możliwość kontaktu płyt i filtrowanego medium z powietrzem atmosferycznym. Do filtrów mogą prz[...]

 Strona 1