Wyniki 1-4 spośród 4 dla zapytania: authorDesc:"WŁODZIMIERZ SZLEZYNGIER"

Chemiczna modyfikacja polipropylenu za pomocą szczepienia grup hydroksymetylowych żywicami fenolowymi

Czytaj za darmo! »

W wyniku badań nad szczepieniem na makrocząsteczkach polipropylenu typu J-400 grup hydroksylowych pochodzących z trzech wybranych krajowych żywic alkilofenolowo- formaldehydowych określono niektóre właściwości fizykochemiczne, cieplne i przetwórcze zmodyfikowanych żywic. Stwierdzono, że największą reaktywność wykazuje rezolowa żywica alkilofenolowo-formaldehydowa typu BA-1, a najkorzystniej[...]

Napełnianie chemicznie modyfikowanego polipropylenu talkiem i ciętym włóknem szklanym

Czytaj za darmo! »

Badano kompozyty polipropylenowe składające się z matrycy polipropylenowej zaszczepionej grupami - C H 2OH i napełniaczy mineralnych, tj. talku bądź ciętego włókna szklanego lub jednocześnie o b u tych napełniaczy. W porównaniu z nie modyfikowanym polipropylenem kompozyty charakteryzują się większym modułem sprężystości, większą twardością oraz zmniejszoną chłonnością wody i skurczliwością. [...]

Trójskładnikowe kompozyty polimerowe złożone z polipropylenu (PPi), elastomeru i napełniacza DOI:

Czytaj za darmo! »

Otrzymano trójskładnikowe kompozyty składające się z polipropylenu izotaktycznego J-400 (jako matrycy polimerowej), elastomeru BUNA AP344 (jako modyfikatora udarności), zmiękczaczy (wosk polietylenowy, porafinacyjne ziemie odbarwiające) oraz napełniaczy mineralnych (węglan wapnia, talk, biel tytanowa). Określano wpływ poszczególnych składników kompozytu na jego właściwości reologiczno-przetwórcze i użytkowe. Prowadzone w ciągu ostatnich 20 lat intensywne badania nad wielofazowymi układami polimerowymi wskazują na to, że wiele technologiczno-użytkowych właściwości tworzyw polimerowych można w dużym stopniu zmieniać i polepszać. Dotyczy to m.in. zwiększenia ich udarności, sztywności, elastyczności (szczególnie w niskiej temperaturze), odporności cieplnej i chemicznej, zmniejszenia podatności na tworzenie się rys (pęknięć) naprężeniowych, a także poprawy właściwości reologiczno-przetwórczych. Tabela 1. Skład mieszanin fizycznych zawierających polipropylen, elastomer oraz dodatki modyfikujące (w cz. wag.) Prof. dr hab. inż. Włodzimierz SZLEZYNGIER w roku 1951 ukończył Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Pracuje na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej. Jest kierownikiem Zakładu Technologii Chemicznej i Tworzyw Sztucznych. Specjalność — chemia i technologia polimerów. Symbol mieszaniny Polipropylen J-400 Elastomer BUNA AP 344 Strącony węglan wapnia Talk Biel tytanowa Wosk polietylenowy Porafinacyjne ziemie odbarwiające Pi 100 — — — — — — M, 95 5 — — — — — M2 90 10 — — — — — M3 80 20 — — — — — W, 80 20 5 — — — — w2 80 20 5 [...]

Badania nad zastosowaniem odpadowych porafinacyjnych ziem odbarwiających do modyfikacji wulkanizatów gumowych DOI:

Czytaj za darmo! »

Zbadano możliwości wykorzystania porafinacyjnych odpadów ziem odbarwiających, pochodzących z Rafinerii Nafty w Jedliczu, do modyfikacji wulkanizatów gumowych. Stwierdzono, że dodatek (10 -h 40 cz. wag. na 100 cz. wag. kauczuku) porafinacyjnych ziem odbarwiających znacznie poprawia właściwości użytkowe mieszanek gumowych, przy czym szczególnie istotne jest obniżenie temperatury kruchości. Zmniejszające się zasoby surowców chemicznych i energetycznych oraz rosnące koszty ich eksploatacji sprawiają, że od wielu lat są prowadzone intensywne badania nad utylizacją odpadów - zarówno ubocznych produktów różnych technologii (odpadów technologicznych), jak i wykorzystanych zużytych produktów (odpadów poużytkowych). Jedną z takich prób, podjętą po raz pierwszy w naszym kraju, są badania prowadzone w Zakładzie Technologii Chemicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Rzeszowskiej nad zagospodarowaniem odpadowych porafinacyjnych ziem odbarwiających powstających w dużych ilościach w krajowych rafineriach nafty w czasie oczyszczania olejów smarowych i energetycznych1,2). Odpady te są gromadzone na różnych (niekiedy prowizorycznych) składowiskach, co powoduje zanieczyszczenie ziemi, wód i atmosfery oraz stwarza znaczne zagrożenie pożarem. Omawiane ziemie odbarwiające zawierają znaczną ilość składników olejowych, które są zaadsorbowane na powierzchni cząstek adsorbentu. W tabeli 1 przedstawiono średni skład chemiczny (przed rafinacją i po rafinacji) ziem odbarwiających pochodzących z Rafinerii Nafty w Jedliczu. Były czynione próby utylizacji tych odpadów, jednak z różnych powodów nie udało się znaleźć zadowalającego rozwiązania, poza częściowym ich spalaniem wraz z miałem węglowym w paleniskach rusztowych. Obecnie prowadzi się próby (w skali laboratoryjnej) odolejania zużytych ziem odbarwiających, w których znajduje się ok. 44% wag. składników olejowych. Wydaje się je[...]

 Strona 1