Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"Mieczysław Dzierzgowski"

Wpływ energooszczędnych zachowań mieszkańców na dokładność rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych o zwiększonej izolacyjności cieplnej przegród wewn...

Czytaj za darmo! »

Na podstawie wyników pomiarów oraz obliczeń symulacyjnych, przedstawiono wpływ energooszczędnych zachowań mieszkańców na zmiany mocy cieplnej instalacji c.o. oraz wielkości dostarczonego w sezonie ogr[...]

Racjonalna regulacja ilościowo-jakościowa w istniejących miejskich systemach ciepłowniczych w warunkach ograniczania zużycia ciepła przez odbiorców

Czytaj za darmo! »

Na podstawie opracowanego i wdrożonego racjonalnego projektu regulacji ilościowo- jakościowej w systemie ciepłowniczym zasilanym z EC - Pruszków określono wpływ podstawowych czynników na wymagane parametry eksploatacyjne m.s.c. Przedstawiono również analizę danych projektowych i eksploatacyjnych oraz wyniki obliczeń symulacyjnych pracy poszczególnych instalacji c.o., węzłów cieplnych i całego[...]

Nowe europejskie wytyczne dotyczące projektowania i oceny węzłów ciepłowniczych oraz ich wpływ na dobór i warunki pracy wymienników ciepła na potrzeby ogrzewania DOI:10.15199/9.2016.12.2

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano nowy Europejski Program Certyfikacji wysokosprawnych węzłów ciepłowniczych [1], zmierzający do uzyskania większej efektywności energetycznej węzłów, co umożliwia uzyskanie oszczędności zarówno odbiorcom jak i firmom ciepłowniczym. Opisano również wpływ tego programu na sposób doboru wymienników ciepła na potrzeby c.o. w warunkach krajowych.1. Wprowadzenie W nowych wytycznych zdefiniowano nowe standardy dotyczące węzłów ciepłowniczych uwzględniające realia istniejących systemów ciepłowniczych w Europie, przy spełnieniu wymagań wynikających nie tylko z obliczeniowej mocy cieplnej, ale także sezonowych warunków pracy. Ponadto uwzględniono konieczne zmiany związane ze stosowaniem w coraz większym zakresie budynków o niskim zużyciu energii oraz niższej temperaturze pracy systemów ogrzewczych. Nowe węzły ciepłownicze (Eco-Efficient Substations) będą podlegać procedurze certyfikacji oraz zostaną oznakowane wg wyników badań atestacyjnych i oceny środowiskowej. Wytyczne dotyczą węzłów o mocy cieplnej wymienników do 500 kW. Stosowanie wytycznych będzie wymagane przy badaniu, ocenie, projektowaniu oraz produkcji węzłów. Uzgodniono, że Euroheat & Power rozszerzy swe działania na obszar certyfikacji oraz uruchomi nowy program certyfikacji wysokosprawnych węzłów ciepłowniczych. Podstawą tego programu będą materiały [1]CEN Workshop Agreement on Eco-efficient Substations for District Heating (CWA 16975), przyjęte w grudniu ubiegłego roku. Ze względu na kluczową rolę węzłów w systemach ciepłowniczych oczekuje się, że program certyfikacji ujednolici przepisy zmierzające do uzyskania większej efektywności energetycznej węzłów ciepłowniczych, wprowadzenia na rynek inteligentnych wysokosprawnych węzłów, umożliwiających uzyskanie oszczędności energii zarówno przez klientów, jak i firm ciepłowniczych. Projekt jest w fazie przygotowań do pełnego wdrożenia (przewidywany termin wdrożenia to I kwartał 2017 r.).Utworzona została[...]

Ochrona cieplna budynków


  Przedstawiono prawne podstawy ochrony cieplnej budynków w krajach Unii Europejskiej oraz w Polsce. Na przykładzie przedstawiono wpływ działań termomodernizacyjnych na charakterystykę energetyczną budynku. Poddano analizie wpływ strefy klimatycznej, doboru źródła ogrzewania, temperatury w pomieszczeniach na jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło w mieszkaniach i budynkach. Keywords: the legal basis for thermal, building energy performance Abstract The paper presents the legal basis for thermal protection of buildings in EU countries and in Poland. An example shows the effect of modernization on building energy performance. The impact of climate zone has been analysed taking also into account selection of the heat source and temperature in individual rooms corresponding to unitary requirements for flats and buildings. ? 2006-2011 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved *) Dr inż. Mieczysław Dzierzgowski - Zakład Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Wydział Inżynierii Środowiska, Politechnika Warszawska; mieczysław.dzierzgowski@is.pw.edu.pl **) Dr inż. Zbigniew Rymarczyk - Prywatna Wyższa Szkoła Ochrony Środowiska, Radom Ochrona cieplna budynków Thermal Protection of Buildings MIECZYSŁAW DZIERZGOWSKI*) ZBIGNIEW RYMARCZYK**) OGRZEWNICTWO Podstawy prawne ochrony cieplnej budynków Zrównoważony rozwój społeczeństwa jest możliwy pod warunkiem racjonalizacji wykorzystania energii przez społeczeństwo na cele bytowe. Największy udział w zużyciu energii przez gospodarkę narodową ma sektor budownictwa i mieszkalnictwa, więc działania zmierzające do oszczędzania energii w tym sektorze mogą przynieść największe i najszybsze rezultaty. Efekty w postaci zaoszczędzonej energii do ogrzewania i wentylacji budynków, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, zużycia energii na cele oświetlenia mogą być zdyskontowane w postaci zmniejszonego tempa zużywania się nieodnawialnej energii pierwotnej i zwiększonego tempa przyrostu udzi[...]

 Strona 1