Wyniki 1-7 spośród 7 dla zapytania: authorDesc:"GRZEGORZ DZIDO"

Otrzymywanie zawiesin nanocząstek srebra z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego


  Przedstawiono wyniki badań nad otrzymywaniem nanocząstek srebra w procesie polyol, wykorzystującym alkohole polihydroksylowe jako reduktory. Syntezy prowadzone były w reaktorze przepływowym umieszczonym w polu mikrofalowym. Uzyskane wyniki umożliwiają określenie jakościowego i ilościowego wpływu parametrów procesowych na średni rozmiar uzyskiwanego produktu. Ag nanoparticles were prepd. by redn. of AgOAc with polyols in presence of poly-N-vinyl-pyrrolidone (PVP) under microwave irradn. The average size of the nanoparticles increased with increasing mol. mass of PVP and flow rate of the reaction mixt. W ostatnich latach obserwuje się gwałtowny wzrost zainteresowania zagadnieniami związanymi z otrzymywaniem i zastosowaniem nanocząstek, których co najmniej jeden z wymiarów jest mniejszy niż 100 nm. Dla rozpatrywanej skali wielkości, nanocząstki często wykazują unikatowe właściwości fizyczne i chemiczne. Dużym komercyjnym zainteresowaniem cieszą się preparaty wykorzystujące nanocząstki srebra. Jest to wynikiem jego silnych właściwości antybakteryjnych1, 2). Nanocząstki srebra znajdują zastosowanie także w technice cieplnej jako składnik nanopłynów3-5), zawiesin koloidalnych charakteryzujących się wysoką wartością współczynnika przewodzenia ciepła. Omawiany materiał wykorzystywany jest do wytwarzania elementów przewodzących w mikroukładach elektronicznych6) lub w budowie analizatorów substancji chemicznych, np. nadtlenku wodoru7). Nanocząstki srebra otrzymywane są metodami opartymi na procesach fizycznych lub chemicznych. Do pierwszej grupy można zali- Politechnika Śląska, Gliwice Grzegorz Dzido*, Michał Drzazga, Andrzej B. Jarzębski Otrzymywanie zawiesin nanocząstek srebra z wykorzystaniem promieniowania mikrofalowego Preparation of silver nanoparticle suspensions by using the microwave irradiation Mgr inż. Michał DRZAZGA w 2009 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej na kierunku Industrial and Engineer[...]

Multifunctional nanocomposites of magnetite. Fabrication, properties and applications Wielofunkcyjne nanokompozyty magnetytu. Wytwarzanie, właściwości i zastosowania DOI:10.15199/62.2015.2.3


  A review, with 68 refs., of methods for manufg., properties, as well as medical and industrial applications of multifunctional Fe3O4-contg. nanocomposite materials. Dokonano przeglądu literatury dotyczącej metod wytwarzania, właściwości i zastosowania wielofunkcyjnych połączeń nanokompozytowych, których jednym ze składników jest Fe3O4. Obserwowane w ostatnich latach intensywne badania nad wytwarzaniem i zastosowaniem nanocząstek ujawniły wiele unikatowych właściwości tej grupy substancji. Stosunkowo nowym nurtem obserwowanym w nanotechnologii jest wytwarzanie substancji o zadanych właściwościach. Jest to możliwe poprzez łączenie ze sobą co najmniej dwóch związków lub pierwiastków w kompozyty, które wykazują korzystne cechy składowych substancji. Wytwarzanie takich połączeń nanocząstek prowadzone jest najczęściej techniką bottom-up, która polega na łączeniu elementarnych struktur w celu uzyskania pożądanego materiału1). Spośród wielu wykorzystywanych do tego celu materiałów na uwagę zasługuje magnetyt, którego połączenia kompozytowe znajdują zastosowanie w medycynie, biotechnologii, diagnostyce, katalizie lub w uzdatnianiu wody. Jest to możliwe dzięki dobrym właściwościom magnetycznym, małej toksyczności, dobrze poznanym metodom otrzymywania w postaci cząstek o rozmiarze poniżej 100 nm i podatności na biodegradację. Właściwości magnetyczne umożliwiają separację, przemieszczanie lub stabilizację kompozytów. Duże praktyczne znaczenie ma również właściwość absorpcji energii magnetycznej i zamiany jej w energię cieplną. W przypadku zasto-sowań medycznych podnoszona jest też kwestia biokompatybilności. Właściwość ta może być zdefiniowana jako ograniczona toksyczność przy zachowaniu efektywnego stężenia substancji czynnej przez co najmniej 2 h, bez uszkadzania życiowych cech organizmu. W najprostszym przypadku biokompatybilność jest utożsamiana z możliwością dyspergowania w środowisku wodnym lub w płynach ustrojowych2). Ze względu [...]

Zawiesiny nanocząstek. Nowe właściwości i zastosowania

Czytaj za darmo! »

Od ponad dziesięciu lat obserwuje się intensywne prace badawcze dotyczące zawiesin nanocząstek w cieczach (nanopłynów). Charakteryzują się one ulepszonymi właściwościami fizycznymi, korzystnie intensyfikującymi procesy transportu ciepła i masy. Artykuł zwiera przegląd informacji nt. otrzymywania, właściwości i możliwości zastosowania nanopłynów. Fundamentals on nanofluids consisting of nan[...]

Badania filtracji zawiesin powstałych podczas produkcji kwasu cytrynowego metodą wgłębną

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono wyniki badań filtracji gipsu, grzybni, cytrynianu wapnia z zastosowaniem różnych tkanin filtracyjnych, prowadzone w testowym filtrze ciśnieniowym. Na ich podstawie otrzymano charakterystyki filtracji. Posługując się klasyczną teorią filtracji, porównano wyniki pomiarów i wytypowano tkaniny najodpowiedniejsze do prowadzenia filtracji przebadanych zawiesin. Przedstawione wykresy [...]

Aerobowe, enzymatyczne utlenianie pochodnych kwasu benzoesowego w reaktorze z wirującym złożem o hierarchicznej strukturze porów DOI:10.15199/62.2017.12.7


  Opracowywanie nowych rozwiązań procesowo-katalitycznych o dużej efektywności stanowi od lat jeden z głównych nurtów rozwoju technologii chemicznej. Duże zainteresowanie budzą możliwości wykorzystania reaktora z wirującym złożem typu SpinChem® (SCR) do realizacji procesów biokatalitycznych1). SpinChem jest znakiem towarowym zarejestrowanym przez NordicChemQuest AB (Umea, Szwecja). Stanowi on rozwinięcie znanej koncepcji reaktora z obrotowym cylindrycznym koszem2, 3) oraz łączy zalety reaktora ze złożem nieruchomym FBR (fixed bed reactor) i reaktora mieszalnikowego STR (stirred tank reactor), zapewniając intensywne wymieszanie reagentów i szybkie wnikanie masy do cząstek katalizatora oraz łatwość ich późniejszej separacji. W urządzeniu tym ciekła mieszanina reakcyjna omywa złoże katalizatora umieszczone wewnątrz kosza. Siła odśrodkowa, będąca wynikiem ruchu obrotowego, wywołuje przepływ cieczy w kierunku bocznej ściany reaktora. Mechanizm ten zapewnia nie tylko intensywną cyrkulację reagentów przez złoże katalityczne, ale także częściowo zabezpiecza cząstki katalizatora przed uszkodzeniem. Kosz można łatwo odłączać, a znajdujący się wewnątrz katalizator zregenerować bez potrzeby usuwania go z kosza4). Stwierdzono, że aktywność popularnego biokatalizatora (Novozym 435) była równie wysoka w takim aparacie, jak w reaktorze STR i znacznie wyższa niż w reaktorze FBR4). Ostatnio opublikowane prace wykazały bardzo dużą przydatność reaktorów typu SCR w syntezie naproksenu oraz regioselektywnej reakcji laktamizacji, prowadzonych w układach ciecz-ciało stałe (katalizator) 5, 6). Stwierdzono także ich dużą efektywność w reakcji uwo- Klaudia Odrozeka, Katarzyna Szymańskaa,*, Marcin Lewańczukb, Grzegorz Dzidoa, Wojciech Pudłoa, Jolanta Bryjakb, Andrzej Jarzębsk ia, c 96/12(2017) 2447 Dr inż. Grzegorz Dzido w roku 1991 ukończył studia na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Jest starszym specjalistą naukowo-techniczny[...]

 Strona 1