Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Albert Wójcik"

Zdobywamy Amsterdam DOI:


  Wielkimi krokami zbliża się termin, do którego można stosować układ wysokości PL-KRON86-NH (Kronsztadt’86). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych w art. § 24 ust. 1 określa to w sposób następujący: Układ wysokościowy PL-KRON86-NH stosuje się do czasu wdrożenia układu wysokościowego PL-EVRF2007-NH na obszarze całego kraju, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia 2019 r. Termin jak termin, wiele terminów mamy zawartych w naszych przepisach, w tym trzy szczególnie "gorące" dotyczące analogowej mapy zasadniczej, cyfrowych baz EGIB na terenach wiejskich i ZSIN. W chwili publikacji rozporządzenia wydawał się odległy, dzisiaj czuć już jego oddech na karku Geodety Powiatowego. W ostatnim czasie pojawiło się kilka artykułów w naszych pismach branżowych, które raczej skupiały się na metodologii przeliczania Bazy Danych Osnów Szczegółowych (BDSOG). Podczas przygotowań do projektu RPO "e-geodezja-cyfrowy zasób geodezyjny województwa lubelskiego" stanęliśmy przed zadaniem opracowania jednolitego podejścia do zamówień publicznych na bazy BDOT500 i GESUT, w których występują obiekty posiadające rzędne wysokościowe. Projekt zgodnie z harmonogramem ma się kończyć 31 grudnia 2019 r., więc minimalne opóźnienie w odbiorze jednej z setek zamawianych baz BDOT500, GESUT skutkowałoby ich niezgodnością z przepisami prawa już w dniu odbioru. Ciekawa perspektywa zarysowałaby się przed różnej maści kontrolerami wydatków unijnych… Z tego też względu na starcie odrzuciliśmy model przyjęty przez GUGiK w ramach projektu ZSIN Faza II/K-GESUT, tj. możliwość uzgodnienia pomiędzy Wykonawcą prac a Geodetą Powiatowym układu wysokościowego PL-KRON86-NH (Kronsztadt’86) lub PL-EVRF2007-NH (Amsterdam). Z tego powodu we wszystkich OPZ-tach do przetargów wpisany mamy układ PL-EVRF2007-NH. Wróćmy jeszcze na chwilę do GUGiK-owskiego projektu. Załącznik nr 5 do OPZ zawiera szczegó[...]

Happy end potyczek z wójtem - weryfikacja danych EGiB DOI:


  Na temat weryfikacji danych ewidencyjnych było od lat stosunkowo cicho. Dopiero tegoroczne zapytanie Głównego Geodety Kraju rozesłane do powiatów uzmysłowiło niektórym z nas, że "powiatowi" mają jeszcze i ten obowiązek. Jak należy przypuszczać, procedury wykonania tej weryfikacji nie ustaliły się jeszcze, tym bardziej, że na ten temat w przepisach znaleźć można niewiele. Ciekawymi doświadczeniami w tym temacie dzieli się z nami Albert Wójcik. Ciekawymi, gdyż autor podaje nam wskazówki, pozwalające na uniknięcie błędów, usprawnienie postępowania, a co najistotniejsze - wskazuje możliwe źródło finansowania przedsięwzięcia wraz z opisem koniecznych czynności formalnych w tym zakresie. Dariusz Pręgowski W maju 2018 r. Główny Urząd Geodezji i Kartografii skierował pismo (znak NGOSG.054.6.2018.MGM) do WINGiK-ów i dalej do powiatów, dotyczące potrzeby bieżącego aktualizowania danych zawartych w ewidencji gruntów i budynków wraz z prośbą o udzielenie informacji w zakresie przeprowadzanych przez starostę okresowych weryfikacji danych ewidencyjnych, wymaganych zgodnie z § 54 rozporządzenia z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w powiecie. Znaczna część powiatów obecnie żyje modernizacjami ewidencji gruntów i budynków w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Mamy w budżetach zaplanowane wielomilionowe wydatki związane z uruchomieniem e-usług oraz baz danych EGiB, BDOT500, GESUT. Raczej nikt nie myśli o weryfikacji danych EGiB. Jednak pismo z GUGiK zainspirowało mnie do opisania historii, która wydarzyła się w moim powiecie w latach 2013-2015, a dotyczyła właśnie weryfikacji danych EGiB i sposobu pozyskania środków na ten cel. Jestem przekonany, że warto pamiętać o tym sposobie, ponieważ za 3 lata wrócimy do szarej rzeczywistości, w której w większości powiatów nie będzie środków na zlecenie wymaganych przepisami prac geodezyjnych. A zaczęło się tak. Pewnego dnia wpłynęły do starostwa na piśmie wnioski Wójta Gminy[...]

Może historia znów zatoczy koło... DOI:


  Wnieśmiertelnym filmie mistrza Stanisława Barei "Co mi zrobisz jak mnie złapiesz" była niezapomniana scena z dialogiem dyrektora Krzakowskiego i Dudały: K: Co tu się dzieje... w imię Ojca i Syna?! D: Zmiany, zmiany, zmiany. Zmiany, ciągłe zmiany w przepisach prawa dotyczących geodezji i kartografii. Ale ja mam wrażenie, że autorzy tych zmian chyba czasami zapominają lub, co gorsze, nie zdają sobie do końca sprawy, jaki wpływ ma to na gromadzone dane. Mało kto z nas zwrócił większą uwagę na zmiany, które dotyczyły rowów melioracyjnych. Ale po kolei. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (dalej rozporządzenie w sprawie egib) do chwili obecnej podlegało dwukrotnej nowelizacji: ??■ pierwszy raz - poprzez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551); ??■ drugi raz - poprzez rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2109). Pierwsza nowelizacja, oprócz wprowadzenia nowych baz danych (GESUT, BDOT500), zastąpienia formatu SWDE formatem GML, wprowadziła zmiany w zakresie rowów melioracyjnych. Do czasu nowelizacji z 2013 roku, zgodnie z pierwotnym brzmieniem rozporządzenia w sprawie egib oraz Aneksem nr 3 do Instrukcji G-5 - Ewidencja gruntów i budynków, dopuszczalne były następujące oznaczenia gruntów pod rowami: W, W-Ls od I do VI, W-R od I do VI, W-Ps od I do VI, W-Ł od I do VI. Po nowelizacji definicja gruntu pod rowami uzyskała brzmienie: do gruntów pod rowami zalicza się grunty zajęte pod otwarte rowy pełniące funkcje urządzeń melioracji wodnych szczegółowych dla gruntów wykorzystywanych do produkcji rolniczej. Słowa "do produkcji rolniczej" mają tutaj kluczowe znaczenie. Usunięto możliwo[...]

 Strona 1