Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Edyta Biernacka"

MECHANIZM BYPASS DLA DYNAMICZNEGO RUCHU PRZESYŁANEGO POMIĘDZY CENTRAMI DANYCH W SIECIACH IP/EON DOI:10.15199/59.2018.8-9.46


  1. WSTĘP Wraz z popularnością usług świadczonych przez centra danych DC (Data Center), wzrasta nie tyko ruch wewnątrz DC i do użytkowników końcowych, ale również obserwowany jest przyrost ruchu generowanego pomiędzy centrami danych. Szacowana wartość ruchu pomiędzy DC dla lat 2016-2021 może osiągnąć nawet 1,381 EB [1]. Przesłanie tak dużej ilości danych pomiędzy DC w warstwie IP (Internet Protocol) wzdłuż jednościeżkowych tras wyznaczonych przez protokół rutingu, np. OSPF (Open Shortest Path First) może doprowadzić do przeciążenia niektórych łączy oraz zwiększenia liczby odrzuconych zgłoszeń. Zasoby warstwy IP mogą okazać się niewystarczające. W związku z rosnącym zapotrzebowaniem na przepustowość poszukiwane są mechanizmy, które w sposób tani dostarczą dodatkowe zasoby w chwili natłoku. Jednym z proponowanych rozwiązań jest mechanizm bypass. Koncepcja mechanizmu zakłada, że część zasobów jest dostępnych dla warstwy IP, natomiast pozostała część (niewidoczna dla IP) jest alokowana w chwili natłoku. Nadmiarowy ruch zostaje obsłużony dzięki przekierowaniu i przesłaniu nowymi ścieżkami. Mechanizm bypass jest dobrze znanym rozwiązaniem w sieciach optycznych z warstwą IP, szczególnie w sieciach IP/WDM (Wavelength Division Multiplexing). Przykładowo w pracach [2], [3] autorzy analizują mechanizm bypass w sieciach sterowanych programowo IP/WDM. Rozważając nowoczesną elastyczną sieć optyczną EON (Elastic Optical Network), w której są wykorzystywane zaawansowane techniki optycznej modulacji OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) [4], [5] oraz drobnoziarnisty podział zasobów [6] należy poświęcić więcej uwagi mechanizmowi bypass w sieciach IP/EON. Niniejszy referat przedstawia analizę użyteczności mechanizmu bypass dla ruchu pomiędzy centrami danych w sieciach IP/EON. Dodatkowo rozbudowano model IP/EON o aspekt wielkości udostępnionego widma, który w [7] został uproszczony. Podobnie jak w pracach [2], [3], [7] do zarz[...]

ALOKACJA ZASOBÓW ŚCIEŻKI RUTINGU W ELASTYCZNEJ SIECI OPTYCZNEJ SPECTRUM ALOCATION ALONG ROUTING PATH IN ELASTIC OPTICAL NETWORKS DOI:10.15199/59.2016.8-9.56


  Podczas dynamicznej pracy elastycznej sieci optycznej, nieodpowiednio wybrany zakres widma alokacji powoduje wzrost prawdopodobieństwa odrzucenia nadchodzących do sieci zgłoszeń. Artykuł przedstawia metodę alokacji zasobów widmowych ścieżki rutingu. Przeprowadzone symulacje dla dynamicznej pracy elastycznej sieci optycznej wykazują zysk zmniejszonego prawdopodobieństwa blokady dla proponowanej metody. Modyfikacja metody alokacji ścieżki o najmniej zajętym widmie łączy zmniejsza wykorzystanie zasobów w sieci. Abstract: In dynamic elastic optical networks, improperly spectrum allocation increases the probability of rejected incoming network requests. The article presents allocation of routing path’s spectrum. The proposed spectrum allocation method is evaluated in dynamic elastic optical networks. Simulation results indicate reduction of bandwidth blocking probability in networks with presented method. Next, Most Slot First path selection policy is modified to achieve better spectral efficiency. Słowa kluczowe: alokacja spektrum, ruting i przypisanie zasobów widmowych Keywords: routing and spectral resources assignment, spectrum allocation 1. WSTĘP Koncepcja elastycznej sieci optycznej EON (Elastic Optical Network) [1] łączy w sobie wykorzystanie optycznej modulacji wielu nośnych OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing) [2] oraz drobnoziarnisty dostęp do zasobów widmowych zdefiniowanych w zaleceniu ITU-T G.694.1 [3]. W podzielonym na szczeliny widmie zostają ulokowane optyczne połączenia. Wielkość zajmowanego widma wyrażona w liczbie sąsiednich szczelin zależy od przepływności bitowej żądania, użytej siatki częstotliwości i wykorzystanej techniki modulacji (np. k-PSK, k-QAM). Ponadto, zakres szczelin, przypisywany do danego połączenia, musi być dokładnie taki sam w łączach należących do ścieżki rutingu. Innymi słowy, podczas alokacji zasobów muszą być spełnione i zachowane warunki: ciągłości, styczności o[...]

MODEL WIELOWARSTWOWEJ WSPÓŁPRACY SIECI IP Z ELASTYCZNĄ SIECIĄ OPTYCZNĄ DOI:10.15199/59.2017.8-9.72


  Wraz z rozwojem aplikacji internetowych wzrasta również zapotrzebowanie na wydajną transmisję danych w sieci. Obecnie transmisja danych w warstwie IP (Internet Protocol) odbywa się wzdłuż ścieżki wyznaczonej przez protokół rutingu, np. OSPF (Open Shortest Path First). Nagły i niespodziewany wzrost ilości przesyłanych danych może doprowadzić do przeciążenia łączy w warstwie IP, a tym samym do pogorszenia jakości transmisji w sieci w postaci zwiększonej liczby odrzuconych zgłoszeń. Aby rozwiązać ten problem, stosowane są mechanizmy przekierowania ruchu ze ścieżek zawierających przeciążone łącza IP na inne ścieżki. Zakładając możliwość wykorzystania zasobów warstwy innej niż IP, np. sieci optycznej, proponowany jest mechanizm przekierowania ruchu i przesłania ścieżkami, których zasoby należą do warstwy optycznej. Przykładowo, w pracach [1], [2] założono model współpracy warstwy IP z warstwą sieci optycznej, która korzysta z techniki WDM (Wavelength Division Multiplexing). Na podstawie obciążenia łączy warstwy IP oraz dostępnych zasobów warstwy optycznej tworzona jest nowa ścieżka dla przekierowanej transmisji danych. Biorąc pod uwagę nową koncepcję elastycznej sieci optycznej EON (Elastic Optical Network), która może zastąpić obecną sieć z techniką WDM [3], należy opracować nowy model wielowarstwowej współpracy sieci dla przesłania ruchu ścieżkami sieci EON. W niniejszym referacie przedstawiono model wielowarstwowej współpracy sieci IP z elastyczną siecią optyczną (model IP/EON). Proponowany model IP/EON zakłada możliwość skorzystania z zasobów warstwy EON dla przekierowanej transmisji danych z warstwy IP, jeśli warstwa IP nie może przyjąć tej transmisji. Oznacza to, że w pierwszej kolejności ruch jest przesyłany przez warstwę IP. W sytuacji kiedy warstwa IP odrzuci zgłoszenie, dla tej transmisji szukane są zasoby warstwy EON. Podobnie jak w pracach [2] i [4] zarządzanie transmisją danych i komunikację pomiędzy warstwami [...]

 Strona 1