Wyniki 1-8 spośród 8 dla zapytania: authorDesc:"Bogdan Grzechnik"

Spotkanie przedstawicieli 6 organizacji DOI:


  W dniu 9 czerwca 2017 r., w Warszawie spotkali się przedstawiciele Stowarzyszenia Geodetów Polskich (Ludmiła Pietrzak), Polskiej Geodezji Komercyjnej (Waldemar Klocek, Robert Rachwał), Stowarzyszenia Kartografów Polskich (Agnieszka Buczek, Grzegorz Kurzeja), Lokalnych Stowarzyszeń Geodezyjnych (Krzysztof Szczepanik, Władysław Baka, Jakub Lechowski), Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego (Agnieszka Zabłocka-Gasek, Barbara Twardowska) i Geodezyjnej Izby Gospodarczej (Bogdan Grzechnik, Jakub Krawczak, Krzysztof Rogala). Spotkanie zakończyło się dużym sukcesem, organizacje nie tylko uzgodniły tekst porozumienia o współpracy, ale co najważniejsze, jednogłośnie zdefiniowały obszary tematyczne i zagadnienia, co do których zostaną podjęte wspólne działania (to wnioski o nr 3,6,12,19,20,21 i 25). Będziemy "mówić jednym głosem". Realizacją zajmie się 6-osobowy Komitet Wykonawczy Porozumienia. ści szeregu bardzo ważnych rejestrów publicznych oraz sprawna obsługa wszystkich gałęzi gospodarki i obywateli (właścicieli nieruchomości) wymaga sprawnej i niezależnej służby geodezyjnej, posiadającej budżet zasilany głównie z podatków od nieruchomości. Organizacja ta powinna wyglądać następująco: a) Główny Urząd Geodezji, Kartografii i Gospodarki Nieruchomościami - jako centralny organ administracji rządowej, b) w województwach filie Urzędu z głównymi geodetami województw, c) w powiatach delegatury Urzędu z geodetami powiatowymi. Administracja ta[...]

Deregulacja zawodu geodety i kartografa


  Cztery organizacje społeczno-zawodowe geodetów i kartografów - Polska Geodezja Komercyjna Krajowego Związku Pracodawców Firm Geodezyjno-Kartograficznych, Geodezyjna Izba Gospodarcza, Stowarzyszenie Geodetów Polskich i Stowarzyszenie Kartografów Polskich - przyjęły 5 marca br. wspólne stanowisko w sprawie uprawnień zawodowych. Wysiłek opracowania dokumentu podjął Związek Pracodawców Firm Geodezyjnych, a pozostałe organizacje wniosły do tekstu drobne uzupełnienia. Pismo skierowano do Michała Boniego - Ministra Administracji i Cyfryzacji, Włodzimierza Karpińskiego - Sekretarza Stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jarosława Gowina - Ministra Sprawiedliwości i złożono w urzędach 6 marca br. W tekście, który drukujemy poniżej nie podajemy zestawienia graficznego ilustrującego dostęp do zawodu geodety w niektórych państwach europejskich (czas pobierania nauki i praktyki zawodowej). Informacje podane w schemacie pochodzą ze strony internetowej: www.geometre-expert.fr/ content/file/anne/gb%20synthese.pdf Szanowny Pan Michał Boni Minister Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji ul. Stefana Batorego 5 02-591 Warszawa Szanowny Panie Ministrze W nawiązaniu do spotkania w dniu 24 stycznia 2012 r., które miało miejsce w siedzibie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji przy ul. Batorego w Warszawie z inicjatywy Sekretarza Stanu Pana Włodzimierza Karpińskiego, w przedmiocie projektowanej nowelizacji przepisów ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287 ze zm.) dotyczącej zniesienia wymogu przeprowadzania egzaminów na uprawnienia zawodowe z zakresów: geodezyjnych pomiarów podstawowych, redakcji map oraz fotogrametrii i teledetekcji oraz spotkania organizacji geodezyjnych z Głównym Geodetą Kraju, które odbyło się w dniu 9 lutego 2012 r. mającego na celu wypracowanie wspólnego stanowiska w przedmiocie ograniczenia "regulowanych z[...]

Prawne umocowanie konwersji danych geodezyjnych i problem odpowiedzialności związany z ich udostępnianiem


  7 maja 2010 r. w Dzienniku Ustaw RP nr 76, poz. 489 została ogłoszona ustawa z 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej, dokonująca transformacji dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2007/2/WE z 14 marca 2007 r., ustanawiającej infrastrukturę informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej INSPIRE (Dz. Urz. UE L 108 z 25.04.2007 r., str. 1, z późn. zm.). Ustawa o IIP weszła w życie 7 czerwca 2010 r. Ustawa ta wprowadziła zasadnicze zmiany do obowiązującej Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne i w konsekwencji powstała konieczność opracowania licznych Rozporządzeń wykonawczych. I. Charakterystyka infrastruktury informacji przestrzennej wg dyrektywy INSPIRE Infrastruktury informacji przestrzennej w państwach członkowskich powinny być zaprojektowane tak, aby: ● było możliwe łączenie w jednolity sposób danych przestrzennych pochodzących z różnych źródeł we Wspólnocie i wspólne korzystanie z nich przez wielu użytkowników i wiele aplikacji, ● było możliwe wspólne korzystanie z danych przestrzennych zgromadzonych na jednym szczeblu organów publicznych przez inne organy publiczne, ● dane przestrzenne były udostępniane na warunkach, które nie ograniczają bezzasadnie ich szerokiego wykorzystywania, ● łatwo było wyszukać dostępne dane przestrzenne, ocenić ich przydatność dla określonego celu oraz poznać warunki dotyczące ich wykorzystywania. Infrastrukturę informacji przestrzennej tworzą: ● zbiory danych przestrzennych, ● metadane infrastruktury informacji przestrzennej, ● usługi, środki techniczne, procesy i procedury, związane ze zbiorami danych przestrzennych. II. Podstawowe obowiązki Głównego Geodety Kraju, wynikające z Ustawy o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej Organy publiczne odpowiedzialne na podstawie odrębnych przepisów za gromadzenie, aktualizację lub udostępnianie danych przestrzennych: 1) wprowadzają rozwiązania techniczne zapewniające [...]

 Strona 1