Wyniki 1-10 spośród 13 dla zapytania: authorDesc:"Grzegorz WICZYŃSKI"

Wpływ temperatury na wartości elementów schematu zastępczego diody LED

Czytaj za darmo! »

Dioda LED jest półprzewodnikowym źródłem promieniowania optycznego wykorzystywanym do sygnalizacji, transmisji sygnałów oraz badań spektrometrycznych. Przetwarza ona energię elektryczną na energię promieniowania optycznego oraz energię cieplną. Sygnałem wejściowym jest prąd diody LED, którego wartość wpływa na moc promieniowania optycznego i na ciepło rozpraszane w złączu półprzewodnikowym. [...]

Wpływ temperatury na widmo optyczne diody LED

Czytaj za darmo! »

Dioda LED jest półprzewodnikowym źródłem promieniowania optycznego wykorzystywanym do sygnalizacji, transmisji sygnałów oraz badań spektrometrycznych. W badaniach spektrometrycznych fundamentalna jest informacja o widmie optycznym diody LED. Widmo takiego emitera nie jest wąskie. Ponadto w większości diod LED występują dwa lokalne ekstrema charakterystyki widmowej. Ekstremum krótkofalowe bę[...]

Analysis of flickermeter’s signal chain for input signal with two sub/interharmonics

Czytaj za darmo! »

Paper presents the analysis of the IEC flickermeter’s signal chain operation for the input voltage consisting of three components: one of fundamental frequency and two sub/interharmonics. A model of an IEC flickermeter has been built consisting of a set of equations describing the dependency of Pst indicator from the amplitude and phase of one of the sub/interharmonics. The flicker occurrence for the case of sub/interharmonics presence was explained (even for frequenciesmuch greater than the power frequency). There have been assigned the sub/interharmonics’ frequencies for which the phase dependencies have to be taken into account while estimating the Pst indicator. The influence of simultaneous presence of both harmonic and sub/interharmonic components on the result of Pst indicator measure has also been described. The comparison with the results of the numerical simulations proved the described analysis of the IEC flickermeter’s signal chain is right. Streszczenie. W pracy przedstawiono analize¸ działania toru sygnałowego miernika migotania ´swiatła (potocznie nazywanego flickermetrem) dla napie¸cia wej´sciowego składaja¸cego sie¸ z trzech składników: o cze¸stotliwo´sci podstawowej oraz dwóch interharmonicznych. Zbudowano model flickermetru składaja¸cy sie¸ z zestawu równa´n opisuja¸cych zale˙zno´s´c wska´znika Pst od amplitudy i fazy jednej z interharmonicznych. Wyznaczono cze¸stotliwo´sci interharmonicznych dla których niezbe¸dne jest uwzgle¸dnienie zale˙zno´sci fazowych przy wyznaczaniu wska´znika Pst. Modyfikuja¸c opis toru sygnałowego dla dwóch interharmonicznych opisano wpływ jednoczesnego wyste¸powania składników harmonicznego i interharmonicznego na wynik pomiaru wska´znika Pst. Na podstawie porównania z wynikami symulacji numerycznych stwierdzono prawidłowo´s´c przedstawionej analizy toru sygnałowego flickermetru. (Analiza toru sygnałowego flickermetru dla napie¸cia wej ´sciowego z dwiema składowymi sub/interharmon[...]

Zmienność napięcia jako składnik oceny jakości energii elektrycznej

Czytaj za darmo! »

W pracy przedstawiono cztery miary zmienności napięcia w sieci elektroenergetycznej: wskaźnik krótkookresowego migotania światła Pst, wskaźniki wahań napięcia U i f, wartości maksymalne Umax i minimalne Umin napięcia oraz wskaźnik V10. Wymieniono podstawowe cechy tych miar. Graficznie zobrazowano zależności wartości tych miar od zmienności napięcia. Na podstawie wyników pomiarów zarejestrowanych w obwodzie nn przeprowadzono przykładową ocenę zmienności napięcia. Wykorzystując wartości Umax i Umin przyjęto, że zarejestrowane zmiany napięcia, wzrosty i zaniżenia, nie powinny być przyczyną zakłóceń w pracy odbiorników. Jednak duże wartości różnic (Umax-Umin) zwróciły uwagę na możliwość wystąpienia dużej zmienności napięcia. Analizując przebieg czasowy Pst = f (t) wykryto wystąpienie uciążliwych wahań napięcia w jednej fazie. Na tej podstawie stwierdzono niezachowanie jakości energii elektrycznej w ujęciu prawnym i normatywnym. Określono wartości wskaźników wahań napięcia: amplitudy U i częstości f. Abstract. The paper presents four measures of voltage variability in power grid: a short-term flicker Pst indicator, voltage fluctuation U and f indices, maximum Umax, and minimum Umin rms voltage values as well as V10 index. The basic features of these measure were listed. Dependences of these measures values on voltage variability were graphically depicted. An exemplary voltage variability assessment was conducted basing on the measurement results recorded in the low-voltage circuit. In the example, using the Umax and Umin values, it was stated that the recorded changes of voltage, its rises and falls, should not be causing interference in the work of receivers. However, large values of (Umax-Umin) differences drew an attention to the possibility of occurrence of large voltage variability. Analysis of Pst = f(t) time plot confirmed the occurrence of obnoxious voltage fluctuation in one phase. This was the basis to the final statement that the v[...]

Ocena odczuwania migotania światła


  Migotanie światła to zmienność strumienia świetlnego lub barwy światła [1], które mogą być wywołane wahaniami napięcia zasilającego źródło promieniowania. Odczuwanie przez człowieka efektów tego zjawiska zachodzi w łańcuchu: zmiany napięcia - źródło światła - oko - mózg [2]. Migotanie światła powstaje w źródle światła, ale na jego widzenie i odczuwanie wpływają wszystkie ogniwa łańcucha. Stosowane obecnie źródła światła są zasilane z sieci elektroenergetycznych. Idealne napięcie w takich sieciach to sygnał sinusoidalny o znamionowej częstotliwości i amplitudzie. W takim napięciu nie występują wahania napięcia wywołujące odczuwalne migotanie światła [3]. W przypadku wystąpienia zmienności napięcia, co najmniej jedna z trzech cech idealnego napięcia nie jest zachowana. Może to skutkować powstaniem wahań napięcia wywołujących odczuwalne przez człowieka migotanie światła. W źródle światła energia elektryczna podlega przetworzeniu na energię promieniowania optycznego. Oko dokonuje detekcji promieniowania odbitego, rozproszonego lub padającego bezpośrednio ze źródła. Docierające do oka światło przechodzi przez rogówkę, komorę przednią, źrenicę, soczewkę i galaretowate ciało szkliste, a następnie pada na siatkówkę, tworząc obraz pomniejszony i odwrócony. W siatkówce znajdują się dwa rodzaje fotoreceptorów: pręciki i czopki. W fotoreceptorach następuje przekształcenie fal świetlnych w sygnały elektryczne, wysyłane do mózgu przez nerw wzrokowy. W ośrodku wzrokowym kresomózgowia sygnały są łączone i analizowane, w wyniku czego powstaje obraz trójwymiarowy. Do soczewki przylega tęczówka spełniająca rolę przysłony kurczącej się pod wpływem bodźców świetlnych, co powoduje zmianę średnicy źrenicy oka w celu utrzymania stałej ilości światła padającego na siatkówkę. Zależy to także od układu nerwowego, reagując na stan emocjonalny, proces myślenia lub rozwiązywanie problemów. Tęczówka ma zdolność do zmiany apertury wejściowej oka w zakresi[...]

The use of variety of measures in voltage fluctuation analysis

Czytaj za darmo! »

The paper presents four measures of voltage variability in a power grid: a short-term flicker Pst indicator, voltage fluctuation δU with f indices, maximum Umax, and minimum Umin rms voltage values as well as ΔV10 index. The major features of these measures have been listed. Dependences of these measures values on voltage variability have been shown on diagrams. An exemplary voltage variability assessment has been conducted basing on the measurement results recorded in a low voltage circuit. In the example, using the Umax and Umin values, it has been stated that the recorded changes of voltage, its rises and falls, can be causing interference in the work of receivers. Moreover, large values of (Umax - Umin) differences may be a reason of large voltage variability occurrence. The analysis of Pst = f (t) time plot confirmed the occurrence of obnoxious voltage fluctuation in one phase. It has led to the final statement that the voltage quality failed to meet legal and standard requirements. Moreover, the values of voltage fluctuation indices δU and f have been determined, which made it possible to estimate the properties of the voltage variability source. Streszczenie. W pracy przedstawiono cztery miary zmienno´sci napie¸cia w sieci elektroenergetycznej: wska´znik krótkookresowego migotania ´swiatła Pst, wska´zniki waha´n napie¸cia δU i f, warto´sci maksymalne Umax i minimalne Umin napie¸cia oraz wska´znik ΔV10. Wymieniono podstawowe cechy tych miar. Graficznie zobrazowano zale˙zno´sci warto´sci tych miar od zmienno´sci napie¸cia. Na podstawie wyników pomiarów zarejestrowanych w obwodzie nn przeprowadzono przykładowa¸ ocene¸ zmienno´sci napie¸cia. Wykorzystuja¸c warto´sci Umax i Umin uznano, ˙ze zarejestrowane zmiany napie¸cia, wzrosty i zani˙zenia, moga¸ by´c przyczyna¸ zakłóce´n w pracy odbiorników. Ponadto du˙ze warto´sci ró˙znic (Umax - Umax) zwróciły uwage¸ na mo˙zliwo´s´c wysta¸pienia du˙zej zmienno´sci napie¸cia. A[...]

Wpływ kąta obserwacji na wynik pomiaru temperatury kamerą termowizyjną

Czytaj za darmo! »

Termowizja zwana również termografią stała się obecnie jedną z najbardziej uniwersalnych metod pomiarowych [1]. Opis jej szerokiego zastosowania można znaleźć w wielu publikacjach [2, 3]. W szczególności pomiary termowizyjne są często wykorzystywane w przemyśle, medycynie oraz wojsku. Podczas wykonywania pomiarów należy pamiętać o kilku istotnych czynnikach, takich jak współczynnik emisyjnoś[...]

Badanie przemysłowego łącza światłowodowego

Czytaj za darmo! »

Do transmisji sygnałów cyfrowych obok powszechnie stosowanych łączy "miedzianych", coraz powszechniej wykorzystywane są łącza światłowodowe. Charakteryzują się one wieloma zaletami, wśród których należy wymienić: separację galwaniczną nadajnika i odbiornika, odporność na zakłócenia elektromagnetyczne, trudność w podsłuchiwaniu przesyłanych informacji [1, 2]. Łącza wykorzystujące światłowody[...]

Wybrane problemy lokalizacji obiektów ukrytych w ośrodku mętnym optycznie z użyciem diody LED i światłowodu DOI:10.15199/48.2015.05.16

Czytaj za darmo! »

Jednym z podstawowych parametrów opisujących metodę obrazowania jest jej rozdzielczość. W pracy podjęto próbę wyznaczenia rozdzielczości i kontrastu proponowanej metody. W tym celu do przygotowanego fantomu jednorodnego wprowadzano zaburzenie absorpcyjne w postaci stalowych prętów o różnych średnicach. Przeszkody umieszczano w określonych konfiguracjach przestrzennych względem siebie. Pomiary powtarzano odtwarzając ułożenie prętów dla różnych grubości warstwy badanej (różnych poziomów cieczy). Abstract. The resolution is one of the basic parameters describing the imaging method. This paper attempts to determine the resolution and contrast for the proposed method. Steel rods of various diameters were placed in the homogeneous phantom. The barriers were placed relatively to each other, in a specific spatial configuration. The measurements were repeated for different thickness of the tested layer (different levels of liquid). (The selected issues in positioning of hidden objects in optically turbid medium with the use of LEDs and optical fiber) Słowa kluczowe: transiluminacja, mętność optyczna, podczerwień, rozdzielczość. Keywords: transillumination, turbid media, infrared, spatial resolution. Wstęp Wiele współczesnych metod obrazowania medycznego bazuje na najnowszych osiągnięciach w dziedzinie fizyki. Przykładem mogą być tutaj: rezonans magnetyczny (MRI), tomografia komputerowa (CT), pozytonowa tomografia emisyjna (PET), ultrasonografia (USG) oraz metody wykorzystujące promieniowanie optyczne (NIR). Obrazowanie z użyciem bliskiej podczerwieni ma kilka potencjalnych korzyści w odniesieniu do istniejących metod radiologicznych. Po pierwsze promieniowanie optyczne jest niejonizujące, a więc nawet w dość dużej dawce energetycznej jest uznawane za nieszkodliwe. Drugą zaletą jest możliwość rozróżniania tkanki miękkiej - ze względu na jej różną absorpcję i rozpraszanie w zakresie NIR, np. obrazowanie naczyń krwionośnych bez konieczności po[...]

 Strona 1  Następna strona »