Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Chochowski"

Ocena efektywności instalacji grzewczej wykorzystującej układ pompa ciepła - wymiennik gruntowy

Czytaj za darmo! »

Opisano doświadczenia związane z użytkowaniem instalacji grzewczej wykorzystującej pompę ciepła i wymiennik gruntowy w systemie c.o. i c.w.u. Na podstawie kilkuletnich obserwacji tego rozwiązania porównano koszty ogrzewania z systemami opartymi na innych źródłach energii. Sformułowano wnioski dotyczące wyboru nośnika energii do celów grzewczych. MIMO wielu publikacji, szczególnie w cza[...]

Analiza modeli opisujących przebieg nagrzewania rezystancyjnego wybranych elementów

Czytaj za darmo! »

Przeprowadzono pomiary nagrzewania rezystancyjnego elementów o różnych kształtach wykonanych z miedzi i kanthalu. W trakcie interpretacji wyników pomiarów zaobserwowano pewne zjawisko, które poddano dalszej analizie. Przeprowadzono analizę sygnałów i zaproponowano modele numeryczne zjawiska wykorzystując do tego celu pakiet MATLAB. Przedstawiono różne struktury dobieranych modeli i różne rodzaje odpowiedzi elementów na wymuszenie skokowe Abstract. The investigations of resistance heating of different elements made of copper and kanthal has been carried out. During the analysis of obtained results the some special effect of oscillation has been occurred. The different models of process have been chosen from models offered in MATLAB and then have been compared. The step responses of different elements during the resistance heating have been inertial or oscillatory. (Analysis of the resistance heating models of different elements). Słowa kluczowe: nagrzewanie rezystancyjne, MATLAB, element inercyjny, element oscylacyjny Keywords: resistance heating, MATLAB, inertial element, oscillatory element Wstęp Badano i analizowano przebieg nagrzewania rezystancyjnego elementów o różnym kształcie, wykonanych z miedzi i kanthalu. W trakcie analizy zaobserwowano pewne zjawiska, które mogły być spowodowane niedokładnościami w pomiarach, ale jednocześnie ich powtarzalność wydaje się wskazywać na pewną prawidłowość. W pracy [1] przedstawiono pierwsze próby analizy, nie dające jednak satysfakcjonującej odpowiedzi na pojawiające się wątpliwości. W niniejszej pracy zostanie przedstawiona bardziej szczegółowa interpretacja, wykorzystująca metody analizy sygnałów i możliwości, jakie daje pakiet MATLAB. Opis metodyki pomiarów Nagrzewano rezystancyjnie elementy o różnych kształtach i przy różnym wzajemnym położeniu, przy czym aktywnym energetycznie był tylko jeden element. Elementami podstawowymi były pręt i spirala (wykonane z miedzi i kanthalu). Badano[...]

The equivalent thermal network for the model of heat exchanger

Czytaj za darmo! »

The elements modelling heat transfer in the heat exchanger were investigated. The method of parametric identification revealed the oscillations in the STEP responses of these elements. The four-terminal network diagram corresponding to the modelling exchanger was prepared using a method of the equivalent thermal network (ETN) based on the electro-thermal analogy. The oscillations in the STEP responses indicate that ETN diagram of the heat exchanger should include a thermal inductivity element. The thermal inductivity idea correspond to potential and kinetic energy exchange during the heat exchange process which induces the oscillations. Streszczenie. Zastosowanie metody identyfikacji parametrycznej do analizy dynamiki wymiany ciepła ujawniło występowanie oscylacji w przebiegach charakterystyk skokowych, wyznaczanych dla różnych elementów modelowanego wymiennika. Metodą zastępczej sieci cieplnej, opartą na analogii termoelektrycznej, opracowano odpowiadający mu schemat czwórnika elektrycznego. Oscylacje pojawiające się w charakterystykach skokowych wskazują na potrzebę wprowadzenia elementu indukcyjnego do schematu sieci cieplnej odwzorowującej wymiennik ciepła. Pojęcie indukcyjności cieplnej należy kojarzyć z wymianą energii potencjalnej i kinetycznej między elementami uczestniczącymi w procesie wymiany ciepła, co jest przyczyną występujących oscylacji.(Zastępcza sieć cieplna dla modelowego układu wymiennika) Keywords: heat transfer, equivalent thermal network, thermal resistance, thermal capacity, thermal inductivity Słowa kluczowe: wymiana ciepła, zastępcza sieć cieplna, rezystancja cieplna, pojemność cieplna, indukcyjność cieplna Introduction The heat transfer in elements modelling the heat exchanger was investigated. The method of parametric identification applied to analysis of these elements dynamic revealed the oscillation in STEP characteristics [1]. There were observed in a lot of analyzed experiments but not always. Theirs cour[...]

Monitorowanie funkcjonowania hybrydowego systemu odnawialnych źródeł energii

Czytaj za darmo! »

Streszczenie. W artykule opisano hybrydowy system odnawialnych źródeł energii cieplnej wyposażony w układ monitorowania jego pracy. Czujniki rozmieszczono w kilkudziesięciu punktach pomiarowych w węzłach transformacji energii. Scharakteryzowano zarejestrowaną bazę danych i jej znaczenie dla tworzenia i weryfikacji modeli projektowych budowanych metodą zastępczej sieci cieplnej oraz diagnostycznych modeli parametrycznych. Abstract. The paper describes a hybrid system of renewable energy sources equipped with its monitoring system. Sensors are located in several tens measuring points placed in energy transformation nodes. The registered data base and its meaning for the design and for the verification of design models have been characterized. The models have been formulated on the basi[...]

Właściwości dynamiczne baterii kolektorów słonecznych

Czytaj za darmo! »

W artykule opisano właściwości dynamiczne segmentu kolektorów słonecznych płaskich wbudowanego w system hybrydowy zasilania energią cieplną. Przedstawiono model parametryczny niniejszego segmentu sporządzony w oparciu o dane pomiarowe pochodzące z monitoringu pracy systemu. Właściwości dynamiczne przedstawiono za pomocą charakterystyk skokowych i wykresów Bodego. Abstract. In article described dynamic property flat solar collector witch works in hybrid system produce hot energy. Described parametric model this collectors witch made with monitoring data. Dynamic properties described using step characteristic and Bode characteristic. (Dynamic properties flat solar collectors). Słowa kluczowe: odnawialne źródła energii, kolektor słoneczny, charakterystyka skokowa, charakterystyka częstotliwościowe Keywords: renewable sources of energy, solar collector, step characteristic, Bode characteristic. Wstęp Proces pozyskiwania energii z odnawialnych źródeł energii (OZE) współpracujących ze sobą w tzw. systemach hybrydowych jest zróżnicowany i charakteryzuje się na ogół niską sprawnością. Niska sprawność procesu nie zawsze wynika z charakteru przemian energetycznych, a częściej z faktu źle zaprojektowanego, niedoszacowanego lub przewymiarowanego pod względem rozmiarów poszczególnych segmentów systemu hybrydowego oraz nieoptymalnego sterowania jego pracą. W celu maksymalizacji pozyskiwania energii należy zaprojektować odpowiedni układ sterowania, wraz ze specyficznym dla każdego systemu algorytmem pracy. Jest to generalnie jeden z najistotniejszych warunków efektywnej eksploatacji systemów hybrydowych. Opracowanie funkcjonalnego algorytmu sterowania optymalizującego pracę poszczególnych segmentów jak i całości systemu zasilania jest trudne. Wymaga znajomości dynamiki pracy poszczególnych jego segmentów jako obiektów automatycznego sterowania. Elementy składowe hybrydowych systemów zasilania, np. takie jak: panele kolektorów słonecznych, pom[...]

 Strona 1