Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Aleksandra Kasprzyk-Mrzyk"

Kinetyka estryfikacji kwasów pimelinowego i suberynowego (korkowego) cykloheksanolem w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora


  Wykorzystując standardowy zestaw laboratoryjny (szklany półokresowy reaktor izotermiczny) wyznaczono krzywe kinetyczne dla syntezy pimelinianu i suberynianu dicykloheksylu. Stwierdzono, że w obecności kwasu siarkowego jako katalizatora, reakcja tworzenia monoestru jest reakcją pierwszego rzędu względem kwasu, a reakcja powstawania diestru jest pierwszego rzędu względem monoestru. Potwierdzono eksperymentalnie następczy przebieg obu reakcji. Określono parametry równań kinetycznych. Pimelic and subaric acids were esterified to the resp. diesters with cyclohexanol in presence of H2SO4 in a lab. isothermal semibatch reactor at 120-150°C (alc.-to-acid ratios 3:1 to 10:1) to study the reaction kinetics. The reaction had 2-step course. The formation of resp. monoesters was 1st order reaction with respect to the acid and the formation of diesters was 1st order reaction with respect to monoester. The activation energy of monoester formation was substantially higher than that of diester formation. Kwasy pimelinowy i suberynowy (zwany też kwasem korkowym) należą do grupy wyższych alifatycznych kwasów dikarboksylowych. W kwasie pimelinowym łańcuch alifatyczny ma 5 atomów węgla, a w kwasie suberynowych 6 węgli. Kwasy te mogą z alkoholami tworzyć zarówno monoestry jak i diestry. Wprawdzie estry kwasu pimelinowego i suberynowego (korkowego) nie znalazły jak dotąd szerszego (wielkotonażowego) zastosowania, jak np. adypiniany, jednak jak podaje się w literaturze patentowej są one wykorzystywane do produkcji syntety[...]

Kinetics of the esterification of crotonic acid with octyl, decyl and dodecyl alcohols over phosphotungstic acid as a catalyst. Kinetyka estryfikacji kwasu krotonowego alkoholami oktylowym, decylowym oraz dodecylowym w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora


  Crotonic acid was esterified with octyl, decyl and dodecyl alcs. at 393-433 K over phosphotungstic acid as a catalyst in an isothermal semibatch reactor to det. the reaction kinetics. The reaction was fitted with the 2nd order model. The activation energy was higher (80.46-85.69 kJ/mol) than that for the reaction catalyzed with H2SO4. Przeprowadzono badanie kinetyczne estryfikacji kwasu krotonowego alkoholami oktylowym, decylowym oraz dodecylowym w doświadczalnym izotermicznym reaktorze półprzepływowym w obecności kwasu wolframofosforowego jako katalizatora. Określono postać równań kinetycznych i wyznaczono ich parametry. Estry kwasów karboksylowych i alkoholi znajdują szerokie zastosowanie w życiu codziennym, w szczególności w przemyśle spożywczym i kosmetycznym, gdzie są stosowane głównie jako środki zapachowe i rozpuszczalniki. Doniesienia literaturowe, jak również doświadczenia własne dowodzą, że proces estryfikacji w zależności od użytych reagentów oraz zastosowanego katalizatora może przebiegać wg różnych mechanizmów i może być opisywany różnymi równaniami kinetycznymi1-4). Klasyczny katalizator stosowany w procesach estryfikacji, kwas siarkowy, w dzisiejszych czasach jest zastępowany bardziej przyjaznymi dla środowiska katalizatorami, takimi jak np. heteropolikwasy (HPA)2, 5) i żywice jonowymienne6). Kozhevnikov5) twierdzi, że silne kwasy HPA charakteryzują się w niektórych przypadkach ponad 100-krotnie większą aktywnością katalityczną niż kwas siarkowy. Zapewniają one również bardziej wydajny i czysty proces niż w przypadku zastosowania kwasów mineralnych. Krotoniany stosowane są w przemyśle tekstylnym i perfumeryjnym7, 8). Ich synteza przebiega zgodnie z równaniem (1): CH3CH=CHCOOH + CH3(CH2)nCH2OH↔ ↔CH3CH=CHCOOCH2(CH2)nCH3 + H2O (1) w którym n = 6 dla oktanolu, n = 8 dla dekanolu i n = 10 dla dodekanolu. [...]

 Strona 1