Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"Katarzyna LEJA"

Zanieczyszczenia mikrobiologiczne i szkodniki ziaren zbóż

Czytaj za darmo! »

Ziarno zbóż jest bardzo podatne na zakażenia mikrobiologiczne oraz występowanie różnego typu szkodników. Obniża to możliwość jego wykorzystania w przemyśle, który obecnie coraz częściej stosuje nowoczesne energooszczędne technologie eliminujące etapy cieplnej obróbki. Stosowanie takich technologii wymaga opracowania metod redukcji skażenia mikrobiologicznego, gdyż obecność niepożądanej mikroflory zakłóca przebieg procesów produkcyjnych, a w gotowym produkcie jest niedopuszczalna. Niniejszy artykuł stanowi przegląd typów zakażeń mikrobiologicznych i szkodników surowców zbożowych. Zakażenia mikrobiologiczne ziaren zbóż Ziarno ulega zakażeniu już w warunkach polowych. Źródłem zakażeń bakteryjnych są: gleba, kurz, woda, nawozy organiczne oraz zwierzęta. Ilość mikroorganizmó[...]

Produkcja biopaliwa z lignocelulozowych surowców rolniczych

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój przemysłu transportowego powoduje, że konieczne jest poszukiwanie odnawialnych źródeł energii do produkcji paliwa. Rozwiązaniem jest produkcja etanolu paliwowego z biomasy (bioetanol II generacji). Niezbędne jest jednak opracowanie efektywnej, opłacalnej technologii wytwarzania oraz dobór tanich surowców, jak np. kompleks lignocelulozowy. Optymalizacja procesu produkcji bioetanolu z lignocelulozy umożliwi otrzymanie taniego paliwa o wysokiej jakości. Potencjał rynku biopaliw w Polsce Wzrastające zapotrzebowanie na energię i paliwa kopalne zmusza do poszukiwania innych rozwiązań ich pozyskiwania. Jednym z nich jest wykorzystanie energii odnawialnej, na przykład biopaliw produkowanych z surowców rolniczych [14]. Podstawowymi biopaliwami ciekłymi pochodzenia rolniczego[...]

Utylizacja odpadów - alternatywne surowce do produkcji bioetanolu


  W wielu krajach zanieczyszczenie środowiska nabiera coraz większego znaczenia. Uprzemysłowienie i zurbanizowanie wpływa na powstawanie wzrastającej ilości odpadów organicznych i nieorganicznych. W ostatnich latach, w związku z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, rośnie również zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, w tym produkcją biopaliw takich, jak bioetanol. Do jego produkcji do tej pory wykorzystywano głównie rośliny uprawne (zboża, trzcina cukrowa, kukurydza, buraki cukrowe oraz inne rośliny zawierające cukry podatne na fermentację). Wytwarzanie bioetanolu z tych roślin wiąże się jednak z dużymi kosztami, które wynikają głównie z cen surowca, ponadto wykorzystanie zbóż na cele gorzelnicze powoduje wzrost cen żywności na świecie, a co za tym idzie sprzeciw społeczny [2]. Wychodząc naprzeciw wspomnianym problemom, badania obecnie koncentrują się na możliwości wykorzystania do produkcji biopaliw materiałów odpadowych, takich jak niejadalne części roślin uprawnych (np. łodygi zbóż, kolby i łodygi kukurydzy), makulatura czy różnego typu odpady przemysłowe[...]

 Strona 1