Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"JAN KACZMARCZYK"

Ocena jakości środowiska wewnętrznego i zapotrzebowania na energię do ogrzewania i chłodzenia w energooszczędnym budynku biurowym

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono problematykę funkcjonowania budynków użyteczności publicznej charakteryzujących się dużymi wewnętrznymi zyskami ciepła, na przykładzie nowo zaprojektowanego budynku biurowego. Dokonano krótkiego przeglądu zmian w podejściu do projektowania tego typu budynków, zmierzających do ograniczenia zapotrzebowania na energię przez wprowadzenie standardów budynków nisko- energochłonnych. Przeanalizowano, na podstawie wyników własnych symulacji numerycznych, zapotrzebowanie na energię do ogrzewania i chłodzenia budynku. Przedstawiono też przebieg zmienności temperatury wewnętrznej w analizowanym pomieszczeniu biurowym przy założeniu, że głównym źródłem chłodu w budynku jest strop chłodzący. Wykazano jednocześnie możliwość dotrzymania wymagań co do komfortu cieplnego i jakoś[...]

Jakość środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych na przykładzie wybranej szkoły podstawowej


  Zaprezentowano ocenę warunków cieplnych oraz jakości powietrza wewnętrznego w budynku szkoły podstawowej. Przeanalizowano skuteczność wentylacji, warunki cieplne oraz poziom stężenia CO2 w wybranych pomieszczeniach budynku.ZAGADNIENIA dotyczące jakości środowiska wewnętrznego w budynkach edukacyjnych stanowią problematykę, która już od kilkunastu lat jest chętnie podejmowana i rozwijana we współczesnych badaniach naukowych. U podstaw tego zainteresowania leży przekonanie o ścisłym związku pomiędzy jakością środowiska a zdrowiem, dobrym samopoczuciem i tempem przyswajania wiedzy. Na jakość środowiska wewnętrznego składają się warunki cieplne, stan powietrza wewnętrznego oraz środowisko akustyczne, oświetlenie światłem dziennym i sztucznym [11]. W niniejszym artykule zajęto się pierwszymi dwoma parametrami środowiska wewnętrznego, które w budynkach szkolnych mają szczególne znaczenie. Dzieci spędzają prawie 14 000 godzin swojego życia oddychając powietrzem szkolnych budynków, a są one bardziej niż dorośli podatne na zanieczyszczenia powietrza [5]. Problem jakości powietrza wewnętrznego w szkołach jest szczególnie ważny, ponieważ dzieci są bardziej niż dorośli narażone na podrażnienia dróg oddechowych, a tym samym są one w grupie szczególnego ryzyka w związku z chorobami płuc, będącymi wynikiem zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego [8]. Komfort cieplny powoduje zadowolenie ze środowiska cieplnego. Warunkiem koniecznym do zaistnienia komfortu cieplnego jest zachowanie bilansu cieplnego pomiędzy ciałem człowieka a środowiskiem, tj. równowagi pomiędzy ciepłem produkowanym przez organizm człowieka w wyniku procesów metabolicznych a ciepłem traconym do środowiska. Niezadowolenie ze środowiska cieplnego może być spowodowane brakiem ogólnego komfortu cieplnego, będącego skutkiem niezrównoważenia produkowanego i traconego (ewentualnie zyskiwanego) przez ciało człowieka strumienia ciepła. Może również być spowodowane niepożądanym [...]

Activated carbons from waste Jatropha curcas L. shells Węgle aktywne z odpadowych łupin jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.) DOI:10.15199/62.2015.7.17


  Jatropha curcas L. shells were 2-step carbonized at 600°C and activated with steam and CO2 or solid KOH to study the effect of temp., burn-off and KOH-to-char ratio on porous texture of the chars and activated C. The micropores contributed mainly to the total pores vol. (up to 94%). The chem. activation with KOH resulted in the highest sp. surface area (1974 m2/g). Zbadano przydatność odpadowych łupin nasiennych jatrofy przeczyszczającej (Jatropha curcas L.) jako surowca do preparatyki węgli aktywnych. Określono wpływ temperatury karbonizacji i fizykochemicznej aktywacji parą wodną na strukturę porowatą otrzymanych produktów, a także wpływ ubytku masy karbonizatu podczas aktywacji fizykochemicznej za pomocą H2O i CO2 oraz stosunku masy aktywatora (KOH) do masy karbonizatu w aktywacji chemicznej na rozwinięcie struktury kapilarnej otrzymanych węgli aktywnych. W badaniach sorpcyjnych scharakteryzowano objętość i powierzchnię porów surowca oraz produktów karbonizacji i aktywacji. Do największego rozwinięcia struktury porowatej karbonizatów prowadziła karbonizacja do temp. 600°C. Otrzymane węgle aktywne odznaczały się przeważającym udziałem mikroporów (do 94% objętości porów adsorpcyjnych), jedynie aktywacja parą wodną kształtowała więcej mezoporów (do 17%). W wyniku aktywacji chemicznej, przy stosunku masowym KOH:karbonizat jak 4:1, otrzymano węgiel aktywny o największej powierzchni właściwej (SBET = 1974 m2/g). Aktywacja fizykochemiczna, niezależnie od czynnika aktywującego, prowadziła do powstania materiałów o mniejszej objętości i powierzchni porów (maksymalnie 0,374 cm3/g i 832 m2/g po aktywacji CO2 w 700°C do 50-proc. ubytku masy). Za optymalne parametry aktywacji parą wodną uznano temp. 700°C i 50-proc. ubytek masy. Jatrofa przeczyszczająca (Jatropha curcas L.) jest jednym z ok. 170 znanych gatunków z rodzaju Jatropha należącego do rodziny wilczomleczowatych (Euphorbiaceae). Roślina ta pochodzi prawdopodobnie z A[...]

Możliwości pomiarowe TurboCare Poland S.A.

Czytaj za darmo! »

W referacie przedstawiono możliwości pomiarowe Działu Kontroli Jakości zakładu TurboCare Poland S.A. w szczególności skupiając się na nowoczesnych metodach diagnostyki generatorów oraz transformatorów. Abstract. The paper describes measurement possibilities of Quality Control Department of TurboCare Poland S.A. Paper is focus on modern methods of generators and transformers diagnostics. (Measurement possibilities of TurboCare Poland S.A.). Słowa kluczowe: Diagnostyka, pomiary, generator, transformator Keywords: Diagnostics, measurements, generator, transformer. Wstęp Stale rozszerzający rynek usług diagnostycznych i remontowych generatorów i transformatorów świadczonych przez TurboCare Poland S.A. na całym świecie wymusza wdrażanie nowoczesnych metod diagnostyki maszyn z wykorzystaniem aparatury pomiarowej stosowanej przez czołowe firmy branży energetycznej. Nakłady na zakup sprzętu stanowią znaczącą pozycję w wydatkach inwestycyjnych firmy i świadczą o zrozumieniu przez zarząd jak ważne to zagadnienie dla perspektywicznego rozwoju firmy i jej pozycji na rynku światowym. Pomiary i próby elektryczne transformatorów Jednym z zakupionych w ostatnim czasie przyrządów pomiarowych do badania oleju jest chromatograf gazowy Myrkos firmy Morgan Schaffer. Wychodząc naprzeciw naszym oczekiwaniom firma Morgan Schaffer zmodyfikowała jeden ze swoich modeli a taki sposób, aby uczynić go w pełni mobilnym. Przyrząd charakteryzuje się następującymi parametrami: Gazy mierzone: dokładność Wodór, H2 ±5ppm lub ±6% Metan, CH4 ±2ppm lub ±6% Etan, C2H6 ±2ppm lub ±6% Etylen, C2H4 ±2ppm lub ±6% Acetylen, C2H2 ±2ppm lub ±6% Tlenek węgla, CO ±2ppm lub ±6% Dwutlenek węgla, CO2 ±10ppm lub ±6% Tlen, O2 ±60ppm lub ±6% Azot, N2 ±500ppm lub ±% Sterowanie przyrządem odbywa się z poziomu programu PPMReport zainstalowanego na laptopie. Program krok po kroku prowadzi u[...]

Infant care bed natural convection heat transfer coefficient - measurements and estimation DOI:10.12915/pe.2014.05.028

Czytaj za darmo! »

The energy balance and heat exchange for newborn baby in infant care bed environment (radiant warmer) are considered. Convective and radiant heat losses from an infant in radiant warmer were studied using copper cast anthropomorphic thermal manikin and controlled climate chamber setup. The total body heat loss was measured for several mean skin and ambient temperatures, leading to total heat transfer coefficient estimation. Streszczenie. Rozważany jest bilans energii oraz mechanizmy wymiany ciepła dla noworodka w otwartym inkubatorze dla niemowląt. Wykorzystano miedziany antropomorficzny manekin termiczny noworodka do zbadania konwekcyjnej i radiacyjnej wymiany ciepła z otoczeniem w komorze klimatycznej. Zmierzono całkowity strumień traconego ciepła dla wybranych średnich temperatur skóry oraz otaczającego powietrza, a następnie wyznaczono konwekcyjny współczynnik wnikania ciepła. (Pomiary i wyznaczanie współczynnika wnikania ciepła dla konwekcji swobodnej w otwartym inkubatorze dla niemowląt). Keywords: convection, heat transfer coefficient, radiant warmer, thermal manikin. Słowa kluczowe: konwekcja swobodna, współczynnik wnikania ciepła, otwarty inkubator dla niemowląt, manekin termiczny. doi:10.12915/pe.2014.05.28 Introduction The heat exchange with the environment are of greater importance in the infant than in the adult, explaining the increased risk of body hypo- or hyperthermia [1]. As result, maintaining fluid and heat balance is of vital importance to the newborn infant [2]. The infants are exposed to a cold and dry environment, and are then at risk of dehydration and hypothermia. These conditions may have serious consequences and significantly influence mortality and morbidity. Moreover in recent years there is a growing interest in therapeutic use of hypothermia for treatment of neonatal encephalopathy [3-6]. To assist both therapy design and control, attempts are made to use mathematical models of human thermal physio[...]

 Strona 1