Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Joanna JAKUBIK"

Problemy jakościowe w procesie kucia na gorąco odkuwki typu widłak DOI:


  W artykule przedstawiono trudności związane z przemysłowym procesem kucia na gorąco widłaków w Kuźni Jawor S.A. Głównym problemem występującym podczas kucia tego typu elementów są duże straty materiałowe (sięgające ponad 30%), zmniejszenie objętości materiału wsadowego wiąże się natomiast z ryzykiem niewypełnienia wykroju. Kolejnym problemem jest niska trwałość matryc do kucia wstępnego i wykańczającego. W pracy przedstawiono wyniki symulacji numerycznej procesu kucia na gorąco wybranego widłaka. Na podstawie wyników otrzymanych z symulacji zaproponowano zmianę geometrii narzędzi, dzięki czemu będzie można zmniejszyć objętość materiału wsadowego przy pełnym wypełnieniu wykroju oraz jednoczesnym spadku sił kucia. This paper presents difficulties involved in industrial hot forging process of jokes made in Forge Jawor SA. The main problem is large material loss (amounting to over 30%), reducing the volume of billet is associated with the risk of non-fulfilment of dies. Another problem is the low durability of dies to pre-forging and finishing forging. The results of numerical simulation of hot forging analysis are presented. Based on the results obtained from the simulation, the authors proposed changes of the tools geometry to reduce volume of the billet, ensure complete filling of dies and to decrease the forging force. Słowa kluczowe: kucie na gorąco, straty materiałowe, trwałość narzędzi, metoda elementów skończonych Key words: hot forging, material loss, tool life, finite elements method.1. Wprowadzenie. Duża konkurencja na rynku producentów części metalowych sprawia, że bezustannie poszukiwane są metody: umożliwiające kształtowanie nowych materiałów o specjalnych właściwościach oraz dające możliwość obniżenia kosztów produkcji przez ograniczenie zużycia surowców, energii i pracochłonności wykonania [1÷3]. Niewątpliwie do takich metod wytwarzania można zaliczyć technologię kucia. Najbardziej popularną i powszechnie stosowaną metodą k[...]

Zastosowanie symulacji numerycznej do określenia przyczyn powstawania wad na przykładzie wybranych odkuwek matrycowych DOI:10.15199/24.2016.3.2


  W pracy przedstawiono wykorzystanie wyników modelowania numerycznego m.in.: do analizy przyczyn powstawania wad w wybranych przemysłowych procesach kucia matrycowego na gorąco. W tym celu zbudowano termomechaniczne modele procesu kucia odkuwek typu dźwignia oraz widłak opracowane za pomocą pakietu obliczeniowego Forge 2011. Analizowane operacje kucia wybranych elementów miały na celu ustalenie przyczyn powstawania wad w odkuwkach (m.in.: zakuć i niewypełnień) oraz określenie wpływu ułożenia materiału wsadowego na poprawne wypełnienie wykroju matrycy. Symulacje komputerowe przy wykorzystaniu specjalnych funkcji w programie (‘trapp’ - detekcja kieszeni powietrznych oraz ‘folds’ - detekcja zakuć) pozwoliły na określenie wpływu ułożenia przedkuwki, podczas kucia dźwigienki, na poprawne wypełnienie wykroju oraz lokalizację zakuć i niewypełnień w widłaku. The paper presents the results of numerical modeling used to analyze the causes of defects in chosen industrial processes of hot forging. For this purpose thermo-mechanical models of the hot forging process of the lever and yoke has been built with use of the computational software Forge 2011. Analyzed forging operations of the selected elements aimed at the identifying the causes of forging defects (foldings and underfillings) and to identify the impact of the position of a input material on the correct filling of the die cavity. Computer simulations with use of the special software functions (‘trapp’ - detection of air pockets and ‘folds’ - detection of material folding) allowed to determine the effect of preform position during forging process on the proper die cavity filling and to localize foldings and underfillings of yoke. Słowa kluczowe: modelowanie numeryczne, wady odkuwek Key words: numerical modelling, forgings defects.Wprowadzenie. W ostatnich latach duża konkurencyjność na rynku producentów odkuwek sprawia, że coraz częściej parametrem[...]

 Strona 1