Wyniki 1-3 spośród 3 dla zapytania: authorDesc:"BOGUSŁAWA GOMÓŁKA"

Działanie zmodyfikowanego urządzenia tarczowego i zastosowanie go do oczyszczania ścieków oraz odsiarczania gazów

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono urządzenie tarczowe składające się z zespołu tarcz umieszczonych na poziomym wale wolnoobrotowym. Na bocznej powierzchni każdej tarczy znajduje się określona liczba sztywno zamocowanych pojemników. W czasie obrotu tarczy pojemniki te mają za zadanie wprowadzanie gazu do cieczy, czerpanie jej i przelewanie, co zapewnia dużą intensywność nasycenia cieczy gazem. Urządzenie można [...]

Podatność soli sodowej 2-merkaptobenzotiazolu na biodegradację w środowisku ścieków miejskich

Czytaj za darmo! »

Przedstawiono rezultaty badań nad określeniem podatności soli sodowej 2-merkaptobenzotiazolu (w zakresie wartości jej stężenia początkowego wynoszących od 7 mg/dm3 do 280 mg/dm3) na biochemiczny rozkład w środowisku ścieków miejskich. Stwierdzony na podstawie uzyskanych wyników niski stopień rozkładu świadczy o małej podatności tej soli na biochemiczny rozkład w badanym środowisku. Ponadto [...]

Badanie oczyszczania ścieków z produkcji oligomeru l,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinoliny DOI:

Czytaj za darmo! »

Opracowano metodę otrzymywania l,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinoliny - silnego an ty utleniacza - w formie stałej. Zestalenie produktu uzyskuje się w wyniku destylacji surowca z parą wodną. W procesie tym otrzymuje się stężone ścieki, do których oczyszczania wypróbowano takie metody, jak: utlenianie wodą chlorową, koagulację, sorpcję na węglu aktywnym i na pyłach dymnicowych. Najlepsze efekty uzyskano, stosując adsorpcję na węglu aktywnym. Opisano sposób prowadzenia procesu w urządzeniu strumienicowym. Surowcem do otrzymywania antyutleniacza l,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinoliny o nazwie handlowej Polnoks R jest produkt kondensacji aniliny z acetonem, który następnie poddaje się neutralizacji i destylacji1 _3).Uzyskiwany produkt, stanowiący półstałą substancję, dotychczas rozcieńczano olejem mineralnym i jako antyutleniacz przesyłano w stanie ciekłym do zakładów przemysłu gumowego. Obecnie opracowano metodę zatężania oligomerów 1,2-dihydro-2,2,4-trimetylochinoliny polegającą na oddestylowaniu całej ilości aniliny i monomeru zawartych w surowym antyutleniaczu. W ten sposób otrzymuje się stałą substancję o temperaturze mięknienia 343 K. Zatężanie prowadzi się za pomocą wyparki cienkowarstwowej i wysokopróżniowej wyparki krótkodrożnej lub stosując urządzenia do destylacji z parą wodną pod zmniejszonym ciśnieniem. Drugi sposób zagęszczania jest korzystniejszy (mniejszy koszt instalacji, prostsza aparatura oraz lepszy jakościowo produkt końcowy). Produkcja antyutleniacza wiąże się z powstawaniem dwojakiego rodzaju ścieków: pochodzących z wytwarzania produktu i z zatężania surowego antyutleniacza, czyli z destylacji próżniowej. Charakterystykę tych ścieków podano w tab. 1. Mają one odczyn zasadowy, intensywną barwę i dużą zawartość substancji organicznych, o czym świadczą Tabela 1. Charakterystyka badanych ścieków Właściwości Ścieki z produkcji Polnoksu R Ścieki z zatężenia w wyniku destylacji pH 11,5 7,6ч-8,3 Mętność [g/m[...]

 Strona 1