Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"Beata KAZIMIERCZAK"

Amperometryczne oznaczanie przeciwciał anty-CRP znakowanych fosfatazą alkaliczną

Czytaj za darmo! »

Białko C-reaktywne (CRP) należy do białek fazy ostrej i jest jednym z najlepszych niespecyficznych biochemicznych markerów stanów zapalnych, np. w chorobie niedokrwiennej serca. Według standardów amerykańskich, na podstawie stężenia CRP we krwi wyodrębnia się odpowiednio 3 grupy ryzyka przeżyć bez zdarzeń sercowo-naczyniowych: do 1 mg/L niskie, 1...3 mg/L średnie oraz powyżej 3 mg/L wysokie [...]

Zastosowanie bezpośredniego testu ELISA do amperometrycznego oznaczania białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

W immunoczujniku do oznaczania CRP zastosowano procedurę opartą na bezpośrednim teście ELISA, z użyciem przeciwciał anty-CRP znakowanych fosfatazą alkaliczną oraz monofosforanu kwasu askorbinowego - substratu reakcji enzymatycznej. Badania woltamperometryczne przeprowadzono w zminiaturyzowanej celce na sitodrukowanych trójelektrodowych czujnikach węglowych z chlorosrebrową elektrodą referencyjną. Czułość opracowanych czujników w zakresie stężeń CRP do 12 mg/L (norma dla mężczyzn polskich laboratoriów analitycznych) wynosiła 0,57 μA/mg/L (r2 = 0,998). Abstract. C-reactive protein (CRP) is acute phase serum protein and serves as a very sensitive, nonspecific marker and predictor of cardiovascular events. The amperometric immunosensor for human CRP is based on a direct ELISA test with anti-CRP antibodies labeled with alkaline phosphatase and ascorbic acid phosphate as an substrate for the enzyme. Voltamperometric measurements were performed with screen-printed 3-electrode amperometric sensors, where counter and working electrodes were made of carbon pastes, and a reference electrode was electrochemically chlorinated silver/silver chloride one. The obtained sensor sensitivity calculated for the CRP concentration range up 12 mg/L (cut-off value for men used in Polish analytical laboratories) was 0,57 μA/mg/L and linear correlation coefficient of 0,998. (Application of direct ELISA test for amperometric determination of C-reactive protein). Słowa kluczowe: immunoczujnik, woltamperometria cykliczna, białko C-reaktywne, bezpośredni test ELISA. Keywords: immunosensor, cyclic voltamperometry, C-reactive protein, direct ELISA test, alkaline phosphatase. Wstęp Choroba niedokrwienna serca jest jedną z głównych przyczyn nagły[...]

Zastosowanie technik immunoenzymatycznych i mikrofluidycznych do amperometrycznego oznaczania stężenia białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

Od czasu odkrycia (1930 r.) i wykrystalizowania (1947 r.) białka C-reaktywnego (CRP) stale wzrasta jego rola w diagnostyce medycznej, jako czynnika pozwalającego prognozować możliwość wystąpienia zawału serca, wykryć stan zapalny i nekrozę oraz ocenić ryzyko i dynamikę rozwoju choroby. Białko CRP jest niespecyficznym białkiem ostrej fazy i jednym z najlepszych niespecyficznych markerów wielu stanów zapalnych. Jak wskazują wytyczne European Society of Cardiology z 2005 roku, pożądane są dokładne i szybkie testy do oznaczeń tego białka. Cząsteczki CRP mają masę ~120 kDa i są pentametrami, składają się z 5 identycznych podjednostek o masie cząsteczkowej ~21 kDa (rys. 1). Są one syntetyzowane w hepatocytach w odpowiedzi na podwyższony poziom interleukiny-6 (IL-6) i są obecne w wą[...]

Platynowe i grafitowe immunoczujniki amperometryczne do oznaczania białka C-reaktywnego

Czytaj za darmo! »

W artykule przedstawiono porównanie odpowiedzi platynowych i grafitowych immunoczujników amperometrycznych na niskie stężenia białka C-reaktywnego (CRP), w zakresie użytecznym diagnostycznie: 0,1÷3 mg/L. Oznaczenia przeprowadzono w oparciu o bezpośredni typ testu ELISA, metodą zanurzeniową. Zastosowano znakowanie przeciwciał anty-CRP fosfatazą alkaliczną oraz monofosforan kwasu askorbinowego, jako substrat reakcji enzymatycznej. Abstract. In this paper, the developed platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein (CRP) are described, in the lowest CRP concentration range valuable for clinical diagnosis: 0.1÷3 m/L. These immunosensors are based on direct enzymelinked immunosorbent assay (ELISA) and immersion method. Phosphatase alkaline labeling of anti-CRP antibodies was performed. Ascorbic acid monophosphate as enzymatic reaction substrate was used. (Platinum and graphite amperometric immunosensors for determination of C-reactive protein) Słowa kluczowe: amperometria, test ELISA, oznaczanie CRP. Keywords: amperometry, ELISA test, CRP determination. Wstęp Immunoczujniki są bioczujnikami charakteryzującymi się specyficznością wobec badanego analitu. W medycynie, przemyśle spożywczym czy ochronie środowiska często oznaczany analit znajduje się w nieprzejrzystym ośrodku (krew, osocze, soki, ścieki) - w tych przypadkach immunoczujniki enzymatyczne są bioczujnikami z wyboru, w szczególności te z detekcją amperometryczną, charakteryzującą się niskim sygnałem tła i prostotą[...]

Oznaczenie fibrynogenu metodą immunoenzymatyczną w czujniku mikroprzepływowym

Czytaj za darmo! »

W artykule zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące oznaczania fibrynogenu za pomocą mikroprzepływowego immunoczujnika amperometrycznego, wykonanego ze szkła, elastomeru PDMS oraz platyny. W czujniku wykorzystano trzy reakcje: immunologiczną, enzymatyczną oraz reakcję redoks. W próbkach oznaczano stężenie ludzkiego fibrynogenu (340 kDa), otrzymując liniową odpowiedź czujnika w zakresie 1÷4 g/L. Abstract. In this paper, a microfluidic immunosensor with amperometric detection is presented. Electrochemical measurements of fibrinogen (340kDa) in range of medical diagnostics important concentration were performed (1÷4g/L). (Fibrinogen measurement by immunoenzymatic method in microfluidic chip). Słowa kluczowe: fibrynogen, czujnik immunologiczny, czujnik mikroprzepływowy, detekcja amperometryczna. Keywords: fibrinogen, immunosensor, microfluidic sensor, amperometric detection. Wstęp Fibrynogen jest glikoproteiną osocza krwi o 100- godzinnym czasie półtrwania, prekursorem włóknika, który uczestniczy w procesie krzepnięcia krwi [1]. Jest syntezowany w wątrobie przez hepatocyty oraz w megakariocytach i uwalniany do krwi, gdzie stanowi 2% białek. Cząsteczka fibrynogenu jest dimerem o cechach fibrylarnych i globularnych. Jednostka składa się z łańcuchów polipeptydowych α, β i γ połączonych wiązaniami dwusiarczkowymi. Przy niskim stężeniu fibrynogenu we krwi (poniżej 1 g/L) występują problemy z krzepliwością krwi, natomiast pacjenci, u których stwierdzono prawidłowe, bliskie górnej normy stężenia fibrynogenu (3÷4 g/L), powinni być zakwalifikowani do grupy podwyższonego ryzyka udaru niedokrwiennego [2]. Badania wykazały podwyższone stężenie fibrynogenu u chorych w ostrym okresie udaru niedokrwiennego mózgu spowodowanego chorobą dużych naczyń (ChDN) [3]. Wysokie stężenie fibrynogenu we krwi stanowi również ryzyko wystąpienia choroby niedokrwiennej serca oraz zakrzepicy. Fibrynogen w szybki sposób może być oznaczany z [...]

Technologia wytwarzania układu mikroprzepływowego do amperometrycznego pomiaru stężenia kwasu askorbinowego

Czytaj za darmo! »

W niniejszym artykule zaprezentowano układ mikroprzepływowy do amperometrycznego oznaczania stężenia kwasu L-askorbinowego. Podczas projektowania układu wykorzystano symulacje komputerowe, wykonane za pomocą oprogramowania COMSOL. Do wytworzenia układu zastosowano różne technologie m.in.: głębokie plazmowe trawienie krzemu w procesie Boscha, polimeryzację plazmową, miękką litografię z zastosowaniem krzemowej matrycy i elastomeru PDMS, fotolitografię UV, magnetronowe katodowe napylanie cienkich warstw metalicznych, technikę lift-off, oraz modyfikację elektrochemiczną powierzchni elektrod. W projektowanym układzie do testu immunoenzymatycznego ELISA z wykorzystaniem fosfatazy alkalicznej jako markera, kwas askorbinowy będzie końcowym produktem reakcji enzymatycznej, którego oznaczanie służy do określania w sposób pośredni stężenia istotnych w diagnostyce medycznej agalitów takich jak białko C-reaktywne, fibrynogen i troponiny. Abstract. In this paper, a microfluidic system for L-ascorbic acid concentration measurement using the amperometric detection method is presented. The system was developed basing on computer simulations obtained with software COMSOL. Different technologies and techniques such as: deep silicon plasma etching in Bosch method, plasma polymerization, soft lithography with Si template and elastomer PDMS, UV lithography, magnetron sputtering, lift-off and electrochemical surface modification were applied. L-ascorbic acid is electrochemically active compound. In the designed system for immunoenzymatic test ELISA with alkaline phosphatase as an enzymatic label, this compound is a final product of enzymatic reaction. It allows indirect electrochemical measurement of concentration of electrochemically inactive analytes, important in medical diagnostics, such as: C-reactive protein, fibrinogen or troponins. (Technology of microfluidic system fabrication for amperometric measurement of ascorbic acid concentration). Słowa kluczowe: u[...]

 Strona 1