Wyniki 1-10 spośród 19 dla zapytania: authorDesc:"Władysław TORBICZ"

Nowoczesne czujniki pomiarowe

Czytaj za darmo! »

Powszechne dążenie do automatyzacji możliwie wszystkich czynności, którymi zainteresowany jest człowiek, wpłynęło na rozwój urządzeń, wyposażonych w systemy czujnikowe przetwarzające informację pomiarową oraz wykonawcze. Istnieje duża rozmaitość takich urządzeń ze względu na rodzaj zastosowania, użytą technologię wykonania podzespołów, czy też specjalne wymagania (stopień miniaturyzacji, n[...]

Polimery elektroprzewodzące w elektronice i analityce biochemicznej

Czytaj za darmo! »

Szybki rozwój elektroniki i inżynierii materiałowej, a szczególnie dotyczący technologii półprzewodnikowych i chemii polimerów, doprowadził do opracowania wielu nowych materiałów o bardzo interesujących właściwościach. Jednym z ważnych odkryć w tym zakresie, dokonanym w latach 70. ubiegłego wieku było wynalezienie, a następnie rozwój technologii polimerów elektroprzewodzących (przewodzących). Właściwości elektryczne optyczne, chemiczne, elektrochemiczne, mechaniczne i wiele innych tych materiałów, zależą od działania na nie różnych czynników fizycznych, np. pola elektrycznego, światła, naprężenia (wykorzystanie w czujnikach wielkości fizycznych), a także chemicznych w postaci gazów oraz zjonizowanych i niezjonizowanych składników cieczy (wykorzystanie w czujnikach wielkości ch[...]

Zastosowanie grafenu w technice pomiarowej

Czytaj za darmo! »

W artykule omówiono podstawowy budowy grafenu oraz przegląd jego właściwości, metod wytwarzania i zastosowań - głównie w elektronice i miernictwie. Z materiałem tym są wiązane duże nadzieje ze względu na jego konkurencyjne właściwości elektroniczne, optyczne, optoelektroniczne, elektrochemiczne i mechaniczne, w stosunku do krzemu, powszechnie wykorzystywanego do budowy różnych mikroczujników i bioczujników i ich matryc oraz mikrosystemów pomiarowych. Zostały też omówione przykłady zastosowania grafenu w technice pomiarowej. Abstract. In this paper, basic considerations concerning graphene structure and review of its properties, methods of manufacturing and applications - mainly in electronics and measurements are presented. Promising results are expected for this material because of its competitive electronic, optical, optoelectronic, electrochemical and mechanical properties in comparison to silicon that is commonly utilized for construction of different sensors, sensors array and measuring microsystems. Examples of graphene applications in measuring techniques are discussed. (Application of graphene in measurements). Słowa kluczowe: grafen, właściwości grafenu, zastosowania grafenu Keywords: graphene, graphene properties, graphene applications Wstęp Mimo, że materiałem wykorzystywanym w elektronice, w tym do budowy wielu rodzajów urządzeń pomiarowych i przetwarzających jest obecnie krzem, to, ze względu na dążenie do poprawienia parametrów użytkowych tych urządzeń, w szczególności szybkości działania, stabilności czy odporności na czynniki zewnętrzne, a także w celu ich miniaturyzacji, są w ostatnich latach prowadzone badania nad nowych materiałami, takimi jak: polimery elektroprzewodzące [1,2], nanorurki [3], nonodruty [4], a ostatnio, również grafen [5-9]. Podstawowymi elementami tych materiałów, z wyjątkiem nanodrutów są atomy węgla. Ostatnio odkryty grafen, będący płaską strukturą w postaci jednej lub kilku warstw atomów węgla[...]

Enzymatyczne bioczujniki oparte na dehydrogenazach wykorzystujących NAD+

Czytaj za darmo! »

Bioczujniki są narzędziami analitycznymi nowej generacji stosowanymi do wykrywania i oznaczania różnych substancji (bio)chemicznych. W czujnikach tych wykorzystuje się różnego typu materiał biologiczny, m.in. enzymy, przeciwciała, fragmenty DNA, komórki, fragmenty tkanek, mikroorganizmy. Chociaż historia bioczujników w podanym tu rozumieniu terminologicznym sięga początku lat 60. dwudziesteg[...]

Mikrosystemy w pomiarach biochemicznych

Czytaj za darmo! »

Zapotrzebowanie na systemy pomiarowe wielkości biochemicznych ma źródło w masowym ich wykorzystaniu w diagnostyce medycznej, ochronie środowiska oraz konieczności monitorowania różnych procesów w przemyśle spożywczym, chemicznym i farmaceutycznym, w tym w biotechnologii. Współczesnym metodom analitycznym i systemom do kontroli zawartości różnych składników chemicznych i biochemicznych są st[...]

Elektrochromizm polimerów przewodzących na przykładzie polianiliny

Czytaj za darmo! »

Zmiana barwy jest zjawiskiem często wykorzystywanym w pomiarach biochemicznych - ze względu na możliwość szybkiej organoleptycznej oceny, jak również w badaniach ilościowych o dużej dokładności. W wielu testach i analizach biochemicznych wykorzystuje się zjawisko fluorescencji. Obecnie, ze względu na szybki rozwój m.in. inżynierii materiałowej, powstała możliwość wykorzystania nowych materiałów, które mogą być stosowane do konstrukcji układów analitycznych z detekcją optyczną. Jedną z nowych możliwości jest wykorzystanie polimerów elektroprzewodzących [1]. Chromizm to zdolność do odwracalnej zmiany barwy jakiegośmateriału pod wpływemokreślonego bodźca fizycznego lub chemicznego. Można wyróżnić różne rodzaje chromizmu w zależności od czynnika, który go wywołuje, np. temperatura[...]

Immobilizacja koenzymu (NAD/NADH) w polipirolu osadzanym elektrochemicznie na powierzchni czujnika amperometrycznego

Czytaj za darmo! »

Dinukleotyd nikotynamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem biorącym udział w reakcjach redoks, katalizowanych przez enzymy z grupy dehydrogenaz. Pełni on funkcję nośnika atomów wodoru - zredukowany koenzym (NADH) przekazuje grupie karbonylowej substratu dwa elektrony i proton, czyli anion wodorkowy (H-). Aby uniknąć stosowania drogiego koenzymu w ilości stechiometrycznej, należy zastosować syste[...]

Zastosowanie polianiliny w czujnikach amperometrycznych do oznaczania NADH

Czytaj za darmo! »

Dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy (NAD) jest koenzymem dehydrogenaz, jako akceptor elektronów i protonu bierze udział w reakcjach redoks, np. związanych z katabolizmem i uwalnianiem energii w komórkach. Bioczujniki to nowej generacji narzędzia analityczne stosowane do wykrywania i oznaczania różnych substancji (bio)chemicznych. Elektrochemiczne utlenianie NADH (forma zredukowana) zachodzi przy wysokich potencjałach, co zmniejsza stabilność czujnika oraz powoduje występowanie interferencji, spowodowanych innymi składnikami próbki, wchodzącymi w reakcje uboczne. Rozwiązaniem wspomnianych problemów może być modyfikacja i wykorzystanie odpowiednich materiałów elektrod, m.in. polimerów przewodzących, na przykład polianiliny (PAn), dzięki czemu NADH jest bezpośrednio utleniany przy niskich potencjałach [1]. Warstwy polianiliny są polielektrochromowe. Zależnie od stanu utlenienia/redukcji można uzyskać kilka barw tego polimeru: żółtą (leukoemeraldyna), zieloną (sól emeraldyny - forma przewodząca), niebieską (emeraldyna) lub czarną (pernigranilina) [2,3]. Właściwości elektryczne i elektrochromowe polianiliny zależą nie tylko od stopnia jej utlenienia, ale również od stopnia jej sprotonowania, czyli od pH zastosowanego elektrolitu [4]. Ponieważ proces redukcji polianiliny wymaga prz[...]

Modelowanie hydrodynamiki w układach mikroprzepływowych

Czytaj za darmo! »

Stosowanie narzędzi inżynierskich służących do modelowania procesów fizycznych i chemicznych daje możliwość znacznej obniżki niezbędnych kosztów oraz czasu, związanych z projektowaniem i wdrażaniem nowych technologii oraz urządzeń. W artykule omówiono zastosowanie modelowania FEM do optymalizacji i analizy hydrodynamiki w układach mikroprzepływowych typu lab-on-a-chip. Przedstawiono przykładowe symulacje komputerowe hydrodynamiki w mikroreaktorze przeznaczonym do hodowli komórkowych oraz ogniskowania hydrodynamicznego w mikrocytometrze przepływowym. Abstract. Dynamic progress in computer science results in development and optimization of engineering tools for designing and modeling of physical and chemical processes and phenomena. They reduce costs and time devoted to design and implementation of new technologies and devices. For these purposes, computational numeric methods such as: finite element, volume and finite difference method (FEM, FVM and FDM, respectively) are the most frequently used. In this paper, application of the FEM based modeling for optimization and analysis of hydrodynamics in lab-on-a-chip type microfluidic systems are presented. Exemplary results on computer simulations of hydrodynamics in flow-through microreactors for cell culturing and hydrodynamic focusing in flow microcytometer are discussed. Computer simulations were performed with a simulation software package COMSOL 3.5. (Simulation of hydrodymanics in microfluidic systems). Słowa kluczowe: układy mikroprzepływowe, cytometr przepływowy, ogniskowanie hydrodynamiczne, mikroreaktory komórkowe, symulacje komputerowe. Keywords: microfluidic systems, flow cytometer, flow focusing, cellular microreactors, computer simulations. Wstęp Dane dotyczące hydrodynamiki należą do najważniejszych informacji dotyczących układu przepływowego. Dają one niezwykle cenne informacje na temat wielu zjawisk występujących w mikrostrukturze oraz są parametrami wejściowymi do innych b[...]

 Strona 1  Następna strona »