Wyniki 1-6 spośród 6 dla zapytania: authorDesc:"ANNA KONDROT-BUCHTA"

Badania eksperymentalne radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym Część 1. Badania próbek litych


  Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k (l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14,5 kg·m-3. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano poprzez obłożenie każdej próbki folią aluminiową. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest obecnie popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k (l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszego artykułu dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [1].FIRMA BASF udoskonaliła klasyczny biały styropian, w efekcie czego powstał styropian grafitowy. Nowe perełki polistyrenu (EPS) o czarnej barwie noszą nazwę Neopor. Jest to nazwa zastrzeżona przez firmę Basf [7]. Krajowi producenci styropianu grafitowego korzystają z perełek EPS tego producenta. Srebrnoszary kolor styropianu grafitowego uzyskiwany jest przez dodanie do perełek EPS grafitu, który znacznie poprawia właściwości termoizolacyjne styropianu. W klasycznym białym styropianie występuje radiacyjno - kondukcyjna wymiana ciepła. Sprzężenie radiacji z kondukcją występuje poprzez pole temperatury wewnątrz styropianu i przejawia się znaczącym udziałem promieniowania w wymianie ciepła. Współczynnik przewodzenia ciepła k styropianu, zwany dalej przewodnością cieplną, wykazuje anomalie w funkcji grubości l. Anomalia polega na występowaniu redukcji przewodności cieplnej dla małych grubości warstw. Inaczej mówiąc, przewodność cieplna styropianu wzrasta stopniowo wraz z grubością warstwy ośrodka, osiągając dla dużych grubości warstw wartości asymptotyczne [2]. Efekt ten można zaobserwować eksperymentalnie, m.in. dla polistyrenu ekstrud[...]

Badania eksperymentalne radiacyjno-kondukcyjnej wymiany ciepła w styropianie grafitowym Część 2. Badania próbek podzielonych na warstwy


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k (l) styropianu dla próbek złożonych z kilku warstw i dodatkowo przedzielonych foliami aluminiowymi. Do badań wybrano styropian grafitowy firmy Arbet (Polska) o gęstości 14.5 kg·m-3 [3]. Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 przy czarnych oraz błyszczących brzegach próbki. Czarne brzegi próbki zapewnia przyrząd pomiarowy. Błyszczące brzegi próbki uzyskano przez obłożenie każdej próbki folią aluminiową, która służy do pakowania produktów spożywczych. Folią aluminiową przedzielono również wszystkie warstwy próbki. Badania mają istotne znaczenie w praktyce, ponieważ styropian grafitowy jest popularnym materiałem do izolacji cieplnej stosowanym w budownictwie. Wyniki pomiarów k (l) styropianu grafitowego porównano z podobnymi badaniami wykonanymi przez autorów niniejszym artykule dla styropianu w kropki firmy Termoorganika (Polska) [4, 6].NA PODSTAWIE analizy jednoczesnego przewodzenia ciepła i promieniowania, w wielu materiałach można wykazać, że uzyskana w wyniku pomiarów przewodność cieplna zmienia się z wraz grubością tych materiałów. Efekt redukcji przewodności cieplnej znany jest jako "efekt grubości" (ang. thickness effect curve) [1, 5]. W klasycznym, tzn. białym styropianie efekt redukcji może sięgać nawet 200 mm. Nie jest to efekt pomiarowy, wynikający ze stosowania konkretnej metody badawczej, tylko efekt fizyczny związany z wymianą ciepła przez promieniowanie w styropianie. Jak dotąd żaden z producentów styropianu w Polsce nie zamieszcza danych dotyczących zależności przewodności cieplnej od grubości. Przykładowo, firma BASF dla wszystkich swoich produktów piankowych, w tym np. dla przytoczonej w [6] pianki polistyrenowej ekstrudowanej 3035 CS, takie dane zamieszcza. W przypadku producentów styropianu w Polsce brak takich danych skutkuje zawyżaniem wartości przewodności cieplnej dla małych grubości płyt ze styropianu. Wydaj[...]

Badania eksperymentalne efektu redukcji przewodności cieplnej w piance polistyrenowej (styropianie)


  Przedstawiono wyniki pomiarów efektu redukcji przewodności cieplnej k(l) dla małych grubości warstw l w polistyrenie ekspandowanym, czyli styropianie (EPS). Do badań wybrano styropian biały w kropki firmy Termoorganika (Polska) oraz styropian grafitowy firmy Arbet (Polska). Badania wykonano w aparacie płytowym Fox 314 firmy LaserComp (USA) dla grubości próbek l od około 10 do ok. 100 mm, przy czarnych (ε = 1) oraz błyszczących (ε = 0,04) brzegach próbki w zakresie temperatury od 0 do 50 oC. W artykule wykazano znaczący udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie białym w kropki. Dodanie grafitu do perełek EPS w znaczący sposób redukuje udział wymiany ciepła przez promieniowanie w styropianie grafitowym. Keywords: thickness effect curve, Styrofoam, radiative-conductive heat transfer Abstract In the paper results of investigations of thermal conductivity reduction effect k(l) for small thicknesses of layers l in expanded polystyrene (EPS), i.e. styrofoam are presented. White styrofoam in dots manufactured by Termoorganika (Poland) and graphite styrofoam manufactured by Austrotherm (Poland) were selected for investigations. The measurements were carried out in plate apparatus Fox 314 (made by LaserComp, USA) for samples with a thickness l of from about 10 mm to about 100 mm, with black (ε = 1) and shining (ε = 0.04) sample’s edges in the range of temperature from 0 oC to 50 oC. The study showed a significant share of heat transfer by radiation in white styrofoam in dots. Furthermore, the addition of graphite to the EPS beads significantly reduces contribution of heat transfer by radiation in graphite styrofoam. © 2006-2013 Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o. All right reserved.1. Wprowadzenie Styropiany stosowane są głównie jako materiał termoizolacyjny do ociepleń budynków mieszkalnych. Ostatnio obok powszechnie znanych styropianów białych, pojawiły się nowe odmiany styropianów, np. [...]

Badania eksperymentalne temperatury powierzchni płyt styropianowych nagrzewanych lampą kwarcową DOI:10.15199/9.2015.1.4


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powierzchni płyt styropianowych białych, tzn. ze styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowych, tzn. ze styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM) poddanych nagrzewaniu lampą kwarcową, o charakterystyce widmowej promieniowania zbliżonej do charakterystyki Słońca [1].1. Wprowadzenie Styropian grafitowy stwarza duże problemy jako materiał izolacji cieplnej ścian budynków mieszkalnych, ponieważ błyskawicznie się nagrzewa na słońcu do wysokiej temperatury. 23 marca 2013 r. o godz. 12:00 autorzy niniejszego artykułu wykonali próbny pomiar temperatury powierzchni płyt o wymiarach 300 x 300 x 60 mm ze styropianu grafitowego (Austr. graf.) oraz białego (Austr. biały, obie firmy Austrotherm) wystawionych przez okres 15 min. na działanie promieni słonecznych. Temperatura powietrza wynosiła (-)3 oC, wiatr - 22 km/godz. Natężenie promieniowania zmierzono miernikiem gęstości strumienia ciepła o wymiarach 100 x 180 x 0,6 mm typu Almemo 2590-4s V5 firmy Alhborn (Niemcy). Uzyskano wartość q& ≈ 200 W/m2. Temperatura powierzchni płyt wystawionych na działanie promieni słonecznych wyniosła: (+)3 oC, w przypadku styropianu białego oraz (+)50 oC, w przypadku styropianu grafitowego. Wyniki próbnego pomiaru powierzchni płyt styropianu skłoniły autorów do analizy problemu i wykonania badań w warunkach laboratoryjnych. W przypadku styropianu grafitowego pojawiają się dwa zagrożenia. Po pierwsze, temperatura powierzchni styropianu grafitowego może w lecie przekroczyć 100 oC, czyli jego temperaturę mięknienia. W tej temperaturze styropian zaczyna się również topić [2]. Po drugie, wysoka temperatura jednej z powierzchni odkształca płytę w taki sposób, że ulega ona oderwaniu od izolowanej ściany, do której jest przyklejona [2]. Pomiar temperatury powierzchni płyty ze styropianu grafitowego w warunkach ekspozycji płyty na promieniowa- Rys. [...]

Eksperymentalne badania temperatury powierzchni płyt styropianowych poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego DOI:10.15199/9.2015.2.3


  W artykule przedstawiono wyniki pomiarów temperatury powierzchni płyt styropianowych białych, tzn. ze styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowych, tzn. ze styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM) poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego.1. Wprowadzenie Badania temperatury powierzchni płyt styropianu Austr. biały oraz styropianu Austr. graf. poddanych ekspozycji promieniowania słonecznego wykonano na stanowisku eksperymentalnym przedstawionym na rys. 1. Temperaturę obu płyt mierzono jednocześnie. Pomiary te miały na celu porównanie nagrzewania się styropianu białego i grafitowego oraz sprawdzenie czy styropian grafitowy może ulec degradacji pod wpływem promieniowania słonecznego. Wykonano pomiary temperatury powierzchni płyt styropianowych w funkcji czasu oraz badania rozkładu temperatury na powierzchni tych płyt. Obok informacji o odpadaniu płyt ze styropianu grafitowego przyklejonych do ścian budynków, w Internecie pojawiają się również sygnały ze strony nadzoru budowlanego o szybkiej zmianie temperatury powierzchni płyt styropianu grafitowego w funkcji czasu [1]. W porównaniu ze styropianem białym, którego temperatura w warunkach nasłonecznienia prawie się nie zmienia, zmiana temperatury powierzchni styropianu grafitowego wynosi 20 oC w ciągu około 1 minuty [1]. Przedstawione w artykule wyniki pomiarów temperatury powierzchni płyt styropianu Austr. graf. Pokazały, że zmiana temperatury powierzchni styropianu grafitowego w funkcji czasu jest nawet większa i wynosi 40 oC. 2. Opis stanowiska eksperymentalnego Badaniom rozkładu temperatury na powierzchni styropianu (białego: Austr biały i grafitowego: Austr. graf.) poddano [...]

Numeryczne obliczenia odkształceń termicznych płyt styropianowych DOI:10.15199/9.2015.3.2


  W artykule przedstawiono numeryczne obliczenia kompozycji materiałów: ścianka z betonu komórkowego, warstwa powietrza, warstwa styropianu. Wyniki obliczeń podano w postaci rozkładów temperatury oraz naprężeń i przemieszczeń w kierunku osi z wewnątrz kompozycji w chwili t =1800 s dwóch rodzajów styropianu: styropianu białego, tzn. styropianu Austrotherm biały (nazwa handlowa: EPS 042 FASSADA) oraz grafitowego, tzn. styropianu Austrotherm graf. (nazwa handlowa: FASSADA PREMIUM).1. Wprowadzenie Alarmujące sygnały o odpadaniu płyt ze styropianu grafitowego przyklejonych do ścian budynków o dużym nasłonecznieniu, były przyczyną wykonania numerycznych obliczeń wymiany ciepła w warstwie takiego styropianu [1]. W ramach obliczeń sprawdzono wpływ nagrzewania się powierzchni płyty styropianu grafitowego na wielkość odkształceń tej płyty. Do obliczeń wybrano model muru budynku mieszkalnego ocieplony styropianem (rys. 1). Przeanalizowano dwa rodzaje styropianu: styropian biały oraz grafitowy. Przyjęto daleko idące uproszczenia w opisie wymiany ciepła w trakcie nagrzewania się kompozycji materiałów: warstwa styropianu, warstwa powietrza pomiędzy styropianem a powierzchnią ściany z betonu komórkowego (przedzielona w pięciu punktach "plamami" kleju) i warstwa betonu komórkowego. Parametry termofizyczne obu rodzajów styropianu były stałe. Do obliczeń przyjęto dane dotyczące styropianu grafitowego: Austr. graf. oraz styropianu białego: Austr. biały firmy Austrotherm (tab. 1). Parametry termofizyczne powierza, kleju oraz betonu komórkowego również były stałe (tab. 1). Wartość gęstości strumienia ciepła q& = const doprowadzanego do powierzchni płyty styropianowej poddanej nasłonecznieniu w obu przypadkach dobrano w taki sposób, aby wartość temperatury zewnętrznej powierzchni płyty styropianu po czasie 1800 s była równa wartości tempe[...]

 Strona 1