Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Anna Piotrzkowska"

Chemiczne czyszczenie kotłów parowych nisko i średniociśnieniowych z osadów kamienia kotłowego i produktów korozji metodami tradycyjnymi i metodą on-line


  1. Osady kamienia kot.owego przyczyn. problemow eksploatacyjnych. Podstawow. cz..ci. ka.dego generatora parowego jest urz.dzenie kot.owe, zwykle nazywane wprost kot.em parowym. W.a.ciwy kocio. jest to naczynie zamkni.te, w ktorym pod dzia.aniem ciep.a, znajduj.ca si. tam woda, zmienia si. w par. wodn. o ci.nieniu wy.szym od atmosferycznego, u.ytkowan. ju. na zewn.trz kot.a. Ciep.o potrzebne do wytwarzania pary uzyskuje si. wskutek spalania paliwa w palenisku. Wytwarzanie pary w kotle jest wi.c zwi.zane z trzema zjawiskami: ze spalaniem paliwa, wymian. energii w postaci ciep.a oraz parowaniem wody. Natomiast parowanie wody zwi.zane jest z zat..aniem soli w wodzie kot.owej, jakie wp.yn..y do kot.a wraz z wod. uzupe.niaj.c.. Poniewa. tematyk. artyku.u nie jest uzdatnianie wody a walka z osadami powsta.ymi wskutek niedostatecznego jej uzdatnienia lub z.ego odsalania, nie b.dziemy w tym artykule wyja.nia. przyczyn powstawania osadow. Zajmiemy si. natomiast problemem ich usuwania, w ramach operacji zwanej potocznie chemicznym oczyszczaniem kot.a z osadow kamienia kot.owego. Pod wzgl.dem ci.nienia pary mo.emy podzieli. kot.y na cztery rodzaje: 1. kot.y niskopr..ne . do 15 barow nadci.nienia; 2. kot.y .redniopr..ne . do 40 barow nadci.nienia; 3. kot.y wysokopr..ne . do 150 barow nadci.nienia; 4. kot.y na najwy.sze ci.nienia . ponad 150 barow nadci.nienia. Ze wzgl.du na przeznaczenie rozro.niamy nast.puj.ce trzy grupy kot.ow parowych: 1. kot.y ogrzewnicze . o wydajno.ci do 2 t/h, wytwarzaj.ce par. nasycon. o ci.nieniu do 3 barow nadci.nienia, 2. kot.y przemys.owo-ogrzewnicze . o wydajno.ci do 10 t/h wytwarzaj.ce par. nasycon. lub lekko przegrzan. o ci.nieniu nieprzekraczaj.cym 15 barow, u.ywan. w przemy.le do celow technologicznych i ogrzewniczych, 3. kot.y energetyczne . tj. kot.y .rednio i wysokopr..ne, o du.ej wydajno.ci (ponad 10 t/h), wytwarzaj.ce par. wysoko przegrzan. do nap.du silnikow parowych, g.ownie w elektrowniach ciep[...]

 Strona 1