Wyniki 1-5 spośród 5 dla zapytania: authorDesc:"Piotr Barmuta"

Elektryzacja strumienia proszku w urządzeniach napylających lakiery

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono podstawy procesu elektryzacji dielektrycznych cząstek lakierów proszkowych metodą wysokonapięciową i tryboelektryczną. Przedstawiono podstawowe konfiguracje geometryczne układów elektryzacji, przykładowe rozwiązania konstrukcyjne. Omówiono konstrukcje miniaturowych źródeł wysokiego napięcia ich charakterystyki oraz metody pomiaru i oceny poziomu elektryzacji lakierów proszkowych. Abstract: The paper describes the principles of the high voltage and tribo electrization process of dielectric paint particles. It also shows basic geometrical arrangements of electrization solutions. Construction of miniaturized high voltage sources and their characteristics are also presented, as well as methods of electrization powder paints measurements. (Powder flux electrization in the powder coatings devices) Słowa kluczowe: elektryzacja, pomiary, lakierowanie proszkowe, źródło wysokiego napięcia Keywords: electrization, measurements, powder coating, high voltage source Wstęp Zebrane przez ostatnie 40 lat doświadczenia konstrukcyjne i eksploatacyjne w zakresie elektrostatycznych technologii lakierowania proszkowego doprowadziły do szerokiego stosowania dwóch podstawowych metod elektryzacji cząstek dielektrycznych. W obu metodach elektryzacja odbywa się w strumieniu mieszaniny proszkowo-powietrznej (poruszanej siłami pneumatycznymi), a generacja ładunków oparta jest na:  elektryzacji tarciowej (tzw. "tribo") w kanale pistoletów lub głowic napylających,  elektryzacji w strefie ulotu z użyciem miniaturowych źródeł napięcia stałego,  elektryzacji mieszanej z udziałem systemu pierwszego jak i drugiego. W typowych rozwiązaniach do napylania proszków lakierniczych używa się pistoletów i głowic osadzonych na ramionach manipulatorów lub wyspecjalizowanych robotów; jedne i drugie mogą mieć system elektryzacji wysokonapięciowej lub tarciowej [1]. Stosowane układy specjalne napylania np. wykorzystujące złoże fluidalne[...]

Wpływ procesów technologicznych na rozwój astmy zawodowej

Czytaj za darmo! »

Najpoważniejszy problem medycyny pracy w krajach uprzemysłowionych stanowią choroby układu oddechowego o podłożu zawodowym. Efektem zawodowego narażenia na substancje szkodliwe mogą być m.in. choroby dróg oddechowych, jak: choroby śródmiąższowe płuc prowadzące do włóknienia, astma zawodowa oraz choroby nowotworowe. Według danych GUS w roku 2005 narażenie na substancje szkodliwe, dostające się do organizmu poprzez drogi oddechowe, dotyczyło 5 mln osób pracujących w zakładach, w których było zatrudnionych ponad 9 osób. Spośród tej grupy, w warunkach zagrożenia, tj. przy wartościach przekraczających najwyższe, dopuszczalne stężenie (NDS), pracowały 24 tys. osób. W UE zarejestrowano ok. 30 tys. substancji niebezpiecznych, które są używane zarówno w procesach technologicznych, jak i poza przemysłem (1). Prognozuje się iż w ciągu najbliższych 15 lat najczęstszą chorobą zawodową układu oddechowego będzie astma, a odsetek chorych na astmę w grupie wszystkich chorób zawodowych układu oddechowego przekroczy 50% [2, 3]. Pierwsze doniesienia o związku astmy z warunkami pracy pochodzą z IV w. p.n.e., gdzie Hipokrates opisywał objawy astmy u pracowników zatrudnionych przy wytopie metali, u foluszników, krawców, parobków rolnych i rybaków. W czasach nowożytnych Ramazini w roku 1713 opisał astmę wywołaną pyłem zbożowym [4, 5]. Szybko postępujący rozwój przemysłu i chemii powoduje pojawianie się nowych czynników odpowiedzialnych za występowanie astmy zawodowej. Do dziś opisano ich już ponad 2 tys. Według danych European Community Respiratory Health Study w populacji europejskiej astma zawodowa stanowi ok. 10-25% wszystkich przypadków astmy oskrzelowej. W niektórych grupach zawodowych choruje lub może zachorować do 50% zatrudnionych [6]. Za astmę zawodową uznaje się tą, która powstaje w toku związku przyczynowego pomiędzy ekspozycją na alergeny w środowisku pracy a chorobą. W tabeli prz[...]

Wybrane problemy pomiaru hałasu wokół obiektów i urządzeń elektroenergetycznych

Czytaj za darmo! »

Narastający problem silnego hałasu w środowisku przemysłowym, wokół obiektów wytwarzania energii, arterii komunikacyjnych, centrów handlowych, lotnisk, w budowlach o różnych przeznaczeniach, a ostatnio nawet na otwartych terenach rolniczych uczulił środowiska inżynierskie i służby ochrony środowiska, służby bhp i in. na potrzebę kontroli poziomu hałasu jako bodźca groźnego nie tylko dla człowieka. Trudne do prostego opisu matematycznego sprawy natężenia, barwy dźwięku i ich zmienności w czasie sprawiają wiele problemów metrologicznych [1]. Z tych względów ważna jest działalność firm i instytucji prowadzących prace konstrukcyjne i wytwórcze, dbających o to, aby powstał dobry, profesjonalny sprzęt pomiarowy, z oprzyrządowaniem do współpracy z komputerem. W tym artykule zostanie omówiona grupa mierników hałasu i systemów pomiaru, obróbki cyfrowej, rejestracji oraz przesyłu informacji o źródłach hałasu poprzez interfejs USB. Autorzy zaprezentują możliwości pomiarowe tego sprzętu, wskażą na trudności w interpretacji wyników pomiarów i podadzą przykład źródła hałasu. Problem hałasu dotyczy głównie obiektów produkcyjnych. Wiadomo że tzw. koszty stałe, wynikające z utrzymania urządzeń technologicznych, szczególnie na duże moce (prasy, nożyce, krawędziarki, piły, lasery, plazmotrony, centra obróbcze, centra spawalnicze, śrutownice, wentylatornie, roboty do zgr[...]

Pomiary szczelności powłok emalierskich na powierzchniach wewnętrznych zbiorników


  Powłoki emalierskie wytwarzane na wewnętrznych powierzchniach zbiorników mają liczne wady. W przypadku zbiorników na wodę istotnym parametrem jest szczelność powłoki emalierskiej, gdyż decyduje ona o czasie życia zbiornika lub o częstości wymiany elektrody ochronnej. Zachodzi zatem konieczność kontroli szczelności powłok emalierskich. Do badań szczelności powłok emalierskich wykorzystuje się następujące metody: ● Wybarwianie - pocieranie określonym rodzajem barwnika, w celu zaobserwowania pęknięć i porów. ● Metodę elektroiskrową - wyładowanie elektryczne pomiędzy elektrodą ostrzową, a metalowym uziemionym podłożem emalii - wskazuje miejsce uszkodzenia. ● Próbę elektrolityczną - przepływ prądu wywołuje przebarwienie odczynnika. W przypadku wewnętrzny[...]

Elektryzacja włókien filtracyjnych syntetycznych

Czytaj za darmo! »

W pracy omówiono technologię produkcji naelektryzowanych włókien syntetycznych. Wysokowydajna elektryzacja jest realizowana metodą wysokonapięciową. Przedstawiono wyniki pomiarów wartości uzyskiwanego poziomu elektryzacji, utrzymywania się ładunków oraz skuteczności filtracji na naelektrzowanych włóknach cząstek o różnej granulacji. Abstract. The paper describes the technology of electrized fibers production. High efficiency electrization is obtained by high voltage method. The results of electrization level and filtration efficiency measurements (on electrized fibers) are also presented. (Electrization of filter synthetic fibers) Słowa kluczowe: elektryzacja, filtracja, włókna syntetyczne, Keywords: electrization, filtration, synthetic fibers Wstęp W celu uzyskania lepszych właściwości filtracyjnych filtrów włókninowych należy nadać włóknom polimerowym własności elektretowe. Najkorzystniej jest to robić podczas procesu wytłaczania włókien, kiedy tworzywo sztuczne jest w stanie płynnym, a jego wysoka temperatura zmienia parametry elektryczne. Stanowisko badawcze Zastosowano układ elektryzacji za pomocą wyładowania ulotowego (koronowego) w powietrzu pomiędzy ulotową elektrodą grzebieniową a uziemioną elektrodą zbiorczą umieszczonymi za wylotem z głowicy wytłaczarki (rys. 1): Rys. 1 Schemat układu elektryzacji włókien polimerowych Źródłem napięcia był generator wysokiego napięcia GWN 50/1 (opracowanie Politechnika Białostocka) pracujący na częstotliwości 50Hz, który pozwalał uzyskiwać napięcie wyjściowe: - prąd stały: 50 kV/1 mA; - prąd zmienny30 kV/ 1 mA; Pomiar wysokiego napięcia była realizowany przy pomocy sondy wysokiego napięcia, a pomiar prądu poprzez rezystor pomiarowy w obwodzie uziemienia. Szczególną uwagę zwrócono na odporność układu zasilania na możliwe wyładowania iskrowe jak i możliwość łatwego kształtowania charakterystyk wyjściowych generatora (nachylenie, prąd wyłączenia). Dodatkowo poprzez dobór kondensatora[...]

 Strona 1