Wyniki 1-1 spośród 1 dla zapytania: authorDesc:"Paweł Szostak"

Technologiczne, organizacyjne i marketingowe założenia systemu logistyki zaopatrzenia w przedsiębiorstwie hutniczym


  Artykuł przedstawia uwarunkowania funkcjonowania procesu zaopatrzeniowego w przedsiębiorstwie hutniczym. Przedstawiono specyfikę logistyki zaopatrzenia z uwzględnieniem stosowanych w przedsiębiorstwach rozwiązań technologicznych i organizacyjnych oraz przyjętych celów marketingowych. Omawiając proces zaopatrzenia wyróżniono koncepcję Just-in-Time, zapewniającą sprawny i efektywny przepływ materiałów i półproduktów od dostawców do przedsiębiorstwa produkcyjnego. The paper show foundations of logistics requirements system in metallurgical company. The specific of the system was presented according to used technological and organizational solutions or marketing targets. In the paper the conception of Just-in-Time was exposed because it used in the companies let them better realize delivery of materials and goods to production. Słowa kluczowe: logistyczny system zaopatrzenia, Just-in-Time, plan zaopatrzenia Key words: logistics requirements system, Just-in-Time, supply plan S. 153 HUTNIK-WIADOMOŚCI HUTNICZE Nr 2 Dostarczane materiały nie podlegają różnicowaniu, a rytm ich dostarczania wynika z cykliczności pro- cesów technologicznych. W trakcie kolejnych etapów wytwarzania produktów realizowanych w stalowni i walcowni - występuje już zróżnicowanie cech cha- rakterystycznych dla wyrobu, co wymaga odpowied- niego grupowania zamówień, aby ilość dostarczanych surowców odpowiadała charakterystyce zaplanowa- nego produktu. Sterowanie procesami produkcyjnymi i związanymi z nimi procesami zaopatrzeniowymi po- winno być realizowane w systemie Just-in-Time - od- powiednia ilość surowców w odpowiednim czasie. Głównym celem tej koncepcji jest ograniczenie zapa- sów do niezbędnego minimum poprzez zapewnienie małych, ale częstych dostaw surowców i materiałów. Stosowanie procedury Just-in-Time powadzi do skróce- nia cykli dostaw i cykli produkcyjnych [1]. Zadaniem systemu zaopatrzenia jest stworzenie takich technolo- gicznych i ekonomicznych warun[...]

 Strona 1