Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Andrzej Zuber"

Gazy szlachetne w wodach termalnych niecki podhalańskiej

Czytaj za darmo! »

Basen Podhala stanowi największy zbiornik odnawialnych wód termalnych w Polsce z temperaturami od około 20°C do ponad 80°C. Wody niecki zasilane są w Tatrach, płynąc w kierunku północnym do nieprzepuszczalnego pienińskiego pasa skałkowego, gdzie zachodzi ich powolne przesiąkanie do góry i rozpływ na W i E, a następnie na SW i SE do zlewni Dunaju. Formacją wodonośną są skały węglanowe mezozoiku i eocenu, które od granicy Tatr zagłębiają się do kilku km, pod słabo przepuszczalne osady fliszu podhalańskiego. Ze względu na krasowy charakter warstw wodonośnych, wydajności poszczególnych otworów są bardzo zróżnicowane, dochodząc do około 500 m3·h-1. Badania znaczników środowiskowych są przede wszystkim przydatne do określania genezy, wieku i mieszania się wód podziemnych oraz[...]

Występowanie, geneza, wiek i zagrożenia antropogeniczne wód leczniczych w województwie małopolskim

Czytaj za darmo! »

Za wody lecznicze mogą być uznane w Polsce wody mineralne (o zawartości rozpuszczonych składników stałych powyżej 1000 mg/dm3) i wody zwykłe zawierające składniki swoiste, charakteryzujące się wykazaną pomiarami stałością składu chemicznego i brakiem zanieczyszczeń antropogenicznych. Wody zawierające powyżej 1 000 mg·dm-3 wolnego dwutlenku węgla są szczawami, a zawierające od 250 do 999 mg·dm-3 wolnego dwutlenku węgla wodami kwasowęglowymi. Tak zwane szczawy chlorkowe zawierają dodatkowo podwyższone zawartości chlorków i często także jodków. Wody zawierające co najmniej 1 mg·dm-3 siarki oznaczalnej jodometrycznie, są wodami siarczkowymi. Wodami termalnymi są wody podziemne o temperaturze na wypływie ze źródeł lub odwiertów wynoszącej co najmniej 20°C. Wody l[...]

 Strona 1