Wyniki 1-2 spośród 2 dla zapytania: authorDesc:"Anna STASIUK-PIEKARSKA"

Innowacyjne wykorzystanie założeń metody FMEA dla potrzeb zarządzania ryzykiem organizacyjnym w systemach produkcyjnych DOI:10.15199/48.2017.6.4


  Wprowadzenie Przedsiębiorstwa działając w globalnej gospodarce muszą wykazywać się wysokim poziomem konkurencyjności. P. Kotler i J. Caslione twierdzą, że związane jest to z przepływem informacji nawet z prędkością światła. Powoduje to, że dążenie do ekspresowo realizowanych dostaw oraz jeszcze szybszej wymiany informacji pomiędzy uczestnikami rynku stwarzają możliwości zaistnienia zakłóceń, które kilka lub kilkanaście lat temu były nieznane. Obecnie dostrzega się także dążenie do ciągłego obniżania kosztów oraz zwiększania tempa produkcji i krótkich cykli dostaw zarówno towarów, jak i usług. Efektem jest presja ciągłego wzrostu efektywności działań tak, aby posiadać zdolność funkcjonowania w obszarze prowadzonego biznesu. W tym celu powinno się zarządzać produkcją w sposób świadomy i ukierunkowany na zmieniające się preferencje klientów [8]. Działalność systemu produkcyjnego związana jest z produkowaniem wyrobów dla klientów (wypracowywaniem zysku). Dla potrzeb właściwego wykonania zlecenia niezbędne jest ustalenie potrzeb klienta, w tym określenie jego rozumienia jakości produktu. To właśnie działalność operacyjna kształtuje finalny wyrób. Z tego powodu należy w sposób właściwy organizować procesy związane z działalnością systemu produkcyjnego. Ponadto, dążąc do bycia konkurencyjnym, przedsiębiorstwa podejmują decyzję o spełnieniu wymagań różnych standardów, np. ISO 9001 czy ISO 14001, potwierdzając to stosownymi certyfikatami. Wymagania nałożone na organizacje chcące funkcjonować w zakresie zarządzania jakością czy środowiska w oparciu o wspomniane standardy, spowodowały konieczność identyfikacji potencjalnych 27 2017 C z e r w i e c zakłóceń (zagrożeń), a także opracowywania planów reagowania na nie. Powoduje to dodatkowy wzrost zainteresowania proaktywnym zarządzaniem ryzykiem w przedsiębiorstwach [11; 13; 14]. Dążąc do przewidywania możliwych do zaistnienia problemów, można w nowoczesny sposób wykorzystać [...]

Działania doskonalące w procesie zarządzania ryzykiem organizacyjnym DOI:10.15199/48.2018.7.5


  Zarządzanie ryzykiem jest obecnie obligatoryjne w zakresie wdrożenia standardów ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015. Jednym z jego elementów są działania doskonalące, mające doprowadzić do poprawy sytuacji określanych jako odstępstwa od przyjętych założeń i ewentualne stanowienie podstaw do kolejnego planowania (wg cyklu PDCA). Organizując proces alokacji zasobów oraz komponując obciążenia, powinno dążyć się do osiągnięcia celów, dla których system produkcyjny został powołany. Ta działalność (organizatorska) związana jest jednak z wieloma czynnikami, które mogą generować powstawanie zakłóceń. W pracy systemu produkcyjnego, chcąc osiągnąć założone efekty końcowe (zrealizować przydzielone zadania), należy przeciwdziałać zakłóceniom lub likwidować ich skutki. W tym celu należy wdrażać działania doskonalące mające eliminować lub minimalizować prawdopodobieństwo wystąpienia zakłócenia bądź zmniejszać dotkliwość i rozmiar jego skutków. Jednakże - dla potrzeb systematyzacji zagadnień ryzyka - zauważono potrzebę wyodrębnienia pojęcia ryzyka organizacyjnego jako specyficznego obszaru warunkującego funkcjonowanie przedsiębiorstwa na strategicznym, taktycznym i operacyjnym poziomie zarządzania. Doprowadziło to do poszukiwania potencjalnych zakłóceń w działalności systemu produkcyjnego, mogących warunkować powstawanie ryzyka organizacyjnego. Ryzyko i możliwości postępowania z nim Ryzyko - nawet w przypadku, gdy nie jest zauważane - jest obecne w każdej dziedzinie życia jako efekt braku pewności zdarzeń dotyczących przyszłości. W 1974 r. Galbraith sformułował Teorię 33 2018 L i p i e c Przetwarzania Informacji Organizacyjnych (The theory of organizational information processing, TOIP), w ramach której sugeruje się, że podstawowym zadaniem danej organizacji jest przetwarzanie informacji dotyczących niepewności w środowisku oraz podejmowania decyzji i radzenia sobie z nim [18].1 W literaturze ekonomicznej zauważa się dwa podejścia [...]

 Strona 1